22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

Prof. Dr. Bülent Kılıç / DEÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı
“Uluslararası Dünya Su Günü” yaklaşık 25 yıl önce 22 Mart 1993 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Çevre Kalkınma Konferansında organize edildi. Bu tarihten sonra her yıl 22 Mart tarihinde ayrı bir tema ile kutlanan Dünya Su Gününün bu yılki teması “Herkes İçin Su” ve sloganı ise “Su Bir İnsan Hakkıdır” sözleridir. Tüm bu etkinlikler için BM altında kurulan “Su” grubu (UN-Water) vardır.

İnsanlık ilk ortaya çıktığı dönemden bu güne doğa ile sürekli olarak iç içe yaşamıştır. Bu nedenle insanı oluşturan çevre (biyolojik, fiziksel ve sosyal) aslında bir bütündür ve doğadan kesin sınırlarla ayrıştırılamaz. Bu bağlamda insanın doğa ile olan en temel etkileşimi doğal kaynakları nasıl kullandığıdır. Doğanın en büyük özelliği insan müdahalesinin olmadığı durumlarda kendi kendine yetebilmesi ve doğal dengeyi koruması iken, insanın doğanın müdahale ettiği yerlerde bazı olumsuz değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde bu anlamda en büyük çevre sorunu “küresel ısınma” ve buna bağlı olarak ortaya çıkan “su” sorunlarıdır.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yazlar daha kurak ve sıcak, kışlar daha yağışlı ve soğuk geçmeye başlamıştır. Ancak küresel ısınmanın en önemli etkisi genel ısı düzeyinin yavaş yavaş fakat düzenli olarak artmasıdır. Küresel ısınma kullandığımız su kaynakları açısından iki önemli sonuca yol açmaktadır:

1) Kuraklık: Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak içme ve kullanma suyundaki azalma, tarım alanlarının yok olması ve biyo çeşitliliğin azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Özellikle tarım alanlarının giderek azalması Afrika ülkelerinde sıklıkla gördüğümüz kıtlık, açlık ve yoksulluk gibi sonuçlara yol açmakta, kitlesel göçlere ve savaşlara neden olmaktadır. Önümüzdeki 100 yıl içinde özellikle Amazon ormanlarında azalma ve ekvatoryal bölgede kuraklık oluşması ve bu değişiklikten yaklaşık 500 milyon kişinin etkilenmesi beklenmektedir. Bu bağlamda bir çok bitki ve hayvan türü de yok olacaktır. Kuraklığa bağlı kıtlık, açlık ve yoksulluktan en çok Afrika ülkelerinin etkilenmesi beklenmektedir.

2) Aşırı Yağış ve Seller: Kutuplardaki ozon tabakasında meydana gelen %40 dolayındaki incelme ve sera etkisine bağlı olarak buzullarda ciddi düzeyde erime meydana gelmiştir. Diğer yandan iklim değişikliğine bağlı olarak dönemsel aşırı yağışlar ve seller meydana gelmektedir. Bu durum önümüzdeki 50 yıl içinde bir yandan deniz seviyesinde artışlarla kıyı kentlerini ve adaları tehdit eden bir durum yaratmakta, diğer yandan toprak yapısı telafi edilemeyecek düzeyde bozulmaktadır. BM Çevre Programı ozon tabakasındaki incelme ve sera etkisini dünyanın en önemli iki küresel çevre sorunu olarak belirlemiştir.

Görüldüğü üzere çevre sorunları sadece ortaya çıktığı yeri değil, tüm dünyayı ve insanlığı etkileyen dünya çapında sorunlar haline gelmiştir. Çevre sorunlarının temelinde öncelikle ekonomik gerekçelerin çevreyi korumanın önüne alınması ve buna bağlı olarak gerçekleşen hızlı endüstrileşme vardır. Ayrıca doğanın küçümsenmesi ve doğadaki tüm canlıları korumak yerine sadece insanı üstün gören insan merkezli çevrecilik de önemli sorunlar yaratmıştır. Bunun yerine doğa merkezci, tüm canlıların (bitkiler, hayvanlar) yaşam hakkına saygı duyan yeni ve derin bir ekoloji anlayışına ihtiyaç vardır.

Bu amaçla 1997 yılında Japonya’nın Kyoto kentinde BM İklim Değişikliği Zirvesi toplanmış ve sera etkisi yaratan gazların (kömür ve petrol yakıtlı ısı santralleri, soğutma-ısıtma teknolojileri, otomobil egzoz gazları) üretimini sınırlandırmak amacıyla bir protokol imzaya açılmıştır. Ancak dünyada en büyük sera gazı üreticisi (tüm üretimin %25’i) konumda olan ABD bu protokolü henüz imzalamamıştır.

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının kutuplarda ve yeraltında bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır.

Su varlığına göre ülkeler;

•Su Fakiri Ülkeler: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.000 m3’ten daha az olan ülkeler,

•Su Kıtlığı Çeken Ülkeler: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 3.000 m3’ten daha az olan ülkeler,

•Yeterli Suyu Olan Ülkeler: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 3.000-10.000m3 arasında olan ülkeler;

•Su Zengini Olan Ülkeler: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 10.000 m3’ten daha fazla olan ülkeler olarak sınıflanmaktadır.

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre ülkemiz su kıtlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.519 m3 civarındadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür. Bu durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının tüm kaynaklarımızı koruduğumuz durumda bile 1.120 m3/yıl civarında olacağı söylenebilir. Ayrıca bütün bu tahminler mevcut kaynakların 20 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. Bu sebeple Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akılcı kullanılması gerekmektedir.

Günümüzde 2,1 milyar insanın evlerinde güvenli içme ve kullanma suyu bulunmuyor. 1,8 milyardan fazla insan hiçbir dezenfeksiyon işleminden geçirilmemiş suları tüketiyor. Küresel iklim değişikliği nedeni ile 1,2 milyar insan aşırı yağışlar, seller ve kuraklık tehlikesi içinde yaşıyor. 2050 yılına kadar tatlı su talebinin de %30 artacağı hesaplanıyor. Günümüzde atık suların ise %80’ninden fazlası arıtılmadan doğaya geri veriliyor ve bu atık sular doğal su kaynakları için önemli bir kirlilik tehditi oluşturuyor. XX. yüzyılın başından itibaren sulak alanların büyük bir bölümü düzensiz kentleşme, kontrolsüz sanayileşme, yeni tarım alanları kazanma gibi insan aktiviteleri sonucu ya kaybedildi ya da yeraltı ve yerüstü su kaynakları; nehirler ve göller yine insan aktiviteleri sonucu hızlı bir kirlenme sürecine girdi. Ayrıca küresel iklim değişikliğinin durdurulamaması nedeni ile günden güne daha fazla ortaya çıkan aşırı yağış ve seller gibi nedenlerle su kaynakları ya kirlenmiş ya da kuraklık gibi nedenlerle kaybedildi.

Oysa BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” içinde 2030’a kadar dünya üzerindeki her insanın güvenilir suya erişimi altıncı önemli hedef olarak belirlenmiştir. 2030 yılına az bir süre kala bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için dünyanın yetersiz olan ve dengesiz dağılım gösteren tatlı su kaynaklarının kirlenmeden korunması zorunluluğuna tüm ülkelerin dikkatini çekebilmek için 2019 yılında “herkes için su” ve 2018 yılında “su için doğa” gibi temalar belirlenmiştir. Bu temalar ile ülkelerin günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynaklarını koruyabilmesi; mümkünse geri kazanabilmesi için projeler geliştirmesine dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Önerilen projeler arasında yeraltı ve yer üstü sulak alanların korunması; gerekiyorsa içme suyu barajlarının yapımı, tarım ilaçları ve suni gübre kaynaklı tarımsal kirliliğin önlenmesi, kaybedilen ormanların yeniden yetiştirilmesi, toprak erozyonunun önlenmesi, iklim değişikliğinin ve iklim değişikliğinden kaynaklı aşırı seller gibi tabloların kontrol altına alınması gibi projeler vardır. Dünya çapında, tüm bu doğal önlemlerin sağlanabilmesinde; daha sürdürülebilir bir su geleceği sağlamak ve daha sağlıklı ve daha refah toplulukların gelişimini desteklemek için, mali desteklere ilaveten, ileriyi gören kentleşme, araziyi kullananlar, kanun yapıcılar, birlikler, yardım kuruluşlarının birlikte gerekli adımları atmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hepimizin oynayacağı bir rol vardır. Birçok doğa tabanlı çözüm, sağlık, ekonomi, toplum ve çevre için birden fazla birlikte yarar sağlar ve böylece daha verimli ve maliyet-etkin çözümler sunabilirler.

Nerede olursanız olun ve 22 Mart'ta ne yaparsanız yapın, onu doğa ve suyla ilgili yapın. Daha ayrıntılı bilgiye Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalının internet adresinden (http://webb.deu.edu.tr/halksagligi/index.php) “Güncel Konular” başlığı altında ulaşabilirsiniz (kaynak: Bayrak G, Soysal A. 22 Mart Dünya Su Günü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Topluma Yönelik Bilgilendirme Dizisi, 2018)
[Internet Adresi] https://drive.google.com/file/d/1tk_wRdUtQ_N3zxIfGROMYjMsIToFKf46/view

 

Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınavı

Nefroloji Bilim Dalımızın Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınavı 03 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00 Hemodiyaliz Merkezi Seminer Saolununda yapılacaktır.

Sınava katılacak personel listesi aşağıdaki gibidir.

 

liste

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GERİATRİ BİLİM DALI

yaslilik

 

 

On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak beklenen yaşam süresi ve dünya nüfusu belirgin bir şekilde artmaya başlamış ve yirminci yüzyılın başlarında geriatri bilim alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaşlanma bir hastalık değil, doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden doğal bir süreçtir. Sıklıkla yaşlıların hastalık ve şikâyetleri önemsenmez, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşünülür. Yaşlı hastaların, hastalığa yaklaşımı da genelde benzer şekildedir. Bu nedenle semptomlar göz ardı edilir ve doktora bildirilme oranı düşüktür. Tüm bunlar tanıda ve tedavide gecikmeye neden olur. Oysa organ sistemlerinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler sonucu oluşan yaşlanma ile hastalıklara bağlı bulgular karıştırılmamalıdır.

 

İlerleyen yaş ile birlikte;
• Ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerin hastalık bulguları ile karışması
• Fonksiyonellikte gerileme
• Artan komorbidite (eşlik eden kronik hastalıklar) ve buna bağlı olarak polifarmasinin (çoklu ilaç kullanımı) sıklığı
• Hastalıkların atipik prezantasyonları (değişken bulgular göstermesi)
• Kırılganlığın ortaya çıkması
• Tanı ve tedavideki güçlükler: Geriatrik olguların hastalıklarının takip ve tedavisinde birden çok klasik uzmanlık alanı bilgisinin ortak kullanımının gerekliliği; dolayısı ile bu hastaların yönetimi için farklı branşlardan hekimlerin müdahalesine ihtiyaç duyulması
• Sağlık kaynaklarının fazla kullanımı
• Etik problemler

 

Bunların doğal sonucu olarak da tedavi maliyetlerinin artması gibi durumlar GERİATRİ bilim alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Ayrıca, ilerleyen yaşla ilgili yukarda belirtilen değişimler nedeniyle genel hipokratik tıp, yerini sendromal tıbba bırakarak “GERİATRİK SENDROMLAR” ortaya çıkmıştır:

 

• Demans (Bunama)
• Deliryum
• Tremor
• Depresyon
• İnkontinans
• Düşmeler
• Polifarmasi (Çoklu İlaç Kullanımı)
• Malnutrisyon (Beslenme Bozukluğu)
• Bası yaraları
• Sarkopeni
• Kırılganlık (Frailty)
• Bakıcı tükenmişliği
Geriatrik olguların sağlık problemlerini ‘Geriatri’ başlığı altında toplarken; tanı, takip ve tedavi konusunda hekim, hasta ve hasta yakınlarının yaklaşım ve beklentilerinin farklılık göstermesi olguların değerlendirilmesinde klasik hipokratik tıp yaklaşımından farklı bir yaklaşımın geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Klasik hastalık bilgisi yanında ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan ve yaşlı sağlığını etkileyen fiziksel, kognitif, afektif, sosyal, finansal ve inançla ilgili değişimleri ve bunların karşılıklı etkileşimlerinin de tespit edilmesi gerekmektedir. İşte bu beklentilerin karşılanması amacıyla “Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme” geliştirilmiştir ve milenyum ile birlikte bütün dünyada yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme (AGD), geriatrik olguların değerlendirilmesinde temel yöntem olarak kabul edilmiştir ve geriatrik sendromların tam olarak değerlendirilmesi de AGD ile mümkün olabilmektedir.

Klasik tıbbi değerlendirme yöntemlerinin yanında AGD şunları içermektedir;
• Kapsamlı tıbbi değerlendirme
• Mobilitenin değerlendirilmesi: Denge-Yürüme, düşmeler, yürüme hızı
• Kas gücü ve miktarı
• Beslenmenin değerlendirilmesi: Gıdaya ulaşım, çiğneme, yutma
• Fonksiyonelliğin değerlendirilmesi: Günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi
• Duygudurum değerlendirilmesi: Depresyon, anksiyete, bakıcı tükenmişliği
• Kognitif değerlendirme: Bellek ve davranış
• İlaçların değerlendirilmesi
• İnkontinansın (idrar ve gaita kaçırma) değerlendirilmesi
• Ağrının değerlendirilmesi
• Uykunun değerlendirilmesi: Süre, zaman, kalite, seyir
• Yaşanılan ortamın değerlendirilmesi: Sosyal, ekonomik, mimari.

Yaşam beklentisinin uzaması ve yukarda belirtilen gerekçeler ışığı altında Geriatri Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2012 yılında kurulmuştur. 2015 yılında, Bilim Dalı bünyesinde “Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi” ve ardından bu ünite kapsamında Türkiye’nin ilk beyin bankası da kurulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir.

Bilim Dalımız bünyesinde hastalarımıza yukarıda belirtildiği gibi ayrıntılı geriatrik değerlendirme uygulanmakta, geriatrik sendromların tanısı konularak tedavi ve takibi yapılmaktadır.

 

Birimlerimiz:

1) Geriatri Poliklinik Hizmetleri:

• Herhangi bir kronik hastalığı olmayan ancak düzenli sağlık kontrollerini yaptırarak ya da erişkin aşılama, meme muayenesi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanarak ‘Başarılı Yaşlanmak’ isteyenler,
• İdrar kaçırma (üriner inkontinans), depresyon, düşme, beslenme bozukluğu, bası (yatak) yaraları, çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi), uyku problemi, sarkopeni ve kemik erimesi olan hastalar sağlık hizmeti alabilmektedir.
• Hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, kansızlık, vitamin eksiklikleri gibi sağlık kontrollerinin takip ve tedavisi ileri yaşın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.
• Bakıma muhtaç yakınlarının bakımından sorumlu kişilerde ortaya çıkan bakıcı tükenmişliği olan bireyler bakım veren poliklinik hizmetlerimizden faydalanabilmektedir.

2) Geriatri Klinik Hizmetleri:

13 yataklı kliniğimizde akut ve subakut bakım kapsamında yatarak tedavi edilmesi gereken hastalarımızın tıbbi durumlarının önceliğine göre bir sıralama ile klinik yatışları yapılmaktadır.

3) Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi bünyesinde;

Tanı ve Tedavi Birimi: Her türlü kognitif yıkım için değerlendirme ve BOS(beyin omurilik sıvısı)’ta Amiloid beta, total tau ve fosfo Tau ölçümleri yapılabilmektedir.
Bakım Veren Birimi: Demans tanılı hastaların yakınları başta olmak üzere diğer hastalıkları nedeniyle yaşlılara bakım veren hasta yakınlarında gelişen Bakıcı Tükenmişliği ile mücadele edilmektedir.
Beyin Bankası: Alzheimer hastalığı başta olmak üzere bütün demansların kesin tanısı için beyin dokusunun incelenmesi şarttır. Bunun dışında yapılan değerlendirmelerle demansa neden olan nörodejeneratif süreçler ancak “olası” ya da “muhtemel” tanılar olmaktadır. Bu nedenle hem kesin tanı için hem de hasta yakınları için potansiyel net riskin anlaşılması amacıyla takibini yapmış olduğumuz hastalarımız ve yakınları rızaları olduğu takdirde vefat sonrası beyinlerini bağışlamaktadırlar. Bu beyinlerin incelenmesiyle hastalığın kesin tanısı mümkün olmaktadır. Böylece hasta yakınları için gerçek (mevcut) risk faktörleri ile mümkün olduğunca mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde bir ilktir.

* Bilim Dalımızda yürütülen bilimsel çalışmalar hızla bilimsel makalelere dönüştürülmekte gerek ulusal gerekse uluslararası yayın organlarında yayınlanmaktadır.

* 2017 yılında Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK öncülüğünde kurulan Geriatrik Bilimler Derneği, ülkemizde geriatri disipliniyle ilgilenen tüm sağlık çalışanları ile geriatri ve gerontoloji konusunda hizmet etmek isteyen tüm bireyleri bir araya getirerek ülkemizde geriatri ve gerontolojinin en iyi şekilde algılanmasını ve eylem planlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, geriatristler ve geriatri interdisipliner ekibinin üyeleri olan geriatri hemşireleri, fizyoterapistler, beslenme uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, gerontologlar, huzurevi hekimleri ve yaşlı bakım elemanları ile ülkemizde bu disiplinin hak ettiği pozisyonu ve üretkenliği kazanması temel hedef olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ülkemizde geriatrinin bilimsel gelişimi yanında sosyal gelişimi, bilinirliğinin arttırılması, sağlık politikaları içinde hak ettiği yeri alması ve geriatri ile ilgilenen sağlık çalışanlarına rehberlik etmek için çalışmalar yapmak da hedeflenmiştir. Ulusal/uluslararası kongre ve seminerler düzenlemek, bilimsel yayınlar, rehberler ve kılavuzlar hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlar, özel ve resmi kuruluşlar, derneklerle iş birlikleri yapmak, geriatriyle ilgili kurumlara danışmanlık/rehberlik sağlamak ve toplumun bilinçlendirilmesi için eğitim materyalleri ve projeler üretmek de Geriatrik Bilimler Derneği’nin hedefleri arasında yer almaktadır.

* Geriatrik Bilimler Derneği’ne ait internet sayfası olan www.geriatrikbilimlerdernegi.org adresi üzerinden hem sağlık profesyonellerine hem de topluma yönelik içeriklere erişim sağlanmaktadır. Bu sayfa üzerinden dernek faaliyetlerinin takip edilmesi ve güncel bilgilere erişilmesi mümkün olmaktadır. Topluma yönelik hazırlanan sayfada başarılı bir yaşlanma süreci başta olmak üzere yaşlandıkça sıklığı artan kronik hastalıklar, unutkanlık, idrar kaçırma, kemik erimesi gibi hastalık ve problemlere yönelik bilgiler ve önerilere yer verilmektedir. ‘Bize Ulaşın’ formundan derneğe iletilen mesajlar, uzmanlar tarafından değerlendirilerek gerekli danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. İnternet sayfası yanında sosyal medyada Instagram ve Twitter hesaplarından da paylaşımlar yapılmaktadır. Yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan Youtube kanalında da hem sağlık profesyonellerine hem topluma yönelik içerikler sunulması hedeflenmektedir.

* Bilim Dalımız ve Geriatrik Bilimler Derneği iş birliği ile 2013’ten bu yana her yıl “Geriatri Günleri” isimli bilimsel sempozyum düzenlenmektedir. Bu yıl 21 Eylül 2019’da yedincisi düzenlenecek sempozyumda “Başarılı Yaşlanma” teması işlenecektir. Bunun yanında Bilim Dalımız ve Geriatrik Bilimler Derneği, Hemşirelik Fakültesi ve İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl ikincisi olmak üzere “Uygulamalı Geriatri Hemşireliği Kursu“ düzenlenmektedir.

* Hastalarımızın yanı sıra bizler için önemli olan bakım verenlere verdiğimiz poliklinik hizmeti yanısıra periyodik olarak yayınlamaya başladığımız ‘Bakım Veren Bülteni’ aracılığıyla bakım verenlerin yükünü ve tükenmişlik duygusunu azaltacak içerikler sağlamaktayız. Bakım verenlere yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlamaktayız. Bunun hem bakım verenlerin hem hastalarının yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olduğunu düşünmekteyiz.

 

Özetle, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, beklenen yaşam süresinin uzun olduğu Ege Bölgesi’nde yaşlılara hak edilen sağlık hizmetini vermeyi amaçlamaktadır.

SAĞLIKLI BÖBREK, SAĞLIKLI GELECEK

Her yıl Mart ayının ikinci Perşembesi Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmaktadır.


Bu yılda 14 Mart 2019 günü Dünya Böbrek Günü olarak kutlanacaktır.


Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın sinsi seyretmesi ve farkındalığının düşük olması nedeniyle erken dönemde tespit edilmesi zordur. Bireylerin hastalığın farkında olmaması nedeniyle son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır.

Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’deki her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır.

Dünya Böbrek Gününde; böbrek sağlığı konusunda toplum bilincini arttırmak, kronik böbrek hastalığında erken tanının önemini vurgulamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu vesileyle böbrek sağlığının önemi üzerine düşünme fırsatı vermektedir.

Kronik böbrek hastalığından korunmak için 10 Altın Kural;


• Düzenli egzersiz yapın
• Sağlıklı beslenin,
• İdeal vücut ağırlığınızı koruyun
• Tuzu azaltın,
• Yeterli miktarda sıvı alın,
• Sigara içmeyin
• Ağrı kesici ilaçlardan kaçının, gereksiz ilaç kullanmayın
• Kan basıncınızı düzenli olarak ölçtürün
• Kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün
• Şeker hastalığınız ve tansiyon yüksekliğiniz varsa böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin.

 

alicelik

GLOKOM NEDİR

IMG 0507

 

Halk arasında ‘göz tansiyonu’ olarak da bilinen glokom görme siniri olan optik sinirin  hastalığıdır ve dünyada körlüğün önde gelen nedenlerinden biridir. Normalde gözümüzün içinde hümör aköz adı verilen göz içi sıvısı üretilmektedir. Bu sıvı devamlı bir şekilde üretilirken aynı zamanda dengeli bir şekilde emilerek boşaltılmaktadır. Bu sıvı normalde herkeste olan normal göz içi basıncının oluşmasını sağlamaktadır. Eğer bu göz içi basıncı düzeyi görme sinirine zarar verecek düzeyde yüksek olursa o zaman glokom hastalığı meydana gelmektedir. Glokom çoğunlukla erişkinlerde ve 40 yaş üzerinde karşımıza çıkan bir hastalık olmakla beraber çocuklarda, gençlerde, hatta yenidoğanlarda bile görülebilmektedir. Dünya çapında yapılan çalışmalarda glokomun  genel görülme sıklığı 40 yaş üzerinde %2-4 olarak bulunmuştur ve bu oran yaş ilerledikçe artmaktadır. Yine ailesinde, birinci derece akrabalarında glokomu olan bireylerde glokom gelişme olasılığı  artmaktadır. Glokom sinsi bir hastalıktır ve başlangıçta belirti vermez. Hastalık ilerledikçe görme sinirindeki harabiyet artar bu da görme alanında daralmaya neden olur.  Görme sinirinde harabiyet ilerlemeden erkenden tanı konması ve tedavinin başlanması  çok önemlidir.  Glokom teşhisinde göz içi basıncının ölçümü, görme sinirinin değerlendirilmesi ve görme alanı testi yapılır. Glokom açısından hastalar muayene edilirken göz dibine bakılarak görme siniri değerlendirilmekte, ayrıca Optik Koherens Tomografi cihazıyla da görme sinirinin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Hastalığın başlangıçta belirti vermemesi nedeniyle hastalık ilerlemeden  erken tanı konması için herkesin, özellikle de 40 yaş üzerindeki bireylerin yıllık göz muayenelerini  yaptırmaları çok önemlidir. Glokom tedavisinde kanıtlanmış tek yaklaşım göz içi basıncının düşürülmesidir. Bu amaçla göz içi basıncını düşürücü damlalar,  lazer ve cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Hastalığın erken tanı ve tedavisi glokomun ilerlemesini durdurmakta ve görme kaybını engellemektedir. Geç dönemde gelen hastalarda uygulanacak tedavi ile görme sinirindeki hasar geri döndürülemez. Bu nedenle glokomun erken teşhisi için özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerin hiçbir şikayetleri olmasa da yılda bir kez göz muayenesi olmalarını önermekteyiz.

 

IMG 0516

TIP FAKÜLTESİ 41. YAŞINI KUTLADI

41.yil

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 41. yaş günü Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda coşku ile kutlandı. DEÜ Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Aynur Akay, Prof.Dr. Prof.Dr. Uğur Malayoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Celiloğlu, Dekan Yardımcıları Doç.Dr. Başak Baykara ve Doç.Dr. Sefa Kurt, İzmir Tabipler Odası Başkanı Prof.Dr. Funda Barlık Obuz, Hastane Başhekim Vekili Prof.Dr. Nurettin Ünal, öğretim üyeleri ve çalışanların katılımıyla kutlandı. 1 Mart 1978 yılında kurulan fakültenin yaş gününde açılış ve İstiklal Marşı DEÜ Konservatuvarı Orkestrası ile başladı.

Orkestranın sunduğu müzik dinletisinin ardından ev sahibi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Celiloğlu DEÜ Tıp Fakültesi’nin sağlık, bilim, eğitim alanında yüzyıllar boyu adından söz ettiren İzmir kentinde yine tüm bu alanlarda kendine yakışan DEÜ Tıp Fakültesi’nin çok emeklerle bugünlere geldiğini söyledi. 1978 yılında 12 öğretim üyesiyle başlayan bu eğitim ışığının bu gün 426 öğretim üyesi, 2 bin öğrenciyle ve 5 bini aşkın hekimle bugünlere geldiğini belirten Celiloğlu, “Genç bir fakülteden dinamik, çağdaş, aklın ve bilimin ışığında ilerleyen olgun bir fakülte olduk. Bugün Tıp Fakültesi ve Uygulama Araştırma Hastanesi’nde günümüz teknolojisiyle uyumlu, dünyanın her yerinde çalışabilecek hekimler yetiştirme hedefindeyiz. Yıllar boyunca bu meşalenin ışığını sönmeden tutan emek veren herkese teşekkür ediyorum, kaybettiğimiz değerlerimizi de saygıyla anıyorum. Bizler bu eğitim meşalesinin ışığını olabildiğince yükseklere çıkarmayı hedefledik Nice 41 yıllara diyorum” diye konuştu.

Mezunlar adına bir konuşma yapan DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Neslihan Emiroğlu ise öğrenci olarak, akademisyen olarak, yönetici olarak bu kurumda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, fakültenin 41. yaş gününde konuşma yapmaktan da onur duyduğunu söyledi. DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Prof.Dr. Nurettin Ünal da hastane ve tıp fakültesinin birlikte daha çok çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Fakültede 15 ve 30 yılını doldurmuş ve emekli olan akademik ve idari personel plaketlerinin sunulmasının ardından tören sona erdi.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık hizmet kalitesini artırmak amacıyla, tüm çalışanların eğitimlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimin sürekliliğinin sağlanması, eğitim planlarının hazırlanması, planlanan eğitimlerin uygulanması ve eğitim değerlendirilmelerinin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla SKS Eğitimi: “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” doğrultusunda Üniversite Hastanelerinde Hastane Hizmet Kalite Standartlarının uygulanması için tüm hastane çalışanlarına verilen eğitimdir. Eğitimlere öncelikle hastanede çalışmaya yeni başlayan personele, hastane ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, hastanenin kurum kültürünü, genel kurallarını ve uygulamalarını aktarmak amacıyla oryantasyon (uyum) ve hastanede hizmet kalitesini, hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyetini, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim verilmektedir.


Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kalite Birimi Eğitim Komitesi’nin Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde ön gördüğü eğitimleri yürütmek üzere 09.08.2018 tarihinde EĞİTİM BİRİMİ kurulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Eğitimi Birimi çalışmaları; Prof.Dr. Tonay İNCEBOZ koordinatörlüğünde, Dr.Öğr Üyesi Yavuz DOĞAN, Hastane Müdürü Sakine Başak Kaya, Uzm.Hem.Serap İLERİ, Uzm.Hem.Zerrin ATAMAN ve eğitim birimi çalışanı Gülsüm ERKİN tarafından sürdürülmektedir.


Eğitim Birimi çok kısa sürede; 2018 yılına kadar yeni başlayan personel, hemşire ve tıpta uzmanlık öğrencilerine genel oryantasyon (uyum) sınıf eğitimi tamamlamıştır.
Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik, DEUZEM ile birlikte uzaktan eğitim planlayarak, konunun uzmanları tarafından Sağlıkta Kalite Standartları ve Kalite, Güvenlik Raporlama Sistemi, Hastane Enfeksiyonları ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri – El Yıkama, Renkli Kodlar, Kimlik Tanılama ve Hasta Kimliği Doğrulama, Atık Yönetimi, Düşme Riskinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesi, İletişim, Hasta Memnuniyeti, Hasta Hakları, Mahremiyet, Yangın Güvenliği ve Afet Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İlaçların Güvenli Transferi, Nütrisyonel Destek Süreci, Hemovijilans, Farmakovijilans ve Advers Etki Bildirimi, Yasal Sorumluluklar ve Hasta Hakları, SKS ve Hasta Güvenliği, Akılcı İlaç Kullanımı v.b. konularda eğitim yapılmıştır. Bu eğitimin işleyişi; hastane çalışanlarımızın çalıştıkları alanlara göre eğitim tanımlandıktan sonra ilgili konu için ön test (5 soru), eğitim videosu izleme, son test (5 soru) şeklindedir. Eğitim alan çalışanın son testteki 5 sorunun 3’ünü doğru yanıtlaması beklenmektedir. Bu şekilde eğitim alan çalışan, ilgili alanda başarılı kabul edilmektedir.


Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Birimi olarak; 2018 yılı içerisinde sağlık çalışanlarına birçok konuda eğitim tanımlanarak toplam 15.727 eğitim başarıyla tamamlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi değerli uzman eğitim kadrosu ile sağlık çalışanlarına eğitimi istedikleri zaman ulaşılabilir hale getirmiş oluyoruz. DEUZEM sistemi ile eğitim verilmesinin avantajı, hem eğitimcilerin, hem de eğitim alan kişilerin değerli zamanlarını yönetebilmelerine fırsat vermektedir. 2019 yılında da, SKS ve bireysel gelişimi sağlayan gönüllü eğitimlerini, tüm çalışanlarımıza büyük bir heyecanla sürdürmeyi hedefliyoruz.

MESLEK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİMİZ TÜM ÇALIŞANLARIN HİZMETİNDEDİR

meslekhastaliklari

 

 

Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte biri çalışan nüfustür. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine göre dünyada her yıl ortalama 2 milyon insan meslek hastalıkları (MH) nedeniyle hayatını kaybetmekte ve 160 milyon insan MH tanısı almaktadır. Ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının %4'ünden fazlasının iş kazası ve MH nedeniyle kaybedildiği tahmin edilmektedir. Bu veriler ışığında iş sağlığının bir halk sağlığı sorunu olduğundan bahsetmek mümkündür.


Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar sürmektedir. 2012 yılında ihdas edilen İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık (IMHU) eğitimi bu alanda yapılan önemli bir faaliyettir. İMHU, birinci, ikinci ve üçüncü basamakta, İSG alanında öncelikle MH erken tanısı ve işe dönüş ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunumu, koruyucu hizmetlerin planlanması ve çalışma yaşamında iş ve meslek hastalıklarıyla ilgili danışmanlık hizmeti sunumu, bilirkişilik yapma, İSG alanında ulusal ve uluslararası projeler geliştirme ve alanda yeni bilgi üretimi, ve MH kayıt, bildirim ve izlem sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi gibi birçok alanda görev alacak kapasite ve yetkinlikte olması beklenen uzmanlardır.


Dokuz Eylül Üniversitesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Kasım 2013 ‘ de kurulmuştur. Birimimiz hem yan dal uzmanlık eğitimi hem de sahaya hizmet sunumunda önde gelen kurumlardandır. Kurulduğu tarihten bu yana 2 yan dal uzmanlık öğrencisi mezun olmuştur. Halen 6 uzman hekim yan dal uzmanlık eğitimine devam etmektedir. Kliniğimizde toplam 2031 olgu değerlendirmiştir. Işyerleri, SGK ya da diğer hekimler tarafından sevk edilen olgularda ayrıntılı klinik değerlendirme ve çalışma ortamının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Göğüs hastalıkları servisi içinde 3 adet yatağı mevcut olup lüzum halinde hasta yatışı da yapılabilmektedir. Sahada ya da kamuda çalışan tüm İSG profesyonelleri ve hekimlik yapan meslektaşlarımızla iletişimde olamnın bizleri güçlendireceğine olan inancımız tamdır. Kurum ve birim olarak İSG kültürünün geliştirilmesinde yapılacak tüm çalışmalarda her konuda destek sunmayı görev biliyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Gezici Kütüphane’ hizmeti

kutuphaneslider

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde hastalar, refakatçılar ve personele yönelik sosyal hizmetlere bir yenisi daha eklendi ve yataklı servislerde “Gezici Kütüphane” hizmeti uygulaması başlatıldı. Kurumda bir ilk olan bu uygulama, Hastane Müdür Yardımcısı F. Sultan Ergün’ün çalışmalarıyla Haziran 2014 yılında hayata geçirildi. Hibe edilen yayınlardan örnek bir kütüphane oluşturuldu, kitap dağıtımına Haziran 2014’te başlandı.

06 Haziran 2014 tarihinde 250 bağış kitapla kurduğumuz kütüphanemizde tamamı bağışla topladığımız 12717 adet kitabımız bulunmaktadır. Bu hizmetimizle çalışanlarımız, çalışanlarımızın çocukları, hastalarımız refakatçılarımız ve öğrencilerimiz kitap okuyor. 2014 yılından itibaren okuyucularla buluşturduğumuz kitap sayısı 27247 adede ulaşmıştır. Hedefimiz Kütüphanemizdeki kitap sayısını arttırmak, daha fazla okuyucuya ulaşmaktır.

 

ic sayfa1

ic sayfa2

Kurumda örnek bir uygulamayı gerçekleştirdiklerini ve ilginin güzel olduğunu belirten Hastane Müdür Yardımcımız F. Sultan ERGÜN  “Bilgi kıymetli bir hazine ve kitap okumak çoğu zaman iyi bir terapidir.” düşüncesiyle, hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarımız ve yakınlarının gezici kütüphanelerden yararlanarak iyi vakit geçirmesini sağlamaktır. Başlattığımız bu yeni uygulama ile okuma sevgisini aşılamayı hedefledik. Geri bildirimler memnuniyet vericidir. Gezici kütüphanemizde yer alan kitaplara birer numara vererek fihrist oluşturduk. Hasta ve yakınlarının bilgisayar ortamında yer alan yatış bilgileri dahilinde kitapların kime, hangi tarihte verildiğini kayıt altına alıyoruz. Kitap okumak isteyen personelin de bilgileri (çalıştığı bölüm ve telefon numarası)  kayıt ediliyor. Kitaplar okunduktan sonra (15 gün içinde) kütüphaneye teslim ediliyor. Süre aşımında bilgilendirme yapıyoruz.

 

ic sayfa3

ic sayfa4

 

Hastane Kütüphanemizdeki kitapları belirli aralıklarla Tınaztepe Merkez Kütüphanesindeki Merkez Kütüphanesinde bulunan “Kitap Yıkama Makinasında” ozon gazı ile dezenfekte etmekteyiz”
Hastanemizde ilk kez gerçekleşen bu uygulamaya öncülük etmekten mutluyum. Türkiye genelinde birçok hastane bizi örnek alarak “Gezici Kütüphane “ hizmeti sunmaya başlamıştır. Gezici Kütüphane uygulamasının devamında bir de kapsamlı bir “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kütüphanesi” projemiz var. Başhekimimizin öncülüğünde bu projeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor.”

ic sayfa5

DEÜ’DEN BİR GÜNDE 175 KÖK HÜCRE BAĞIŞI

kokhucre

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi öğrencileri ve personelleri, lösemi hastaları için başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kısa süre içerisinde 175 bağışçı kök hücre için kan örneği verirken, 60 kişi de kan bağışında bulundu

 

DEUHABER 5

 

Ege Bölgesinin önde gelen sağlık kuruluşlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, anlamlı bir kampanyaya imza attı. DEÜ Acil Tıp Asistanı Dr. Coşkun Kahraman öncülüğünde ve Kızılay Kan Merkezi ile birlikte, sağlık yerleşkesi içerisinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte 175 kişi kök hücre bağışçısı olmak üzere kan örneği verirken, 60 kişi de kan bağışında bulundu. Etkinlikte konuşan Dr. Coşkun Kahraman, 18-50 yaş aralığında bulunan kronik hasta olmayan ve düzenli ilaç kullanmayan 50 kilogram üstü herkesin kök hücre bağışı yapabileceğini kaydetti

 

DEUHABER 6

DEUHABER 3

ÖNEMSİYORUZ


DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kök hücre ve kan bağışını önemsediklerini belirterek, “Sağlık hizmeti de veren bir üniversite olarak kan bağışının önemsiyoruz. Bugün çok sayıda öğrencimiz ve personelimiz kan ve kök hücre için gönüllü bağışçı oldu. Kızılay Kan Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen ve bir gün süren bağış kampanyamızın Öykü Arin kızımız ve onun gibi birçok lösemi hastasına umut olmasını diliyoruz. Kök hücre bağışçısı olmak ve nice Öykü'lere umut olmak elimizde” diye konuştu.

 

DEUHABER 1

DEUHABER 2

YENİ GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ

yenigorevlerindebasarilar

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi olarak kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Ailemize yeni katılan, alanlarında uzman akademisyenlerimiz; Acil tıp hekimi Prof. Dr. Figen COŞKUN’a ve kardiyoloji hekimi Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ’a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

KEMOTERAPİ HASTALARI MÜZİK DİNLETİSİ İLE MORAL BULDU

kemoterapi

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğine bağlı Gündüz Tedavi Merkezi’nde kemoterapi tedavisi gören hastalar, müzik dinletisi ile moral buldu.

Yaklaşık 1 saat süren programda halk müziği, sanat müziği ve sevilen Türkçe parçaları seslendiren gönüllü sanatçılara ilgi büyüktü. Tedavi Merkezi Sorumlu Hemşiresi Deniz ARSLAN, günlük yaklaşık 100 hastaya kemoterapi tedavisi verdiklerini belirterek, ‘’ Onkoloji hastalarının zorlu mücadelelerinde onlara destek olmak ve bir süreliğine bulundukları ortamı unutturup daha iyi hissetmelerini sağlamak için sevgililer gününü sevgi günü ilan edip hastalarımıza gönüllü sanatçılarımız eşliğinde moral verdik.’’ dedi. Arslan, müziğin; kemoterapi sürecindeki hastaların maruz kaldığı sorunları azalttığını belirterek organizasyonda büyük emeği geçen ekibine teşekkür etti. Programın ardından gönüllü sanatçılar böylesi bir işin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

 

ic sayfa1

ic sayfa2

ic sayfa3

Organ Bağışı

organbagisi

 

 

Organ Bağışı
Kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.

Organ Nakli
Vücutta görevini yerine getiremeyen organın yerine, canlı veya kadavradan alınan sağlıklı organın, cerrahi yöntemlerle hastaya nakledilmesi işlemidir

Beyin Ölümü
Tüm beyin, beyincik ve hayati merkezlerin yer aldığı beyin sapı denilen özel beyin bölgesinin fonksiyonlarının geri dönülmez şekilde kaybolduğu ve mutlak ölümle sonuçlanan bir süreçtir.
Beyin ölümü kavramı, koma ve bitkisel hayat kavramları ile karışmaktadır. Beyin ölümü ile bitkisel hayat arasındaki en büyük fark;
Beyin ölümünde; beyin kesin ve geri dönüşümsüz hasar almıştır. Tüm tıbbi destek tedaviye rağmen hiçbir iyileşmenin beklenmemektedir. Buna karşın bitkisel hayat ve komada; yitirilen beyin fonksiyonlarının kısmen de olsa geri dönebilmesi söz konusudur. Bitkisel hayat ve komada hasta tıbbi destek ile yaşamına devam edebilmektedir.

Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?

2238 sayılı yasaya göre, on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.

2238 Sayılı “Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkındaki Kanun”a göre ;

Madde 14 - Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırayla eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ ve doku alınabilir. Aksine bir vasiyet ibraz edilmedikçe kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz.

 

Organ Bağışının Dini Yönden Sakıncası Var Mı?

Büyük dinlerin çoğu organ bağışını onaylamakta ve desteklemektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 6.3.1980 Tarih Ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır.

Bu Kararda;
- Zaruret halinin bulunması, hastanın hayatını veya hayati bir organını kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığının mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir doktor tarafından tespit edilmesi,
- Doku ve organı alınacak kişinin bu işlemin yapılmış olduğu sırada ölmüş olması,
- Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ ve dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması,
- Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,
- Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak olan bu nakle razı olması gerekir.

Kuran-ı Kerim’de

"Kim Bir İnsana Hayat Verirse Onun Tüm İnsanlara Hayat Vermişçesine Sevap Kazanacağı" beyan olunmaktadır.

(Maide Suresi, Ayet 32)

Organ Bağışı Nereye Yapılır?

-          İl Sağlık Müdürlükleri,

-          İlçe Sağlık Müdürlükleri,

-          Hastaneler,

-          Sağlık Ocakları,

-          Organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vb. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir.

Organ Bağışı ile ilgili Hastanemizdeki İletişim Bilgileri;

Telefon: +90 (232) 412 23 88

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 1606 İnciraltı Yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü

sigarayi birakin dokuz eylul hastanesi

Tütün bağımlılığı diğer hastalıklar gibi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalık nedeniyle ülkemizde yılda 110 bin kişi ölmekte 7 milyon sakatlık oluşmaktadır Tütün bağımlılığının ülke ekonomisine getirdiği yük yıllık 50 milyar dolardır. Tütün bağımlılığının artması için yoğun çaba harcayan tütün endüstrisi insanlarımızın ölümü pahasına bu ticareti maalesef sürdürmektedir.

Tütün bağımlılığının tedavisi için hastanemiz bünyesinde Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı polikliniğinde ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı polikliniğinde sigara bırakma polikliniği bulunmaktadır Çalışanlarımıza ve hastalarımıza hizmet vermektedir.

 

DEÜ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ AB MARKASI OLDU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Avrupa Plastik Cerrahi Eşyetkilendirme Kurulu (EBOPRAS) tarafından Avrupa’da 7, Türkiye’de ise akredite edilen ilk merkez oldu.

plastikcerrahi banner

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, ‘sağlıkta kalite’ anlayışıyla yaptığı çalışmaları, Avrupa Birliği akreditasyonları ile taçlandırıyor. Avrupa Plastik Cerrahi Eşyetkilendirme Kurulu (EBOPRAS); sahip olduğu altyapı ve akademik yeterlilik nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nı akredite etti. DEÜ, Avrupa’da 7, Türkiye’de ise ilk akredite edilen merkez olma ünvanını kazandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, makamında ağırladığı hastane yetkililerini kutlayarak, “Avrupa’nın önemli sağlık merkezi haline gelen hastanemizi ve yetkililerini tebrik ediyorum” dedi. Rektör Hotar, “Hastanemizin sağlık alanındaki başarıları, hem halkımızın hem de Avrupa’daki önemli kuruluşlarının teveccühlerine layık oluyor. Rektörlüğümüz, Dokuz Eylül Üniversitesi hastanemizin güçlenmesi, ulusal ve uluslararası alanda başarılarının geliştirilmesi ile teknolojik imkanlarının çağa uygun şekilde güncellenmesi noktasında desteğini arttırarak sürdürmektedir. Akademisyenlerimizin çalışmalarıyla iftihar ediyoruz, bilimsel projelerinde yanlarında oluyoruz. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı hocalarımız, alanlarında Türkiye’de ilk olmayı başarmış ve göğsümüzü kabartmıştır. Bu akreditasyon ile Dokuz Eylül Üniversitemiz sağlık turizmi başta olmak üzere birçok alanda öncü olacaktır. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

AYRICALIK SAĞLAYACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Karaca da, “EBOPRAS’ın akreditasyonu ile eğitim kalitemizi ispatlamış olduk. Bu başarı; yurtdışındaki hastaların ülkemizi ve hastanemizi tercih etmesi açısından büyük önem taşıyor. Mezunlarımız AB tarafından akredite olan bir kurumdan mezun olmanın ayrıcalığını yaşayacak, bu durum eğitim ve akademisyen değişimi çalışmalarında da artı değer katacaktır” diye konuştu.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatri Günleri’nin yirmincisi 6–9 Mart 2019 tarihlerinde İzmir Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Değerli Meslektaşlarımız;

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatri Günleri’nin yirmincisi 6–9 Mart 2019 tarihlerinde İzmir Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bu yıl sempozyumumuzu 2018 yılı içinde elim trafik kazaları ile kaybettiğimiz çok kıymetli hocalarımız Prof. Dr. Sayın Namık ÇEVİK, Prof. Dr. Sayın Gülersu İRKEN ve Prof. Dr. Galip KÖSE anısına düzenliyoruz.

pediatri gunleri dokuz eylul universitesi 1

Prof. Dr. Sayın Namık ÇEVİK hocamız; 1987 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış, üniversitemizin rektörlüğünü yaptığı yıllarda çok başarılı projeleri hayata geçirmiştir. Hocamız sadece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Onkoloji alanlarında değil pek çok farklı alanda da öncü olmuştur. Üniversitemizin bütçesini arttırmış, akademik kadroyu güçlendirmiş, Türkiye’nin modern radyoterapi birimini, Türkiye’nin ilk Manyetik Rezonans, Böbrek ve safra Böbrek ve Safra Taşlarını Kırma makinesini üniversitemize kazandırmıştır. Türkiye’de ilk Acil Tıp Anabilim Dalı kurulmasın da öncülük etmiştir. Hocamız Mayıs 2000 yılında Başkent Üniversitesi Rektör Danışmanı olmuş ve Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde görevini sürdürmüştür.

Prof. Dr. Sayın Gülersu İRKEN hocamız; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 27 yıl çalışan, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı’nın kurucusu olan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD başkanlığını yapan, çok sayıda öğrenci, pediatri uzmanı ve pediatrik hematoloji yan dal uzmanlık öğrencisinin yetişmesinde eğitime yoğun katkıda bulunan, hastaların güncel yaklaşımlarla tedavisini sağlayan çok değerli hocamız 2015 yılında üniversitemizden emekli olmuştur.
Prof. Dr. Galip KÖSE hocamız, 1981 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında göreve başlamıştır. Dokuz Eylül Pediatrinin ilk hocalarından olup uzun yıllar pediatri eğitimi ve sağlık hizmetinde aktif olarak çalışmış, her biri çok kıymetli doktor ve öğretim üyesi olan asistanlar ve öğrenciler yetiştirmiştir. Hocamız Ocak 2011 tarihinde emekli olmuş ve aktif serbest hekimliğine devam etmiştir. Bizler çok kıymetli, yetişmemizde çok emekleri olan, hocalarımızı ebediyete uğurlamış olmanın derin üzüntüsünü duyuyoruz.

Sempozyumdan bir gün önce Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin deneyimli üyeleri tarafındanÇocuklarda İleri Yaşam Kursu (ÇİYAD) gerçekleştirilecektir.Bu yıl bir ilke imza atarak çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında sağlık ekibimizin vazgeçilmez bir parçası olan hemşirelerimizle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi 1. Pediatri Hemşireliği Günleri sempozyumu düzenlenecektir. İzmir ve çevre illerde görev yapan tüm çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, halk sağlığı uzmanları, ilgili tıpta uzmanlık öğrencileri, pratisyen hekimler, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını aramızda görmeyi bekliyoruz.

Sempozyumun ilk gün sabah Prof. Dr. Sayın Namık ÇEVİK anma töreni ve anısına Çocuk Onkoloji oturumları; yine ilk gün öğleden sonra Prof. Dr. Sayın Gülersu İRKEN anma töreni ve anısına Çocuk Hematoloji oturumları düzenlenecektir.Çocukluk çağı hemanjiomlarına, çocukluk çağı lenfadenopatilerine, karında kitlesi olan çocuğa yaklaşım ve onkolojik aciller; Hemoglobinopatilere, kanama diyatezlerine, K vitamini eksikliğine yaklaşım ve yaygın damar içi pıhtılaşma konularında güncel yaklaşımlar tartışılacaktır. Pediatrik onkoloji ve hematolojiye yıllarca emek vermiş, değerli oturum başkanlarının da katkısıyla oturumların çok eğitici ve unutulmaz geçeceğini düşünmekteyiz.
Sempozyumun ikinci günü sabah Prof. Dr. Galip KÖSE anma töreni yapılacaktır. Sempozyumun ikinci gününde yine pediatride çok deneyimli oturum başkanları ve konuşmacıların katılımlarıyla çocukta besin alerjisine yaklaşım, boy kısalığına yaklaşım, serebralpalsiyeyaklaşım, olgularla hayatı tehdit eden yenidoğan acilleri, vezikoüreteralreflü, brusella, influenza, boğmaca enfeksiyonlarıve akılcı antibiyotik kullanımı konuları tartışılacaktır. Amacımız güncel bilgiler ışığında çocukların tanı, tedavi ve izlemlerini sağlamaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Birinci Pediatri Hemşireliği Günleri programında değerli oturum başkanları ve konuşmacıların katkılarıyla Türkiye’de pediatri hemşireliği, pediatrik hasta güvenliği, pediatri hemşireliğinde şefkat yorgunluğu, teknoloji kullanımı, yenidoğan yoğun bakım hemşireliğinde güncel yaklaşımlar, eğitim yöntemlerinin pediatri hemşireliğinde kullanımı konuları tartışılacaktır.

Sempozyumumuza destek veren, bizlerle birlikte olan, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan herkese şimdiden teşekkür ediyor, sizleri bu bilimsel etkinliğe davet ediyoruz.
Saygılarımla,

Prof. Dr. Murat DUMAN
Sempozyum Başkanı

pediatri gunleri dokuz eylul universitesi 2

 

pediatri gunleri dokuz eylul universitesi 3

pediatri gunleri dokuz eylul universitesi 4

Bebek Dostu Hastane Dokuz Eylül Üniversitesi

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF , ilk altı ay bebeğe su dahil hiçbir ek gıda verilmemesini, sonrasında 24 aya kadar ek gıdalar ile birlikte emzirmeyi önermektedir. Anne sütü 0-6 aylık bebeklerde vazgeçilmezdir. 2 yaşına kadar da emzirme büyük önem taşımaktadır. Bebekler 0-2 yaş grubunda enfeksiyonlara karşı çok açıktır. Anne sütü bebeklerde bağışıklığı artıran temel besindir. Emzirme, anneyi meme kanseri ve rahim kanseri gibi hastalıklardan korunmaktadır.

anne sutu onemlidir deu hastane


EMZİRME DANIŞMANLIĞI MERKEZİ

Annelere emzirme desteği verildiğinde emzirmenin devamlılığı daha fazla sağlanmaktadır. Yeni doğum yapmış annelerde en çok göze çarpan sorunlar arasında bebeğini emzirmede zorluk yaşaması, bebeğin kilo kaybı, sarılığın yükselmesi, memeyi reddetme, annelerde göğüslerin şişmesi, meme çatlakları, meme apsesi (Mastit) yer almaktadır. Annelerin büyük bir bölümü memelerinde meydana gelen sorunlar yüzünden bebeklerini emzirememekte ve erken dönemde mama kullanmaya başlamaktadır.Bu süreç ne kadar doğal da olsa annelere yardım gerekebilir. Emziren anneler güven, cesaret ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu desteği verecek kişi emzirme gözlemini bilen deneyimli bir hastane çalışanı olmalıdır. Anne bebekle çabuk buluşamadığında emme süreci uzamakta, devamında aile panik yaşayarak yetersizlik hissi, güven kaybı oluşmaktadır.
Emzirme Danışmanlığı Merkezi olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde doğum yapan her anneye emzirme eğitimi verilmektedir. Emziren her anne ziyaret edilir, meme muayenesi yapılır, emzirmeleri sorgulanır, hangi teknikle, ne sıklıkla bebeklerini besleyecekleri, kendilerinin nasıl beslenecekleri anlatılır. Bebek emmiyorsa anneye, bebeği besleme yöntemleri, sütünü de nasıl sağacağı ve saklayacağı anlatılır.
Emzirme Danışmanlığı Merkezi olarak bugüne kadar yaklaşık 36 bin anneye emzirme eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde gözlenmektedir ki; emzirme oranları ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebek sayısı her geçen yıl yükselmektedir.
Hastanemiz, 1999 yılından itibaren “Bebek Dostu Hastane” unvanı almıştır. 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Bebek Dostu Hastane denetlemesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Emzirme Danışmanlığı, çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nca “Teşekkür Belgesi”ne layık görülmüştür.

anne sutu onemlidir deu hastane resim2

 

EMZİRME POLİTİKASI

1-Hastanemizde doğan tüm bebekler tibbi bir gereklilik olmadıkça yalnızca anne sütü ile beslenirler,biberon ,emzik ya da ek besin kullanılmaz.
2-Gebelik öncesi dönemde tüm anne adayları ve diğer aile bireyleri sözlü , yazılı (Gebelik ve Anne Sütü el kitapçığı) ve video gösterileri ile anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda eğitilir .
3- Bebekler doğumu takiben ilk yarım saat içinde Hemşire/Emzirme Eğitim Hemşiresi gözetiminde emzirilir(sezeryan doğumlarda anne kendine gelir gelmez,en kısa sürede). Uygun emzirme gerçekleşene dek anneye pratik destek sağlanmaya devam edilir.
4-Anne ve bebeğin görsel ve tensel teması kolaylıkla sağlayabilecekleri şekilde aynı odada kalmaları sağlanır, sağlık sorunları dışında ayrı kalmalarına izin verilmez.
5-Annelere bebeklerini bebeğin istediği sıklıkta ve sürede emzirmeleri öğütlenir. Taburcu olana dek anne ve diğer aile bireyleri anne sütünün önemi, emzirme ve karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında sözlü ve yazılı (Anne Sütü ve Emzirme el kitapçığı) olarak bilgilendirilir.
6-Taburcu olduktan sonra düzenli Sağlam Çocuk Polikliniği kontrolleri ile emzirmenin devamı sağlanır. Ayrıca acil sorunlarını telefon ile danışabilecekleri numaralar verilir.
7-Anneler, bebeklerin ilk 6 ay anne sütünden başka bir besine gereksinimleri olmadığı ve ek besinlere mutlaka doktor önerisiyle başlanması gerektiği konusunda bilgilendirilir.
8-Anneler bebeklerinden ayrı kalmak zorunda olduklarında emzirmenin devamının nasıl sağlanacağı konusunda bilgilendirilir.
9-Hastane içerisinde anne sütünün önemini anlatan ve emzirmeye özendirici pano ve görsel araçların kullanımı sağlanır.
10-İlgili tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda düzenli aralıklarla eğitilir ve destekleri sağlanır.

İletişim bilgileri: 0 232 412 31 65
08:00 - 22:00

Anestezik Gazların Atmosfere Salınımında Farkındalık Önemli

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan, anestezi alanında her gün ameliyathanelerde kullanılan gazların atmosfere etkisi konusunda anestezistlerin farkındalık düzeyinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Hekimlerin bilgisi bazı rutin anestezi uygulamalarına da yansıyacak ve böylece sera etkisinde en önemli suçlananlardan olan anestezik gazların da çevre kirliliğindeki payı azaltılabilecektir." dedi.

anestezi odul haberi dokuz eylul universitesi

DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri olarak bu konuda bir bilimsel çalışma hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan uzun dönemde kaydedilen iklim verilerine göre yeryüzünün ısındığını, ısınmanın en büyük nedeninin ise sera etkisinin hızlanması olduğunu belirtti. Anestezik gazların da bu ısınmada çok etkili olduğunu ifade eden Karaoğlan, anabilim dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Volkan Hancı ,Doç. Dr. Şule Özbilgin ve Uzm. Dr. Sibel Büyükçoban ile birlikte hazırladıkları bilimsel çalışmayla Türkiye'deki anestezi hekimlerinin ameliyathanede kullandıkları gazların etkisini bilip bilmediğini ölçmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu çalışmada Türkiye’de 207 anesteziyoloji hekimine internet ortamında yapılan ankete göre anestezi uzmanlarının yüzde 57'sinin, küresel ısınmanın sebepleri arasında sayılan ve ameliyathanede kullanılan gazların "sera etkisini" bilmediği ortaya çıktı. Ankette katılımcılarının yüzde 23.2'sini eğitim ve araştırma, yüzde 17'sini devlet hastanesi, yüzde 16.9'unu özel hastane çalışanlarının oluşturduğu hekimlere, ameliyathanede kullandıkları gazların sera etkisi üzerine sorular yöneltildi. Çalışma sonucunda, hekimlerin yüzde 57'sinin küresel ısınmanın en büyük nedenleri arasında gösterilen anestezik gazların sera etkisini bilmediği belirlendi. Ameliyathanede kullanılan gazların atmosfere etkisi konusunda yüzde 91.3'ünün eğitim almadığı ve yüzde 41.1'inin anestezik gazlar arasında atmosferi en çok kirleten nitroz oksit kullandığı tespit edildi.

anestezi odul haberi dokuz eylul universitesi resim 2

Prof. Dr. Karaoğlan, hekimlere, anket kapsamında 35 soru yönelttiklerini ve ameliyathanede en sık kullanılan gazın, en büyük kirletici nitroz oksit olduğunu öğrendiklerini söyledi. Ameliyathanelerdeki rutin alışkanlıkların değiştirilmesiyle çevre kirliliğinin de azaltılabileceğini dile getiren Karaoğlan, çalışmayla ilgili şunları söyledi: "Günümüzde bir kişinin, kurumun ya da herhangi bir ürünün doğaya saldığı sera gazlarının oranının bilinmesi önemlidir. Başlıca hava kirleticilerinin başında olan nitroz oksit anestezi idamesinde sık kullanılan bir gazdır. Bu gazın ve diğer anestezik gazların doğaya salınımı küresel ısınmaya neden olmaktadır." Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan, hekimlerin konuyla ilgili farkındalığının artması gerektiğine dikkati çekerek, "Anestezi uzmanlarının konu hakkındaki bilgilenmeleri bazı uygulamalarında basit önlemler almalarına dünyamızın korunmasına katkı sağlayabilir. Düşük akımlı anestezi uygulamaları, ameliyathanelerdeki egzoz sistemlerinin atmosfere verilmesinin önlenmesi, sera etkisi yaratmayan gaz kullanımı, anestezi uygulamalarının yeniden düzenlenmesi çevre kirliliğini de azaltabilir” dedi.

Öte yandan aynı tür bilimsel çalışmanın bu sene Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri tarafından Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Farkındalık Projesi olarak yapıldığını belirten Karaoğlan projenin 2018 yılı Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi’nde sunulduğunu, Türk Alman Derneği’nin Purscke ödülü yarışmasında da finale kaldığını söyledi.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programı Duyurusu

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 11 Şubat- 12 Mart 2019 tarihleri arasında Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim programının başvuru tarihleri 07 Ocak-04 Şubat 2019 olarak belirtilmiştir. Başvuru yapmak isteyen katılımcıların aşağıda bilgileri yer alan Zerrin ATAMAN ve Şükran AVCU ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Program Sorumlusu :
Şükran AVCU
Telefon : 0 232 412 50 38
Mobil : 0 505 525 00 30
E-mail : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Zerrin ATAMAN
Telefon : 0 232 412 23 19

Mobil : 0 507 681 78 58
E-mail : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Üniversitemizin Yeni Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar Göreve Başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, görevine başladı. Rektör Hotar, DEÜ’nün yeni dönemde Türkiye’nin kazanımlarına katkı sağlayacak proje ve söylemlerle öncü olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yer alan 2018/8 Kararı ile göreve getirilen Rektör Hotar, üniversitenin ilk kadın rektörü olarak tarihe geçti. Alsancak’taki Rektörlük Binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Rektör Hotar, üniversitenin önümüzdeki dönemde Türkiye’nin kazanımlarına katkı sağlayacak proje ve söylemlerle öncü olacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, akademisyenler, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda bürokrat ve davetlinin katıldığı programda konuşan Rektör Hotar, “Bugün benim için çok özel, anlamlı ve heyecanlı bir gün. 1980 yılında öğrenci olarak başladığım; 1985’te ise akademik kariyerime ilk adımımı attığım üniversitemde 2002 tarihine kadar profesör olarak getirdiğim kariyerimi, siyasete geçtikten sonra geçici bir süre noktalamıştım. Bugün ise öğrencisi ve akademisyeni olduğum üniversitemde, böyle bir görevi almanın onurunu, gururunu, heyecanını ve sorumluluğunu yaşıyorum” dedi. Göreve atanması konusunda olumlu görüş bildirenlere de teşekkür eden Rektör Hotar, “Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, YÖK Başkanımıza, Vekillerimize ve bu konuda olumlu görüşlerini iletenlere teşekkür ediyorum. Bu görevlere gelirken çok ciddi araştırmalar yapılıyor ve ondan sonra görev veriliyor. Allah bizleri mahcup etmesin. DEÜ ailesinin; akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin el birliğiyle tek bir hedef olması; evrensel üniversiteler kuralları çerçevesinde ulusal ve uluslararası boyuta yükseltilmesi için çalışması gerekiyor. Hepimizin ortak hedefi bu olmalı. Bunun için de her türlü imkanını sunmaya hazırız. Gerek öğrencilerimiz gerekse öğretim elemanlarımız için bu yola çıkan herkese, iddia ediyorum Türkiye’deki üniversiteler içinde en üst imkanları sunmaya çalışacağız. Bu durum, üniversitemize avantaj sağlarken; hızlı atılımlar atabilmemiz için de ciddi başlangıçlar oluşturacaktır” diye konuştu.

banner uni rektorluk devir teslim

FETÖ’YE SIFIR TÖLERANS

Millete, devlete ve devlet büyüklerine saygı noktasında milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde herkesin bir duruşu olacağına inandıklarını kaydeden Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemizde devlet ve devlet büyüklerimize saygısızlığa, FETÖ ile teröre sıfır tolerans göstereceğiz. Buna karşın her türlü çalışmaya, bilimsel özgürlük çerçevesinde de destek olacağız. Kapımız, herkese açık olacak. Bir sistematiğimiz olacak. DEÜ İzmir’in ve Türkiye’nin bir mekanı olacak. Benim özlemim de şuydu: Ülkemizi ilgilendiren toplumsal ya da uluslararası bir olayda, insanların ‘üniversiteler ne diyor?’ diye merak etmesini isterdim. Böyle üniversiteler tabi ki var. DEÜ’nün de bu noktada ses verecek; ülkenin kazanımlarına katkı sağlayacak, yol gösterici proje ve söylemlerle öncü olmasını hep birlikte sağlayacağız. Bu konuda herkesin desteği çok önemli. Bu ülke hepimizin ve öğrencilerimiz de bizlerin geleceği. Dolayısıyla bütün imkânlarımızla ülkemizin ve milletimizin hizmetindeyiz” ifadesinde bulundu. Rektör Hotar, bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı da önceki rektörlere teşekkür etti.

ÇAĞ ATLATACAK

Devir teslim töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Rektör Hotar’ı tebrik ederek, “Hocamızın bu görevi,  güzel İzmir’e hayırlı olsun. Haberi alır almaz kendisini ilk tebrik eden biz olduk. Kendisi ile uzun yılara dayanan bir dostluğumuz var. DEÜ’nün benim için de ayrı bir önemi var. Çünkü üniversitenin kuruluşunda rahmetli babam Ekrem Pakdemirli Rektör Yardımcısı olarak görev aldı. Yani üniversitenin çimentosunda onun da harcı var. Bundan dolayı da duyguluyum. Eşim de üniversite personeli ve evladımız olduğu için görevine bir süre ara vermiş durumda. Rektörlüğe vekalet eden Prof. Dr. Erdal Çelik hocamız ise üniversitemizde kısa döneme huzur ortamının tesis edilmesi ve bilimsel çalışmaların tesisi açısında faydalı işler yaptı. Devlet ve yöneticilik tecrübesi ve bilgisiyle Nükhet hocamızın DEÜ’yü çağ atlatacağına inanıyorum” dedi.

DAHA İLERİ GÖTÜRECEKTİR

Törende konuşan eski Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ise görevi süresince kendisine destek olan akademik ve idari personele içtenlikle teşekkür ettiğini vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz zaman üniversitemiz sancılı bir süreç geçiriyordu. Ancak bunu güzel şekilde atlattık. Devletin mekanizmasını uyguladık. Bilimsel yönden de üniversitemizi iyi noktaya getirdiğimize inanıyoruz. Dokuz Eylül, bir marka ve yeni Rektör hocamızın da bunu daha ileri götüreceğine inanıyorum. Değerli hocamızın devlet tecrübesi ve siyasi geçmişi var. Bunlar önemli kazanımlar. Hocamızın daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Kendisinin arkasındayız. Hayırlısı olsun” dedi. Konuşmaların ardından Rektör Hotar, çalışmalarından ötürü eski Rektör Vekili Çelik’e çiçek hediye ederken; Çelik ise Rektör Hotar’a rektörlük cübbesini giydirdi. Rektör Hotar’ın kızı Ayşe ise annesine üniversite rozetini taktı.

Kaynak: DEÜ’NÜN İLK KADIN REKTÖRÜ HOTAR GÖREVE BAŞLADI (http://haber.deu.edu.tr/deunun-ilk-kadin-rektoru-hotar-goreve-basladi/)

Üniversitemizin 36. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü, Kaya Termal Otel’de düzenlenen törenle kutlandı. Gecede; yıllar önce girdiği lisansüstü sınavları kazanan ancak devamsızlıktan kaydı silinen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne öğrenci olarak kaydedildiğini gösteren öğrenci kimlik kartı tarafından takdim edildi. Türkiye’nin marka yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 36’ncı kuruluş yıldönümünü Kaya Termal Otel’de düzenlediği bir gece ile kutladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinliğin onur konuğu TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a büyük bir sürpriz yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yıllar önce girdiği lisansüstü sınavlarını kazanan ancak devamsızlıktan kaydı silinen Yıldırım’a Fen Bilimleri Enstitüsü’ne kaydedildiğini gösteren öğrenci kimlik kartını takdim etti. Salondaki davetlileri de şaşırtan sürprizden dolayı yaşadığı heyecanı dile getiren TBMM Başkan Yıldırım’ın “Çıkardığımız afla geri dönme imkanımız oldu” espirisi ise misafirlerin yüzünü güldürdü. İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı programda İzmir’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Meclis Başkanı Yıldırım, “Bu program vesilesiyle bir kez daha güzel şehrimiz İzmir’de sizlerle bir arada olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. İzmir, sadece Ege’nin değil bütün Türkiye’nin takdirini kazanmış bir şehirdir. DEÜ’nün 36’ncı kuruluş yıl dönümü toplantısına bizi davet etme nezaketi gösteren çiçeği burnunda Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar hanımefendiye ve Üniversitemizin saygıdeğer hocalarını da teşekkür ediyorum. Nükhet Hanım, hem akademik hem de siyasi tecrübesiyle DEÜ’ye çok şey katacaktır” dedi. Üniversitelerin Türkiye’nin geleceği olduğunu aktaran Meclis Başkanı Yıldırım, “Üniversiteler ülkemizin kalkınması, ilerlemesi ve modernleşmesinde itici güç görevi görürler. Demokrasi kültürümüzün ve evrensel düşüncemizin gelişmesinde üniversitelerin büyük sorumlulukları vardır. Yarının büyüyen Türkiye’si için bilim yuvası olan üniversitelerimizin daha da güçlenmesini arzu ediyoruz. DEÜ, 1982 yılında kurularak eğitim ve öğretime başladı. Geçen bu süre içinde ülkemizin saygın üniversiteleri arasında yerini aldı. Başarılarını her yıl daha da artırarak İzmir’in ve Türkiye’nin ilerlemesine büyük katkılar sağladı” diye konuştu. Türkiye’nin son 16 yılda büyük değişimler yaşadığını hatırlatan Meclis Başkanı Yıldırım, “Her alanda ülkemizi büyüttük, kalkındırdık ve çok şükür bugün ülkemiz, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı hedeflerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla ilerliyor” ifadesinde bulundu.

banner 36 yildonumu etkinlik

EN BÜYÜK SERMAYE İNSAN

Konuşmasında en büyük sermayenin insan olduğunu ifade eden Meclis Başkanı Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim en büyük sermayemiz insan sermayemizdir. Petrolümüz de yok doğalgazımız da ama mukayeseli üstünlüğümüz var. Bu, insandır; genç insan kaynağıdır. O halde gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak gibi bir borcumuz var. Değerli rektörümüzün ifade ettiği hususun altını çiziyorum: Gençlerimize sonuna kadar güveniyorum.”

ÖZÜMÜZDEN KOPMADIK

Yaklaşık 85 bin akademik ve idari personeli ile öğrencilerden oluşan DEÜ’nün kuruluş amacının halkın refah ve mutluluğuna bilim ve eğitimle katkı koymak olduğunun altını çizen Rektör Hotar, ise “Üniversitemizin kuruluşunun temel amacı, milletimizin ihtiyaç duyduğu konularda çalışmak olmuştur. Bu yüzden 36 yıl boyunca hedefimizden sapmadan, özümüzden kopmadan yol almaya özen gösterdik. Üniversite olarak üstlendiğimiz bu manevi görevi başarıyla yerine getirmenin her zaman haklı gururunu yaşadık. Bizler, Dokuz Eylül ailesi olarak, önümüzdeki dönemde de evrensel eğitim anlayışımız, çağı yakalayan bilimsel çalışmalarımız ve nitelikli akademik yapımızla ülkemizin gelecek kuşaklarını yetiştirmeye, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 Vizyonu ile şekillenen ulusal politikalarında DEÜ’nün olması gereken yerinin farkında olduklarını vurgulayan Rektör Hotar, “Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla işaret ettiği ‘Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet’ ülküsü, bizim bu yoldaki kararlı olma anlayışımızdaki duruşun temelini oluşturmaktadır. Bugüne kadar aklın ve bilimin ışığında yürüyen üniversitemiz, önümüzdeki dönemde uluslararası alanda yükseköğretim ve bilimsel çalışmaların başarıya uluşması için iradesini ve yeteneğini artırarak ortaya koyacaktır” şeklinde konuştu. TAVRIMIZ NET Üniversitede bilimsel özgürlüğe her zaman saygı duyacaklarının altını çizen Rektör Hotar, “Milletimize, devletimize yönelik faaliyetlere; devlet büyüklerimize yönelik saygısızlığa; birliğimizi hedef alan teröristlere, milletimize 15 Temmuz ihanetini yaşatan FETÖ gibi şer odaklarına, üniversitemizde asla izin vermeyeceğiz. Bu konudaki tavrımız son derece açık ve net olacaktır. Üniversitemiz ülkemizin en saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olarak 36 yıldır faaliyet göstermektedir. Adını ve itibarının zedelenmesine; emek verenlerin haklarının da boşa gitmesine müsaade edemeyiz” diye konuştu.

AKLINIZI KİMSEYE EMANET ETMEYİN

Konuşmasında üniversite öğrencilerine seslenen ve tavsiyelerde bulunan Rektör Hotar, “Kariyer hedefinizde çok özel bir kurumun parçası olarak yol aldınız ve almaya da devam ediyorsunuz. Bu süreci doğru şekilde bitirmeniz, aklı ve mantığı hür; vicdani kanaatleri gelişmiş bireyler olmanız bizim en büyük beklentimizdir. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde, bir zaman sizler gibi olan hocalarınızın rolü ve emeği çok büyüktür. Dolayısıyla aidiyet duygunuzu hiçbir zaman yitirmeden, bilim ile yol almanızı; mutluluğu hedefleyen bireyler olmanızı diliyoruz. Bunlar, üniversitemizin sizden en önemli beklentisidir. Yolunuzu ve aklınızı asla birilerine emanet etmeyin. Kendinize güvenin; ailenizin, sevenlerinizin desteğini unutmayın; milletimizin beklentilerini boşa çıkarmayan bir yol izleminiz en büyük gururumuz olacaktır” dedi. EMEKTAR HOCALARA TEŞEKKÜR PLAKETİ Programda Rektör Hotar, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı ve Allah’ın 99 isminin yer aldığı Esma-ül Hüsna’yı Meclis Başkanı Yıldırım’a hediye etti. Meclis Başkanı Yıldırım ve Rektör Hotar, DEÜ’nden emekli olan öğretim üyelerine teşekkür plaketi verirken; 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi’nde kendi bölümlerini dereceyle bitiren mezunlara da tablet hediye ettiler. Türkiye’nin Renkleri adlı müzik topluluğu opera yorumu ile Anadolu Türkülerini seslendirildiği gecede halk oyunları gösterileri de izleyenlerden tam not aldı.

ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYULDU

Üniversitenin 36’ncı kuruluş yıldönümü kapsamında akademik ve idari personel oluşan heyet, Rektör Hotar’ın öncülüğünde sabah Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Kaynak: DOKUZ EYLÜL’ÜN 36’NCI YIL HEYECANI (http://haber.deu.edu.tr/dokuz-eylulun-36nci-yil-heyecani/)

Hastanemiz Kalite Koordinatörlüğünde Görevli Olan Candan Kıyman’ın Vefatı...

DUYURU

Hastanemiz Kalite Biriminde görev yapan Candan ALTUNOĞLU’nun vefat haberini 12.06.2018 tarihinde üzülerek almış bulunmaktayız. Cenazesi 14.06.2018 tarihinde öğle namazında Karaburun Liman Köyü Camisinden kaldırılacaktır. Cenazeye katılmak isteyenler için araç işletmeden araç sağlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

NOT: Hastanemiz Eski Dekanlık binası önünde saat 09.30’da tören düzenlenecektir.

İsmet UTANGAN

Başmüdür V.

 

taziye candan kiyman

DEÜ’lü Hemşireler, Hemşireler Günü’nde Doyasıya Eğlendiler

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘Hemşirelik Haftası’nı kutlamak üzere kahvaltı etkinliği düzenlendi. DEÜ Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik, Genel Sekreter Doç. Dr. Recep Yiğit, Başhekim yardımcısı Prof. Dr. Recep Bekiş ve Hastane Başmüdür V. İsmet Utangan’ın da katıldığı etkinlikte, hemşireler bir taraftan doyasıya eğlenirken diğer taraftan da sorunlarını en üst düzeyde yetkililer ile paylaşma fırsatını buldu.

 


Tam gün süren etkinlikte Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül, katılan tüm hemşirelerin masalarına giderek Hemşirelik Haftalarını kutladı ve hemşirelik mesleğinin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştu. Rektör V. Çelik’in bu özel günlerinde yanlarında olmasından büyük mutluluk duyan Hemşireler, hemşirelik mesleğine verilen değeri hissettiklerini belirttiler. Rektör V. Prof. Dr. Çelik’te düzenli olarak sosyal birliktelik fırsatı yaratılmasının çalışanların motivasyonuna yapacağı katkıya değinerek böyle organizasyonlara katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

 

Üniversitenin Seferihisar Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde düzenlenen etkinliğe, DEÜ Hemşireleri ve ailelerinden oluşan yaklaşık 450 kişi katıldı. Kahvaltının ardından ekip ruhunu geliştirmek, ortak dili konuşarak aynı hedefe yönelmek ekip içi iletişimi güçlendirmek amacıyla profesyonel organizasyon şirketinin katkılarıyla takım oyunları düzenlendi. Katılımcılar, tırtıl, halat çekme, çuval yarışı, bungee run, sumo güreşi gibi oyunlarda mücadele ederken, çocuklar da unutulmadı. Şişme oyuncaklar, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri ile eğlenen çocuklar, bu güzel günde hemşirelik gibi çok zor bir mesleği olan anneleriyle hoşça vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Oyunların sonunda, finale kalan ekipler arasında yapılan çekiliş ile bu güne özel yaptırılan tişörtler ve kahve fincanları sahiplerini buldu.

 

Etkinliğin çok kısa bir sürede planlanarak hayat geçmesini sağlayan Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül, “Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü olarak, hemşirelerimizin gece gündüz fedakarca yaptıkları çalışmaların ödüllendirilmesi ve onlara verilen değerin hissettirilmesine olan ihtiyacın bilinciyle çok kısa bir sürede ve yoğun çaba ile gerçekleştirebildiğimiz etkinliklerin amacına ulaştığını görmek yapacağımız çalışmalar için de güç kaynağı oldu. Hemşirelerimizin moral depoladığı, kurumsal aidiyet ve bağlılık duygularının gelişmesine vesile olan bu tarz etkinliklerin sürekliliğini sağlamak için de hemşirelerimize söz verdik.” diye konuştu.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, nöbette olduğu için etkinliğe katılamayan hemşireleri de unutmadı. Müdür Ebru Melek Benligül ve Süpervizor hemşire Hastanedeki tüm klinikleri ziyaret ederek meslektaşlarının Hemşirelik Haftalarını kutladı ve kendilerine bu güne özel hazırlanmış kahve fincanlarını armağan etti. Hem kahvaltı etkinliği hem de nöbette olduğu için etkinliğe katılamayan Hemşirelere yapılan jest sonrasında hemşireler, Hemşirelik Hizmetleri Geri Bildirim Sistemini teşekkür mesajları ile doldurdu.  Dokuz Eylüllü olmanın ruhunu içlerinde hisseden hemşireler, hem Üniversite, hem Hastane hem de Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü yönetimine yürekten teşekkür etti.

 

DEÜ HASTANESİ’NDE YANGIN TATBİKATI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde her yıl düzenlenen yangın tatbikatı bu kez Psikiyatri Servisinde yapıldı. Hastanemiz Sivil Savunma Birim Sorumlusu Mesut Dibek tarafından organize edilen tatbikatta, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gerçek bir yangın görünümü oluşturdular. Psikiyatri Servisi hemşire odasından duman gelmesi üzerine daha önceden çalışılmış senaryoya göre, İtfaiyenin 110 numaralı telefonu aranarak tatbikat başlatıldı. Yangın alarmlarının çalması ile birlikte Serviste yatan hastalar güvenle toplanma yerine alındı ve yataktan kalkamayacak durumdaki hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında hem İtfaiyeciler hem de DEÜ Hastanesi ekipleri görevlerini başarıyla yerine getirdi.

 

Tatbikatın ardından DEÜ Hastanesi Başmüdür V. İsmet Utangan Başkanlığında, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ebru Melek Benligül, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Tuğba Demirel ve Gökşen Ekim, Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Mesut Dibek ve İzmir İtfaiyesinde Görevli itfaiyecilerin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda yapılan yangın tatbikatı değerlendirilirken, gelecek yıl daha büyük çaplı bir tatbikat düzenlenmesi ve o zamana kadar da yangın eğitimlerinin büyük bir titizlikle sürdürülmesi gerektiği karara bağlandı.

 

DEÜ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ BİR İLKE İMZA ATTI

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği, geçtiğimiz günlerde Karın içi tümörleri kanser cerrahisi alanında çok önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Kanser Onkolojisi Derneği’nin dört alt kuruluşundan biri olan ‘European School of Surgical Oncology(ESSO)/European School of Peritoneal Surface Oncology(ESPSO)‘(Avrupa Periton Yüzey Kanserleri Okulu) DEÜ Genel Cerrahi Kliniği’ni Eğitim Merkezi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Sökmen’i de Eğitici ( Mentör) olarak onadı. Uzun yıllar süren çalışmaların ardından kabul edilmiş 32 merkez arasında, Türkiye’de ilk ve tek merkez olma başarısını gösteren DEÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Türkiye’deki diğer merkezlere örnek olacak.

Avrupa Periton Yüzey Kanserleri Okulu’nun ‘Mentör’ olarak onayladığı Prof. Dr. Selman Sökmen, bu kabulü alabilmek için yaklaşık altı yıl önce başvurduklarını yapılan detaylı çalışmaların ardından bu onura layık görüldüklerini belirterek, 1996 yılından bu yana eğitim merkezi olmak için çok çalıştıklarını söyledi. İlk başlangıcı yapan önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün’e öncü çabaları için çok teşekkür eden Sökmen, “Ortada çok önemli bir tecrübe ve miras var, bu işin bilimsel bir platform ve kurumsal bir çatıya kavuşması gerekiyordu. Bunun için bir çekirdek aşama geçilmiş oldu.” diye konuştu. Türkiye genelinde yayılmasına çalıştıkları tedavi paketinin bu aşamanın geçilmesinden sonra çok daha sağlıklı bir noktaya evrileceğini kaydeden Prof. Dr. Sökmen; “Merkezimizin kabulü de çok büyük bir kıvanç verdi ama omuzlarımıza bir o kadar da sorumluluk yükledi. Bende hem şahsım, hem kurumum hem de Ülkem için, duyurmayı, bu mutluluğu paylaşmayı arzu ettim ve konuyu Sayın Başhekimimiz Prof. Dr. Mete Edizer’e ilettim. Onun aracılığıyla haberdar olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Çelik arayarak kutladı ve kurumsal olarak çok gurur duyduğunu belirterek teşekkür etti. 2016’da kurulan merkezin gelişimi için her türlü desteği vereceğini ifade etti.” diyerek desteklerinden dolayı Hem Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik’e hem de DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer’e teşekkür etti.

 

DEÜ Genel Cerrahi Kliniğinin bu başarıyı kazanmasında en önemli faktör, son yıllarda karın içine yayılmış 4. evre kanserlerinde uygulanan yenilikçi tedavi yöntemleri.  HIPEK ( Hipertermik  Kemoterapi) adı verilen yöntemle, kalın bağırsak, yumurtalık, apendiks, karın zarı ve mide kanserlerinde, cerrahi olarak detaylı biçimde temizlenen karın içerisine ameliyat sırasında  kemoterapi ilacı verilmesi  ile yaşam süresinde önemli bir artış sağlanıyor. Hastalar Multidisipliner konsey tarafından çok detaylı bir çalışma sonrasında seçiliyor. Şu anda sadece ameliyat paketi SGK ödeme kapsamında. HIPEK tekniği ile ameliyatları yapmaya yaklaşık olarak 11 yıl önce başlayan Klinikte bu güne değin 500’ü aşkın hasta tedavi edildi.

DEÜ, NAMIK HOCASINI UNUTMADI NAMIK ÇEVİK’İN İSMİ FAKÜLTEDE YAŞAYACAK

 

Geçtiğimiz hafta vefat eden Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ikinci Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik’in ismi, Balçova’daki Sağlık Yerleşkesinde yapımına başlanan Hemşirelik Fakültesi’nin Derslik Binasına verilecek. Namık Çevik anısına düzenlenen törende konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, “Bundan sonra hocamızın adını ve aziz hatırasını yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) ikinci Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik’in ismi, üniversite senatosunun oy birliğiyle aldığı kararla Balçova’daki Sağlık Yerleşkesinde yapımına başlanan Hemşirelik Fakültesinin Derslik Binasına verilecek.
DEÜ Tıp Fakültesi’ndeki Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen Namık Çevik’i Anma Töreni’nde konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, “Hocamızın aramızdan ayrılmasıyla birlikte hepimiz çok derin bir üzüntü yaşadık. Son yaptığımız senato toplantısında da bu düşüncelerimizi paylaştık ve hocamız adına bir şey yapmak istedik. Böylece Balçova’daki İnciraltı Sağlık Yerleşkemizde inşaatı devam eden Hemşirelik Fakültesi’nin Derslik Binasına değerli hocamızın ismini vermeyi oy birliğiyle kararlaştırdık” dedi.


Prof. Dr. Namık Çevik’in eşi Prof. Dr. Necla Çevik ve aile üyeleri, DEÜ’nün önceki dönem Rektörleri Prof. Dr. Fethi İdiman, Prof. Dr. Emin Alıcı ve Prof. Dr. Mehmet Füzün ile DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende konuşan Rektör Vekili Çelik, “Bizler bundan sonra da hocamızın adını ve aziz hatıralarını yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.
Konuşmasında Çevik’in yetiştirdiği gençleri, ortaya koyduğu eserleri, insani duruşu ve örnek kişiliği ile Türkiye’nin en kıymetli bilim insanlarından birisi olduğunu kaydeden Rektör Vekili Çelik, “Hocamız uluslararası alanda saygınlığıyla bilinen mütevazı ve nevi şahsına münhasır bir isimdi. Üniversitemizin ikinci rektörü ve üniversitemizin tarihine de gerçek anlamda damga vuran bir şahsiyetti. Vefat haberini aldığımızda derin bir üzüntü yaşadık” ifadesinde bulundu.

 

 

BÜYÜK BİR ŞAHSİYETTİ
Cenaze törenlerinde bir insanın ne kadar sevildiğinin daha iyi anlaşıldığını aktaran Rektör Vekili Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hocamızın ebediyete intikal etmesinin ardından geçen şu kısacak sürede; öyle sanıyorum ki hepimiz birçok şeyi tekrar tekrar düşünmüş; hayatın her noktasında iz bırakmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamışızdır. Ben, hocamızın cenaze merasiminde kendi adıma şunları tespit ettim: Bir bilim insanı, sahip olduğu fikirleriyle kendisinden sonra gelenleri etkiliyor ve yetiştirdiği insanlarla anılıyorsa çok müstesna bir kişiliktir. Olağanüstü bir şey; bunu tartışmamıza bile gerek yok. Ama aynı bilim insanı, kendisini hiç tanımayan gencecik tıbbiyelinin ya da sokakta gördüğünde ve sadece selam verdiği birisinin gözünde yaş olabiliyorsa; işte o gerçekten büyük bir şahsiyettir. Allah, hepimiz için böyle dua eden; böyle içtenlikle düşünen insanları bizler için nasip etsin.”
Rektör Vekili Çelik, konuşmasının ardından Prof. Dr. Necla Çevik’i sahneye davet ederek, ona bir süre önce Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün Prof. Dr. Namık Çevik ile yaptığı röportajın görüntü kayıtlarını hediye etti.

SEVGİ TOHUMLARI ÇİÇEK AÇTI
Sahnede kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Necla Çevik ise eşi adına düzenlenen anma programı nedeniyle çok duygulandığını ifade etti. Bir çınarın yitip gittiğini kaydeden Çevik, “Acımı anlatmam mümkün değil. Biz 57 yıl boyunca bir bütündük. Ele ele, göz göze hayata paylaştık; ekmeği bölüştük. Bu kolay hazmedilecek bir şey değil. Ama bizler inançlı insanlarız. Bu hayatın ölümle sonlanacağını da biliyoruz” dedi.
Eşi hakkında yapılan konuşların çok anlamlı olduğunu vurgulayan Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün sevgili eşim hakkında yapılan konuşmalarda; eşimin ektiği sevgi tohumlarının ne kadar güzel çiçek açtığını görünce çok mutlu oldum. Başta Rektörümüz olmak üzere üniversite mensuplarımıza, dinleyenlere ve katılımcılara insanlığın en büyük niteliği olan vefa duygusunu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Rektör Vekili Erdal Hoca’ya, da eşimi kaybettiğim günden bu yana ailemize gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum.” Çevik, konuşmasının ardından eşi için yazdığı şiiri de okudu. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Namık Çevik anısına düzenlenen kısa film gösterilirken, izleyenler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Anma programı lokma dağıtımıyla son buldu.

 

 

İLGİ YOĞUNDU
Anma ve Saygı Töreninde; Türkiye Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat, Başkent Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Gülay, DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Olgun, DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Duman, Mustafa Kemal Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Şerafettin Canda ile Prof. Dr. Mete Oktav kısa birer konuşma yaparak, duygu ve düşüncelerini paylaştı.


PROF. DR. NAMIK ÇEVİK DERSLİK BİNASI
İnciraltı Sağlık Yerleşkesinde yapımı devam eden fakülte binası, toplam 5 bin 742 metrekare alan üzerinde eğitim verecek. Yaklaşık 12 milyon TL’ye mal olması planlanan binada 4 kat yer alacak. Binanın ilk iki katında 8 derslik; son iki katında ise 4 amfi bulunacak. Bodrum katındaki okuma salonu ve bilgisayar laboratuvarı ise başta öğrenciler olmak üzere akademik ve idari personelimizin ihtiyaçlarına cevap verecek.

REKTÖR VEKİLİ ÇELİK SAĞLIKTA ŞİDDETİ KINADI

 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, geçtiğimiz hafta sonu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde hasta yakınlarının fiziki saldırısına uğrayan doktorları ziyaret etti. Olaya tepki gösteren Çelik, “ Akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan bu saldırı üniversite yönetimi olarak bizleri derinden üzmüştür. Olaya sebep olan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmış olup bu süreç tarafımızca yakından takip edilecektir” dedi.

 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, geçtiğimiz hafta sonu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde saldırıya uğrayan üç doktoru ziyaret etti, yaşananlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette DEÜ Rektör Vekili Çelik’e, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer ile hastane yetkilileri eşlik etti. Olaya sebep olan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını ve sürecin yakından takip edileceğini belirten Rektör Vekili Çelik, “Akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan bu saldırı sonrası hastanemizin ilgili birimleri hızla harekete geçmiş, hekimlerimiz tedavi altına alınırken şahısların da gözaltına alınması sağlanmıştır. Bu noktada yapılan eylemi meşru görmek ve mantıkla izah etmek de mümkün değildir” dedi.

 

 

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından saldırganların gözaltına alındığını kaydeden Rektör Vekili Çelik, “Geçtiğimiz hafta sonu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanemizde görevli Doktorlarımız; Asistan Dr. Elif Tuğçe Tunca, Asistan Dr. Sevgi Aslan ve Asistan Dr. Batuhan Küçükali, kendini bilmez kişilerin saldırısına uğramış ve görevlerini yapmaktan alıkonulmuştur. Akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan bu saldırı sonrası hastanemizin ilgili birimleri hızla harekete geçmiş, hekimlerimiz tedavi altına alınırken şahısların gözaltına alınması sağlanmıştır. Son yıllarda başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olgusu, maalesef bu olayda da kendini göstermiş ve tarafımızca asla kabul edilmeyecek gelişmeler yaşanmıştır. Yaşanan bu saldırı bizleri derinden üzmüştür” dedi.

 

 

SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

“Amacı insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerin uğradığı bu saldırının herhangi bir bahane ya da gerekçesi yoktur” diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Unutulmaması gerekir ki; insan hayatı ve sağlığı kutsaldır; her zaman ve hepimiz için de önemlidir. Bu noktada yapılan eylemi meşru görmek ve mantıkla izah etmek de mümkün değildir. Olaya sebep olan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmış olup bu süreç de tarafımızca yakından takip edilecektir. Kendilerini insan hayatına vakfeden hekimlerimizin uğradıkları bu saldırıyı şiddetle kınıyor, başta hekimlerimiz ve aileleri olmak üzere; bütün sağlık çalışanlarına ve üniversite mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanları Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bowling turnuvasında buluştu.

Hemşirelik mesleğinin zorlukları karşısında hem moral depolamak hem de stres atmak için Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bowling turnuvası, renkli anlara sahne oldu. Turnuvada toplam 30 takım yarışırken; turnuvaya katılanlar, kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmada keyifli dakikalar yaşadılar.

borling etkinligi deü hastane

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan 150 yarışmacı labutları devirmeye çalışırken, aileleri de onları heyecanla izledi ve mücadelelerine gönülden destek verdi. İlk turun sonunda, gruplarında en yüksek puanı alan takımlar yarı finale yükselmeye hak kazandı. Turnuvanın finalinde Nöroloji Servisi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Kan Bankası, Acil Servis ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ekipleri karşı karşıya geldi. Finalde mücadele eden ekiplerden Nöroloji Servisi’nin “Star” takımı şampiyonluk kupasını kucaklarken, turnuvanın ikincisi Acil Servis, üçüncüsü Kan Şahinleri takımı oldu.

borling etkinligi deü hastane

Hemşirelerin hem yorgunluk attığı hem de aralarındaki dostluk ve dayanışmayı güçlendirdiği yarışmada, turnuvada dereceye girenler kupalarıyla evlerine dönerken, dereceye giremeyenler bir dahaki turnuva için şimdiden hazırlık yapmaya karar verdiler. Turnuva bitiminde konuşan Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül; bu tür organizasyonların sağlık çalışanlarının ekip ruhuyla birleşmesini sağlarken; aidiyet ve bağlılık duygusunu güçlendirmesi, çalışanların motivasyonunu arttırması açısından önemine dikkati çekerek, turnuvanın düzenlenmesine katkı sunan ve katılan tüm meslektaşlarını kutladı.

 

Etkinliğimizin fotoğraflarına facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/deuhastanem/

DEÜ’DEN DEV SAĞLIK YATIRIMI

icsayfa1

 

Türkiye’nin yükseköğretimdeki marka kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İnciraltı’nda bulunan Sağlık Yerleşkesinde Hemşirelik Fakültesi derslik binası için temel atma töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, “DEÜ, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını insana ve altyapıya yaptığı yatırımlarla karşılamaya devam ediyor” dedi.

Sağlık Yerleşkesinde yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek 8 derslik ve 4 amfinin yer alacağı 4 katlı Hemşirelik Fakültesi derslik binasının temeli, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, çok sayıda akademisyen ve davetlilerin katıldığı törenle atıldı. Açılışta konuşan DEÜ Rektör Vekili Erdal Çelik, sağlık sektörünün vazgeçilmez unsuru olan hemşire adaylarının, daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlayacak yeni bir yatırımın temelini atmak için bir araya geldiklerini söyledi. Rektör Vekili Erdal Çelik, Hemşirelik Fakültesi’nin derslik ihtiyacının bulunduğunu kaydederek, “Güzel İzmir’in sağlık alanındaki kent vizyonunu iyi biliyoruz. Devletimizin öncülüğünde hayata geçen bu vizyona değer katmak, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim öncelikli görevimizi oluşturuyor. Sonuçta biz, hastanesi ile Ege Bölgesi’ne hizmet veren; tıp ve hemşirelik fakülteleriyle nitelikli insan gücü yetiştiren; sağlık temalı teknoparkı ile özel sektörü destekleyen; Biyotıp ve Genom Enstitüsü ile de ilaç alanında inovatif araştırmalar yapabilen büyük bir kurumuz. Sağlık ve Onkoloji alanında enstitü seviyesinde eğitim veren üniversitemiz, bu niteliklerinden ötürüdür ki sağlık alanındaki her yatırımı son derece ciddiyetle ve samimiyetle yapmaya gayret ediyor” dedi.

 

İNSANA YATIRIM YAPIYORUZ

 

“Biz, sağlık sektörüne yönelik her yatırımı ve her başarılı girişimi, üniversitemize kazandırılması gereken değer olarak görüyoruz” diyen Rektör Vekili Erdal Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şunu söylemek isterim ki, devasa yatırımlar kadar öğrencilerimizin huzur içinde rahatça eğitim alması da bizler için önemli. Çünkü bizim anlayışımız, niteliğin ve niceliğin bir arada olmasını içeriyor. Dolayısıyla şu an imkânımız neye yetiyorsa onu yapmaktan asla geri kalmıyoruz. Temel amacımız, her zaman yeni güne umutla başlamak ve umudumuzu gençlerimize verebilmektir. Biz, yüzünü bilime dönen; insani ve vicdani değerleri yücelten; insana yatırım yapan bir kurumuz. Başarımızın ve köklü mirasımızın sırrı da buradan geliyor. Birazdan temelini atacağımız derslik binamız, toplam 5 bin 742 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 12 milyon liraya mal olan ve toplam 4 kattan oluşacak binanın ilk iki katında 8 derslik; son iki katında ise 4 amfi yer alacak. Bodrum katındaki okuma salonu ve bilgisayar laboratuvarıyla bu yatırım, başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin ihtiyaçlarına cevap verecek.”

 

icsayfa2

 

YÖNETİME TEŞEKKÜR

DEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler de, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinin, uygun ve yeterli fiziki ortamlar ile mümkün olabildiğini kaydederek, destek veren üniversite yönetimine teşekkür etti.

 

 

icsayfa3

icsayfa3

DEÜ HASTANESİNDE BAŞLADI TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

 

icsayfa1

 

Emekli Öğretmen Fatma Özkan‘ın çabalarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde F. Sultan ERGÜN tarafından kurulan Gezici Kütüphane, dördüncü yılında diğer hastanelere örnek olmaya devam ediyor. Kurulduğunda raflarında yalnızca 250 kitap bulunan Gezici Kütüphane, bugün 10000’i aşkın kitapla DEÜ Hastanesi’ndeki hasta, hasta yakını ve personele hizmet veriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, Kütüphaneler Haftası nedeniyle, tamamı bağışlarla oluşan kütüphaneye katkı verenlere teşekkür etmek için bir tören düzenledi. Kütüphanenin kuruluşundan bu yana sorumluluğunu da gönüllü olarak yürüten Fatma Sultan Ergün bu güzel günde Gezici Kütüphanenin aşamalarını, dünden bugüne özetledi. Sadece bir fikirle başlayan projenin bugünlere ulaşmasında emeği olan herkese teşekkürlerini sunan Ergün, kütüphanenin büyütülebilmesi için yer talebinde bulundu.

Gezici Kütüphanenin fikir annesi Fatma Özkan; “Dört yıl önce Sultan Hanım’la birlikte bir kitap bir dokunuş düşüncesiyle başladığımız projemize inançla devam ettik.. Proje yürüdü, hedefine ulaştı ve hedefi geçmiş olacak ki kitaplar artık ayrılan alana sığmıyor. Yeni bir yer talep ediliyor. Bu konuda kendimi çok zengin hissediyorum” diyerek duygularını paylaştı.

 

icsayfa2

 

 

Törende konuşan DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer ise, okumanın ne denli önemli bir konu olduğuna değinerek “ Kur’an –ı Kerim’in ilk Ayeti de ‘oku’ diye başlar. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Fatma Hocam Gerçekten çok özelsiniz” diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin birçok alanda ilklerin öncüsü olduğuna da değinen Prof. Edizer, DEÜ’nün kurulmuş araştırma uygulama merkezleri ile öncü konumuna devam edeceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Gezici Kütüphaneye en çok kitap bağışında bulunan hasta, hasta yakınları, öğretim üyeleri ve personelden oluşan yaklaşık 50 kişiye katkıları için Teşekkür Belgesi takdim edilirken katılımcılar arasında duygusal anlar yaşandı.

DEÜ Hastanesi Gezici Kütüphanede, tamamı bağışlarla toplanan 10.800 kitap, çocuk ve yetişkinler için tasarlanan arabalar ile her gün hasta ve hasta yakınlarına kitap okuma yoluyla hastalıklarını unutturmaya çalışıyor. Hastane personelinin okuma alışkanlığına da katkıda bulunan gezici kütüphane Hastanenin 6. Katında her gün 08.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

 

 

 

icsayfa3

KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ EĞİTİCİLERİNE İÇTEN TEŞEKKÜR

icsayfa1

 


  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi‘nde, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Aynur Akay önderliğinde başlayan ve ‘İlişkiler arası Çatışmada Kriz Yönetimi’, ‘Stres ve Başa Çıkma Yolları ile Ekip Çalışması’, ‘İletişim’ ve ‘ Psikodrama Uygulamaları’ başlıklarıyla yaklaşık beş hafta süren ‘Kişisel Gelişim Seminerleri’ başarıyla tamamlandı.

  Uzm. Hemşire Hülya Duman ve İdari Sorumlu S. Başak Kaya’nın organizasyonu ile DEÜ Hastanesi Psikologları Meral Avcı ve Esmahan Orçın, Uzm. Hemşire Hülya Duman ile alanının en başarılı isimlerinden duayen Hocalarımızdan Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Baykara’nın çok değerli katkılarıyla tamamlanan seminerlerde emeği geçenlere teşekkür etmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Aynur Akay, Doç. Dr. Serdar Bayrak, Hastane Başmüdür V. İsmet Utangan ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ebru Melek Benligül’ün katılımıyla düzenlenen etkinlikte; eğitimlere katkıda bulunanlara teşekkür edilerek, eğitim sürecinde yaşanan olumlu ve olumsuz yönler konusunda geribildirimler verildi.

  Uzm. Hemşire Hülya Duman, bir süre önce uygulamaya koydukları eğitimlerin sürecini anlatarak, ‘Bugün burada olmamızın nedeni; teşekkür etmek ve hem bir arada olmak hem de bu süreç boyunca birikmiş sorunları paylaşmak. Katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi.

 

  Kişisel gelişim seminerleri kapsamında, “Psikodrama Uygulamaları” başlığı altında bir seminer veren Prof. Dr. Ayşen Baykara; burada bulunmaktan ve bu eğitimlere katkı vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, ‘ Eğitimleri verenlerden çok eğitim alan gruplardan geribildirim almalıyız. İnsan davranışlarında farklılık bekliyorsak bunun davranışa yansıması için süreklilik şarttır. İnsanların eğitim alması ve donanmasının asıl sebebi paylaşımdır. Yaptığımız eğitimler özellikle bazı gruplara çok yardımcı oldu ve çok kalabalık bir gruba ulaştık. Sürekliliği önemsiyorum, bazı gruplarla tekrar çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman yardıma hazırım’ dedi.

 

 Eğitimlerde görev alan Psikolog Meral Avcı, üç ay süre ile devam eden eğitimlerin güzel ve keyifli geçtiğini belirterek, ‘Devam eden eğitimler içerisinde yer almak isterim’ dedi. Avcı, Hastane personeli ile çalışırken özellikle olumsuz duyguların açığa çıkabilmesi için güvenli bir ortam kurulabilmesinin önemine değinerek, içinde bulunmaktan çok mutlu olduğu bir iş olduğunu söyledi.

‘Stres ve Başa Çıkma Yolları’ ve ‘Ekip Çalışması’ Eğitimlerini veren Psikolog Esmahan Orçın’da, ‘Bölümdeki işler ile birlikte düşünüldüğünde süreç yorucu idi ama aynı zamanda çok da keyifli idi. Sadece Faturalama Birimi ile başlayan eğitimler Hastane bünyesine yayıldı. Farklı grupların farklı dinamikleri var aslında ve asıl sorun bazı gruplarda eğitime karşı gösterilen dirençti. Belki de bu gruplara ayrı bir planlama yapmalıyız ve eğitimlere devam etmeliyiz’ diye konuştu.

 

  Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer; DEÜ Hastanesi’nde doğru örnek sayısını arttırmaya çalıştıklarının altını çizerek, bu tür eğitimlerin kurum aidiyetini arttırması açısından önemli olduğunu söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Güzel ve verimli geçen değerlendirmenin ardından Prof. Dr. Mete Edizer tarafından, Prof. Dr. Ayşen Baykara, Prof. Dr. Aynur Akay, Psikolog Esmahan Orçın, Psikolog Meral Avcı, Uzm. Hemşire Hülya Duman ve İdari Sorumlu S. Başak Kaya’ya teşekkür çiçeği verildi.

icsayfa 2 2

Akupunktur ve Moksibüsyon “Geleneksel Tıbbın Yeniden Keşfi”

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İkuei Medical College ve Japonya İzmir Kültürlerarası Dostluk Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Akupunktur ve Moksibüsyon Semineri” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Konferans Salonu’nda yapıldı.

mete edizer akupunktur

İkuei Medikal College Akupunktur ve Moksibüsyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akira Yoshihara, İkuei Medikal College Uzmanı Dr. Susumi Odai ve DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer’in konuşmacı olarak katıldığı seminer Japonya’dan gelen bilim adamlarının yaptığı uygulamalarla izleyenleri Akupunktur ve Moksibüsyon konularında bilgilendirdi.

Seminerin açılış kısmında konuşan Prof. Dr. Mete Edizer, ‘ Her ne kadar Çin Tıbbı olarak geçse de akupunkturun Çin Tıbbı olmadığını vurguluyoruz. Akupunkturun özü Çinlilerden çok daha eski tarihlere dayanıyor. Japon bilim adamlarının her zaman çok güzel çalışmaları oldu.’ diyerek sözlerine şöyle devam etti; ‘ İğne batırma tekniği konusunda sadece tek bir cümle söyleyeceğim. Ben her zaman Japon ekolü olan yüzeyel iğne takmayı tercih ettim. Bu işin sınırlarını çizen aslında Japon bilim adamları oldu. Kendilerini şimdiden tebrik ediyor ve aramızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Akademik eğitim nasıl yaşam boyu devam ediyorsa akupunkturda da iğneyi her batırdığımda yeni bir şey öğreniyorum. Bu işin ucu bucağı yok ve büyük ihtimalle öleceğimiz güne kadar da hep satır satır öğrenmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 11-12 yıldır bu işin içindeyim ve şu an aranızda en heyecanlı olan benim. Kendime göre naçizane bir kitap yazdım ve daha iyisini nasıl yaparım diye düşünürken böyle başarılı iki bilim adamı ile birlikte olup onların da görüşünü alma şansını buldum.’

mete edizer akupunktur deü hastane

Konuşmasına Üniversitemizin ‘Endüstri 4.0’ projesinin pilot üniversitelerinden biri olduğunun altını çizerek devam eden Edizer, bu proje sayesinde öğrenci değişim kapasitesinin ERASMUS programının sağladığı olanakların çok üzerinde artacağını söyleyerek, konuğumuz olan Japon Bilim adamının da kendisi gibi Anatomi üzerine çalıştığını ve bunun kendisi için çok büyük bir şans olduğunu söyleyerek sözü Prof. Dr. Akira Yoshihara’ya bıraktı.

Prof. Dr. Akira Yoshihara, Japonca simultane tercüman eşliğinde yaptığı sunumunu tamamen Türkçe hazırlayarak izleyenlere anlamlı bir jest yaptığı konuşmasına burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı ve Üniversitemize davet edildiği için teşekkürlerini sundu. Yoshihara, Japonya’da kullanılan akupunktur tekniklerinden ama bunlar arasında özellikle gebelikte kullanılan yöntemlerden söz ettiği konuşmasında akupunktur ve moksibüsyon üzerine genel bilgilerden söz ederek başladığı sunumunda bu iki tedavinin ana hatlarına ve tıbbi kanıtlarına değindi. Katılanların ilgiyle izlediği konuşmanın ardından salonda bulunanlar arasından alınan gönüllülere Dr. Susumi Odai tarafından akupunktur ve moksibüsyon tedavileri uygulandı.

Oldukça ilgi çekici geçen uygulamaların ardında geçilen soru cevap bölümünde Prof. Dr. Mete Edizer, akupunktur ve moksibüsyon tedavilerinin kalıcı olup olmadığı sorusuna, tedavilerin kalıcı olduğunu ama günümüz dünyasında sürekli dışarıdan gelen travmalara maruz kaldığımızı belirterek bu etkiler yoluyla iki üç yıl içerisinde vücut dengesinin yeniden bozulduğunu söyledi. Edizer; ‘Sizlere önerim suyu özellikle gün içerisinde içmeniz.  Suyu içerken de mecburen kullandığımız şişelerin ağzını açarak suyun oksijen ile temas etmesini sağlayarak içmeliyiz. Çünkü suyun bir hafızası var ve bizler bu hafızayı suyu plastik şişelere hapsederek bozuyoruz.’ diyerek çevresel etmenlerden korunmamız gerektiğine dikkat çekti.

 

DOKUZ EYLÜL TIP FAKÜLTESİNİN GURUR GÜNÜ DEÜ TIP DA 40. YIL ÇOŞKUSU

icsayfa1

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 40. Kuruluş Yıldönümü, düzenlenen bir törenle kutlandı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Tıp Fakültesinin Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ana damarlarından biri olarak, 40 yıldır insanlara umut olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nin 40. Kuruluş yıldönümünü, düzenlenen bir törenle kutladı. Fakültenin konferans salonunda idari ve akademik personelin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen program, halk oyunları gösterisiyle renklenirken Fakülte tarihini anlatan video izleyenlerden beğeni topladı. Fakültede 15. ve 30. yıllarını tamamlayan akademik ve idari personele ‘teşekkür’ plaketlerinin de verildiği etkinlikte konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Tıp Fakültesinin Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ana damarlarından biri olarak, 40 yıldır insanlara umut olduğunu söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Hüseyin Çatal ve Genel Sekter Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit’in de hazır bulunduğu programda konuşan Çelik, “Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak bilim dünyasına ve insanlığın geleceği adına hizmet etmek için aralıksız çalışıyoruz. Bunu yaparken de akıl ve mantığı bir arada kullanıyor; ilkelerimizden asla ödün vermiyoruz. Büyük bir ailenin güçlü bireyleri olarak bizler, her sabah yeni bir güne umutla başlıyor; geçmişten aldığımız birikimlerle dikkatlice rotamızı çiziyoruz. Tıp Fakültemiz ise bu ailenin ana damarlarından biri olarak, 40 yıldır yetiştirdiği hekimleriyle insanlara umut oluyor” diye konuştu.

AKILLI HASTANE MODELİ

Tıp eğitimi metodolojilerine daha fazla ağırlık vereceklerini kaydeden Çelik, “Önümüzdeki dönemde birçok çalışmayı hayata geçirecek; eğitimde Endüstri 4.0 kavramına öncelik vereceğiz. Bu sayede sanal eğitim ve elektronik fakülte konusunda çalışmalar yapacağız. Etkin öğrenmeyi sağlamak için üç boyutlu animasyonlar oluşturacağız. Yapay zekayı kullanacak; anlık veriler elde edeceğiz. Böylece Endüstri 4.0’ı tıp eğitim süreçlerine uygulayarak akıllı eğitimi ve akıllı hastaneyi hayata geçireceğiz. Bu hedeflerimizden bazılarını yürüttüğümüz çalışmalarla hayata geçirdik ve ilk örneklerini merkez laboratuvarımızda başlattık” diye konuştu.

icsayfa2

 

EVRENSEL SAĞLIK HİZMETİ VURGUSU

Fakültelerinin kurulduğu günden bu yana birçok önemli dönemeci geride bıraktığını kaydeden DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, “Fakültemiz bir kurum için inanılmaz bir değişim ve dönüşüm göstererek bugünlere geldi. Ülkemizin her yönüyle gelişmiş ve yaşamak için ilk sıralarda tercih edilen kentlerinden biri olan İzmir’de, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmışlığa ve temsil yeteneğine sahip olan Fakültemiz, eğitim ve araştırma faaliyetlerindeki önemli altyapılarından biri olan hastanesiyle birlikte nitelikli insan gücü olan hekimleri sağlık alanına kazandırıyor. Bunu yaparken toplumumuza da yüksek kalitede ve evrensel nitelikte sağlık hizmeti veriyor” dedi.

 

 

icsayfa3

 

İNSANA DOKUNMAK GEREKİYOR

Üniversite hastanesinde birçok değişim ve dönüşümün yaşadığını vurgulayan DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer ise Endüstri 4.0 olmak üzere birçok konuya önem verdiklerini belirterek, “Yine de her şeyin makineleşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz, hekimler olarak önce insana dokunmalıyız ve bunu öğretmeliyiz. Meslek hayatımda benim gördüğüm en önemli şey hastasına dokunan hekimin iyi olduğudur. Bugüne kadar bizlere destek olan öğretim üyelerimize ve çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

 

TESADÜF DEĞİL


Mezunlar Derneği adına konuşan Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu ise bu etkinlikte olmaktan onur duyduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Kurulduğu günden bu yana binlerce başarılı hekimi başarıyla yetiştirmesi tesadüf değildir. Fakültenin binlerce harika öyküsü var. Bu kurumun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.” Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve plaket sunumu ile tören sona erdi.

 

icsayfa4

NEHİR’İN ADI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ OYUN ODASINDA YAŞAYACAK

icsayfa1

 

 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde KAÇUV ve ÇOYAK’ın desteğiyle yenilenen çocuk oyun alanı hizmete açıldı. DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, hastanenin diğer bölümlerinde de yapısal yenilemelerin devam ettiğini, sponsor ve bağışçıların desteğiyle maliyetin üniversite bütçesine olan yükünün mümkün olduğunca düşürüldüğünü söyledi.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji servisinde yer alan çocuk odası yenilendi. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve Nehir'in Çocukça Yaşam Gönüllülerinin (ÇOYAG) bağışıyla yenilenen çocuk odası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, hastanenin diğer bölümlerinde de yapısal yenilemelerin devam ettiğini hatırlatarak, “STK, dernek ve vakıflarla işbirliği yaparak yenileme maliyetlerini azaltıyoruz. Böylece üniversite bütçesindeki yükü biraz olsun azaltmayı hedefliyoruz. Hastanemizin hematoloji ve onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklar ve aileleri yenilenen çocuk odasında kaliteli zaman geçirmenin yanı sıra mutfakta çocuklar için yemek de pişirebilecekler” diye konuştu.

 

NEHİR'İN ADI OYUN ODALARINDA DA YAŞIYOR

 

Kanser nedeniyle 3,5 yaşında hayatını kaybeden Nehir'in anısına, "Nehir'in Çocukça Yaşam Gönüllüleri" (ÇOYAG) ve KAÇUV işbirliğiyle düzenlenen Nehir'in Adımları Koşusunun tüm geliri KAÇUV'a bağışlanıyor. Bu gelirle projelerini destekleyen KAÇUV, hem çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmeyi hem de kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine hastane ve tedavi süreçlerinde destek olmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yapılan bağışla yenilenen ve DEÜ Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji servisinde tedavi gören çocukların ve ailelerinin kullanımına sunulan odada, kitaplık, televizyon ve oyuncaklar bulunuyor. Odanın bir kısmında ise çocuklar için ailelerinin yemek yapacağı mutfak yer alıyor.

 

 

Doğdukları Kente En Anlamlı Armağan

icsayfa 1

 

Açılışta konuşan Dokuz Eylül Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer; Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi adına, Diyaliz Ünitesinin özveri ile çalışan Hocaları ve Hemşireleri adına teşekkürlerini sundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ise yapılan anlamlı destek için hayırsever çifte teşekkürlerini sunarken hizmet kalitesini yükselten böyle katkıların çok değerli olduğunu belirtti. Her şeyin hükümete yüklenmemesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Çelik, önümüzdeki yıllarda bu tür katkıların gelişmesi gerektiğine değindi.

Açılışta konuşan Hayırsever İşadamı Ergun Seval ise, İzmir Karşıyakalı olduğunu söyleyerek; “ Ne zamandır doğduğumuz kente bir katkıda bulunmak istiyorduk. Diyaliz, Ülkemizde giderek artan bir ihtiyaç. Aile arasında konuşarak böyle bir bağış yapma kararı aldık. Manevi değeri bizim için çok yüksek olan bu desteğin bizden sonra gelen torunlarımıza örnek olmasını diliyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oldular, adeta kucak açtılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Eşi Reyhan Seval ise , “ Uzun zamandır böyle bir bağış yapmayı düşünüyorduk, kısmet doğduğumuz şehreymiş” dedi.

 

 

 

icsayfa3 

 

 

Ergun – Reyhan Seval çiftinin sahibi olduğu Er-kim İlaç Şirketi’nin Genel Müdürü Dr. Sabri Öncel’de düzenlenen törende hazır bulundu ve duygularını şöyle ifade etti; “ Seval Ailesi böylesi bir bağışta bulunmaktan çok gurur duydu. Başhekimimiz Prof. Dr. Mete Edizer’in çok değerli katkılarıyla Hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunularak şifa dağıtılacak olmasından çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. ”

Ergun ve Reyhan Seval çifti tarafından, yaklaşık 1 milyon TL yatırım ile yenilenen Diyaliz Merkezi’ne toplam 18 diyaliz cihazı, monitör ve yatak bağışlandı. 1991 yılından bu yana hizmet veren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi; 13 hemşire, 3 personel, 1 temizlik personeli, 1 asistan hekim, 1 sorumlu öğretim üyesi ve 1 yönetici öğretim üyesi ile hastane içinde ve dışında özellikli hastalara diyaliz hizmeti veriyor.

Toplamda 700 metrekare alanda hizmet veren merkez, günde yaklaşık 60-65 hastaya şifa dağıtıyor. Yapılan bağış ile eski cihazların kullanımına tamamen son verilirken, kalite standartları bakımından akredite olan Merkezin, özellikli hastalara çok daha modern ve kaliteli hizmet sunacağı belirtildi.

 

icsayfa4

Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz / Periton Kursiyer Eğitim Programı

 

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Merkezince 12.02.2018 tarihinde başlamak üzere
Hekimler / Hemşireler için Hemodiyaliz,Hemşireler için Periton Diyalizi Hemşireliği eğitim başlatılacaktır.
Eğitime başvurmak isteyenlerin;

 

 

- Başvuru Dilekçesi
- Diyaliz Eğitim Başvuru Formu
- Kamuda Çalışan Personel İlgili İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüş yazısı
- Kurum amirince onaylı diploma örnekleri
- Hiçbir yerde çalışmayanlar için bu durumu bildiren belge ve diploma örnekleri
- Kurum / Merkez tarafından düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı ile birlikte Üniversitemiz
Diyaliz Eğitim Merkezine 12.01.2018 tarihinde mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.

 

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer’den tedavi gören küçüklere yeni yıl morali

ic sayfa 2

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, yeni yıl öncesinde yatarak tedavi gören küçük hastaları Çocuk Servisi’nde düzenlenen sürpriz eğlencede ziyaret ederek moral verdi. DEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri de Başhekim Edizer ve idarecilere eşlik ederek renkli kostümlerle çocuklara hediyeler dağıttı. Şarkılar eşliğinde keyifli bir gün geçiren çocuklar, yeni yılı güzel dileklerle karşılamanın büyük heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

 

ic sayfa 1

DEÜ’de hizmete açılan KİTVAK Abdulrezzak Sancak Konukevi için hasta yakınlarından sonsuz teşekkür

 

ic sayfa 1

Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde yapımı tamamlanan 82 yataklı KİTVAK Abdulrezzak Sancak Konukevi törenle hizmete açılırken, DEÜ Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları, hayırseverlerin bağışları ile sağlanan bu önemli sosyal hizmeti büyük sevinçle karşıladı.
Şehir dışından tedavi için İzmir’e gelen ve kalacak yer sorunu yaşadıkları için konukevine yerleşen ilk hasta yakınları Halil Solmaz, Gülizar – Satılmış Tepe ve Orhan Tezcan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan bu hizmet için müteşekkir olduklarını ifade etti. Yakınlarının tedavisi sürecinde günlerce hatta aylarca hastaneye gidip gelmeleri gerektiğini ancak başka kentlerden İzmir’e geldikleri için çok büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten hasta yakınları, “Burada çok güzel bir tesis hazırlanmış. Tam olarak otel konforu var. Bu iyiliği yapan herkese teşekkürümüz sonsuz. Bizim gibi kalacak yeri bulunmayan herkes için büyük hizmet” diye konuştu.

ic sayfa 2


DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, KİTVAK (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) yöneticileri öncülüğünde hayırseverlerin bağışları ile hayata geçirilen bu projenin, bitme aşamasında Mesut Sancak’ın çok değerli katkıları ile hizmete girdiğini belirtti, tüm emeği geçenlere teşekkür etti. KİTVAK Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Müdürü Deniz Köker de toplam 41 oda ve 82 yatak kapasitesi ile hizmete açılan tesisin Türkiye’nin her yerinden gelerek DEÜ Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının kullanımına açık olduğunu ifade etti. Köker, “Konukevimizde ikişer kişilik odalar, bir restoran, çocuklarımız için hazırlanmış bir oyun odası ve bir de kütüphane mevcut. Ekibimizle en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Hasta ve hasta yakınlarımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz” diye konuştu.

 

Konukevinin ilk misafirleri olan hasta yakınları tedavi sürecinde yaşadıklarını ve duygularını şöyle dile getirdi:

Halil Solmaz (Balıkesir’den gelen hasta yakını):
“Eşim Nurşen Solmaz’ın tedavisi için Balıkesir Altınoluk’tan geldik. Eşim meme kanseri, siroz ve kalp rahatsızlıkları var. 4 yıldır şeker hastalığı nedeniyle Endokrinoloji Bölümü’ne üç ayda bir kontrole geliyoruz. Bu aşamada da yılda bir defa 15-20 gün yatarak tedavi yapılıyor. Açılan konukevi sayesinde arabada kalmaktan kurtuldum. Konukevinin hastanenin hemen yanında olması, ulaşım ve otopark kolaylığı bizleri mağduriyetten kurtardı. Uygun maliyetle kalabileceğim için mutluyum.”

Satılmış Tepe (Edremit’ten gelen hasta yakını):
“Edremit’ten geliyorum. Eşim Gülizar Tepe’nin kalça kemiği ile ilgili tedavisi nedeniyle buradayız. Daha önce de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmüştü ve otellerde kaldık. Çok zor oluyor. Hastamız erken taburcu olsun diye doktorun gözünün içine bakıyorduk. 75 yaşındayım ve emekliyim. Bu konukevinin yapıldığını öğrendiğimde büyük sevinç yaşadım. Hazırlayanların, emeği geçenlerin ellerine sağlık. Büyük bir sosyal hizmet.”

Şerife Tezcan - Orhan Tezcan (Afyon’dan gelen hasta yakınları):
“3,5 yaşındaki oğlumuz Ömer Emir Tezcan’ın akciğerleri ile ilgili tedavisi nedeniyle Afyon’dan geldik. Şimdi oğlum çocuk yoğun bakımda yatıyor. Daha önce sürekli kontrole geliyorduk. Yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle biz 1.5 aydır İzmir’deyiz. Bir akrabamızın yanında kalıyorduk. Konukevinin açılmasını da dört gözle bekliyorduk. Şimdi çocuğumuza çok yakın bir ortamda kalabileceğiz. En önemli şey hastamıza yakın olmak. Şehir dışından gelip de kalacak yeri olmayanlara böyle bir imkanın sunulması büyük nimet. Ne kadar teşekkür etsek az.”

ic sayfa 4

Yılın Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Ödülü DEÜ’lü Yönetici Seyyare Kurt’a verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne büyük onur:

Yılın Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Ödülü DEÜ’lü Yönetici Seyyare Kurt’a verildi

Hemşirelik mesleğinde 29 yılı geride bırakan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yük. Hemşire Seyyare Kurt, Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hospital Manager Dergisi iş birliğinde bu yıl 11.’si düzenlenen ‘Yılın Başarılı Sağlık Girişimcisi ve Yöneticisi Ödülleri’ töreninde, “Yılın En Başarılı Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi” ödülü ile onurlandırıldı. Yük. Hemşire Kurt’a ödülü, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Sağlık sektörünün üst düzey pek çok yöneticisinin ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği, ulusal jüri tarafından 6 kategoride ödüllerin verildiği törende; “Yılın En Başarılı Kamu Sağlık Yöneticisi Ödülü” Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş'e, "Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Lideri Ödülü" Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Didem Kaymaz'a, "Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi Ödülü" Bekir Okan'a, "Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülü" Türkan Özilhan Tacir'e, "Sağlık Yönetiminde Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise Prof. Dr. Haydar Sur'a takdim edildi.

bashekim tesekkur1


Başarılı çalışmaları ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nin örnek isimleri arasında yer alan Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Seyyare Kurt’u DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer ve üst yönetim de Başhekimlik Binası’nda düzenlenen törenle kutladı. Başhekim Prof. Dr. Edizer, hemşirelik hizmetlerinde uluslararası standartları yansıtan marka bir kurum olarak deneyimli yönetici Seyyare Kurt’a verilen ödülden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Profesör Edizer, böyle başarılı sağlık profesyonelleri ile öncü nitelikteki çalışmaları aynı motivasyon ve heyecanla devam ettireceklerini ifade etti.

 bashekimlik kutlama


DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nde uzun yıllar yönetim kademesinde görevler üstlenen, 2005 yılında kurumun hemşirelik hizmetleri alanında ISO 9001 kalite belgesi almasında öncü isimler arasında yer alan Kurt, en son 2016 yılında uygulamaya konulan “Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin DEÜ Hastanesi’nde sigortalı ve maaşlı olarak kısmi zamanlı çalışmasına” olanak sağlayan projesi ile Türkiye için örnek açılım yarattı. Hemşire adayı öğrencilerin mezun olduklarında sahaya daha hızlı adapte olmalarına olanak sağlayan uygulama ile geçen yıl 83 öğrenci DEÜ Hastanesi’nde sigortalı, maaşlı olarak kısmi zamanlı görev yaptı. Hemşire adaylarının, yasal düzenleme ile ayda 60 saat çalışarak aktif rol üstlenmeleri, kadrolu hemşire açığını kapatma arayışında olan tüm sağlık kurumlarına da ilham kaynağı oldu. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Seyyare Kurt, geçen yıl Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin düzenlediği sempozyumda Türkiye’deki üniversiteler adına yaptığı sunumda bu uygulamaları ve yönetsel yenilikleri anlatarak farkındalık yarattı. Sektöre ulusal düzeyde çözümler sunan faydalı çalışmalar Seyyare Kurt’u ulusal platformda kürsüye taşıyan önemli etken oldu.
Hemşirelik mesleğinin özünde insan sevgisi olduğunu ve iyi şeylerin meslek aşkı ve özveri ile gerçekleştiğini belirten Yük. Hemşire Seyyare Kurt duygularını şöyle özetledi:
“Toplam 752 hemşiremiz ve bu gruba destek veren teknik personelimizle biz 900 kişilik büyük bir aileyiz. Uluslararası standartlardaki kalitemiz ve uzun yıllara dayanan deneyimlerimizle eğitimde de hizmette de Türkiye’de öncüler arasındayız. Böyle bir ödülü Dokuz Eylül Üniversitesi adına almaktan mutluyum, gururluyum. Kurumumuzu çok seviyoruz ve sonuna kadar en iyiyi yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız...”

DEÜ Hastanesi çalışanlarına Kişisel Gelişim Seminerleri

Sağlık sektörünün öncü kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, çalışanların motivasyonunu yükseltmeye ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olmaya yönelik Eğitim Seminerleri, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Aynur Akay’ın önderliğinde başladı. İlk eğitim programı; İdari Sorumlu Başak Kaya’nın katkıları ve Uzm. Hemşire Hülya Duman’ın organizasyonu ile Faturalama Birimi çalışanlarına ve Ameliyathane hemşirelerine yönelik sunumlarla başladı. 

Beş hafta süren “Kişisel Eğitim Programı” kapsamında, DEÜ Hastanesi Psikoloğu Meral Avcı, “İlişkilerararası Çatışmada Kriz Yönetimi” ve “Tükenmişlik” konularını anlattı. DEÜ Hastanesi Psikoloğu Esmahan Orçın, “Stres ve Başa Çıkma Yolları ile “Ekip Çalışması”, Uzm. Hemşire Hülya Duman da “İletişim” başlıklı sunumlarda sağlık çalışanlarının iş yaşamı ve günlük hayatta karşılaşabileceği sorunları aşmayı kolaylaştırmalarına yardımcı olacak metotları anlattı. Orçın, pek çok sektörde olduğu gibi sağlık alanında da etkili ve doğru iletişimin önemine vurgu yaptı.  DEÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan emekli Öğretim Üyesi duayen Profesörlerden Ayşen Baykara da Faturalama Birimi çalışanlarına “Psikodrama Uygulamaları” başlıklı bir seminer verdi. Prof. Dr. Baykara, çalışanların rol aldığı psikodrama ile çeşitli konuları temsili oyunla deneyimlemelerini sağladı, farkındalık mesajları verdi.

icsayfa1

Kişisel Gelişim konusunda alanında uzman isimlerin verdiği ayrıntılı bilgileri can kulağıyla dinleyen DEÜ Hastanesi çalışanları, hayatın günlük akışı içinde gözden kaçırdıkları birçok konuya farklı bir bakış açısı ile yaklaşmalarını sağlayacak önemli tüyolar aldıklarını belirtti.

Sunumlarda özellikle tükenmişlik ve aşırı stresin, insanı iş göremeyecek duruma getirebileceği gibi, ciddi tıbbi sorunlar da yaratabileceğine değinildi. Kişisel stres kaynaklarının farkına varıp, onlarla başa çıkabilmeyi öğrenmek gerektiği vurgulandı. Fiziksel egzersiz, aile, arkadaşlar, sosyal gruplar, hobiler, doğru beslenme ve tatil gibi stresle başa çıkmanın yaygın stratejilerinden yararlanılabileceği belirtildi

DEÜ Hastanesi’nin sevilen çalışanı Özler Dündar gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı

özler1


Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ailesi, 15 yıldır kuruma hizmet veren Özler Dündar’ı genç yaşta kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda görev yapan, güler yüzlü ve sevecen kişiliği ile yalnız kurum mensuplarının değil, hasta ve hasta yakınlarının da büyük sevgisini kazanan poliklinik sekreteri Dündar, geçirdiği rahatsızlık sonucunda tedavi gördüğü DEÜ Hastanesi’nde 42 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Özler Dündar, 21 Kasım 2017 Salı günü; başta ailesi, sevenleri, DEÜ Hastanesi yöneticileri, bölüm hocaları, akademisyenler ve çalışanlar tarafından İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nden gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Vefatı ile Sağlık Yerleşkesi’ni yasa boğan merhumenin cenazesi, Bayraklı Taşkent Camii'nde kılınan öğlen namazını takiben Bornova Mezarlığı’na defnedildi.


Dündar’ın büyük acısı ile sarsılan çalışma arkadaşları duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:
“Özler Dürdar, çalışkan, güler yüzlü, merhametli, empati kurarak sağladığı çözüm odaklı yaklaşımları ile Nükleer Tıp Anabilim Dalı ailesinin çok değerli bir üyesiydi. Ani vefatı ile bizleri ve ‘Hastalarım’ diye hitap ettiği hastalarımızı derin üzüntüye boğdu. Yardımsever ve sevgi dolu davranışları ile hastalarımıza her zaman çok özen gösterir, en iyi şekilde karşılar ve uğurlardı. Özler’imize Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Nükleer Tıp Ailesi olarak onu çok özleyeceğiz. Nükleer Tıp Özler’siz sessiz ve kelimeler yetersiz.”

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni ve Başhekimimizin Mesajı

deu hastane saglik kalite 10 kasim orta resim

Eşsiz dehası ve ileri görüşlülüğü ile Türk milletinin kaderini değiştiren ve saygınlığını dünyaya kabul ettiren Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 79. Yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır” diyerek Türk ulusuna yol gösteren dünya liderinin bıraktığı değerleri aynı inançla birlikte yarınlara taşıyacağız.

 

Prof. Dr. Mete EDİZER
BAŞHEKİM

Akıllı Hastane DEÜ’de E-İmza Dönemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tüm birimlerdeki yazışmalar ve imzalar, Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri uygulamaları kapsamında dijital ortama taşındı. Kağıt israfına son vermek amacıyla başlatılan “Kağıtsız hastane” projesi kapsamında DEÜ Hastanesi’nde üç yıl önce hayata geçirilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin (EBYS) ardından, 2016’da ülke genelindeki e-reçete uygulamasına da geçildi. Kağıtsız hastane kavramında gerçekleştirilen en son yenilik ise Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer önderliğinde, Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zafer Dicle’nin koordinasyonunda yürürlüğe giren “e-imza” uygulaması oldu.

deu hastane eimza 1

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Sorumlusu O. Öncel Metin,  Gürkan Beyazgül, Gözde Karaca ve Sevilay Yardım’dan oluşan ekibin çalışmaları sonunda, hastanedeki tüm imzalı evrakların (giden evrak) iletimi dijital platforma aktarıldı. Üç yıldır sadece gelen evrakların elektronik ortamda iletildiği uygulamanın devamında, imzalanmış giden evrakların da kağıtsız ortama geçişi sağlandı. Çevre bilincini güçlendirdiği için “Yeşil hastane” olarak da tanımlanan uygulamalar kapsamında son yıllara ait istatistik veriler de tasarrufu belgeledi. 2014’te ortalama 21 bin, 2015’te 20 bin evrakın kağıtsız ortamda iletildiği, aylık ortalama 1750 evrakın elektronik ortamda paylaşıldığı, yeni başlayan e-imza ile kağıt maliyetinin daha da milimize edileceği ifade edildi. Üniversitemizin tüm birimlerinin bu sisteme dahil edilmesi yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer, elektronik imza döneminin kurumsal işleyişe hem bürokratik işleyiş, hem de mali olarak büyük katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:

Akıllı hastane kavramı tüm sağlık işletmeleri için önemli bir kavram. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza kullanımında amaç; bilgilerin ve dökümanların çoklu kullanımına imkan veren elektronik ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir biçimde kullanılmasını sağlamak, kırtasiyeyi ve maliyeti azaltmak. Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi bünyesindeki ekibimizin kapsamlı çalışmaları sonunda hastanemizde elektronik imza dönemine geçtik. Evrak kayıt ve imza işlemleri bilgisayar ortamında yapılarak emek, zaman ve masrafların en aza indirilmesi ve kurumsal verimliliğin artırılmasını yönünde büyük fayda sağlandı. Sadece çalışan değil, hasta ve hasta yakını memnuniyetini de artıracak e-imzayı başlattığımız için mutluyuz.”    

 

Nefes Kesen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Gözdesi Dokuz Eylüllü Doktorlar

DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yanturalı ve ekibi, tüm dünyanın izlediği 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda Acil Sağlık ekibi olarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Yanturalı, üst üste 5. kez görev yaptığı dev organizasyonda eksiksiz performansı ile öne çıktı.    

cumhurbaskanlik bisiklet turu deu hastane 1

Uluslararası platformda sayısız başarılara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi, bu yıl World Tour kategorisine yükselen ve dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Acil Tıp hizmetinde sergilediği başarılı performans ile zirveye çıktı. Dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olan Alanya-İstanbul arasındaki 1025 kilometrelik yarışta, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yanturalı ve ekibi, İzmir 112 ekibi ile birlikte Acil Yardım (Acil Sağlık) hizmeti sundu. İzmir ve Dokuz Eylül markasının öne çıktığı dev yarış dünya televizyonlarında canlı yayınlandı. Profesör Yanturalı ile DEÜ Acil Tıp Anabilim Dalı’nda yetişen Uzm. Dr. Ömer Çanacık ve Uzm. Dr. Emre Karslı’nın örnek takım çalışması, kaza ve yaralanmalara anında müdahalede etkin koordinasyonları tam not aldı.

Toplam 6 etaptan oluşan yarışın Selçuk – İzmir etabı finalini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik de Karşıyaka’daki finiş parkurunda izleyerek DEÜ sağlık ekibini kutladı. Rektör V. Prof. Dr. Çelik, DEÜ’lü doktorların başarısını kutlarken, dereceye giren sporculara da ödül vererek heyecanlarını paylaştı. 2015 yılında görev yaptığı 51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda en hızlı Acil Tıp müdahalesi ile Dünya Rekoruna da imza atmış olan Prof. Dr. Sedat Yanturalı, deneyimleri ile bir kez daha başarısını ortaya koymanın onurunu yaşadı.

İtalya, Polonya, Rusya, Brezilya, Belçika ve İspanya’dan profesyonel kıta takımlarının mücadele ettiği, Türk Milli Takımı’nın da 7 ay-yıldızlı bisikletçi ile katıldığı World Tour’da toplam 13 takımdan 104 bisikletçi ter döktü. Her etapta ayrı heyecan fırtınası esti. Alanya-Kemer, Kumluca-Fethiye, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Selçuk, Selçuk-İzmir ve İstanbul etapları 6 gün süren çekişmeli mücadelelere sahne olurken, yarışlara Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dünya turu takımları ile katıldı.

cumhurbaskanlik bisiklet turu deu hastane 2

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda 2012 yılından itibaren (2012, 2013, 2014, 2015, 2017) 5. kez görev yaptığını belirten DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı, böyle bir sorumluluğu yürütmenin Acil Tıp doktorluğuna çok ayrı bir heyecan ve misyon kattığını belirterek şöyle konuştu: “Bisiklet sporu özel yaşamımda benim için hep önemli bir uğraş oldu. Acil Tıp doktorluğunu böyle bir alanda ve üstelik de uluslararası platformda yer aldığımız Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda gerçekleştirmekten ise çok büyük mutluluk duyuyorum. 2017 yılının bu önemli organizasyonunda, 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda toplam 3 acil tıp uzmanı, İzmir 112’den iki hekim arkadaşımız ve yaklaşık 10 paramedik (Acil Tıp destek ekibi) olmak üzere 15 kişilik sağlık ekibi olarak görev yaptık.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun tahsis ettiği doktor aracı ile tüm etapları çok yakından izledik. Biz iki uzman doktor, pelaton dediğimiz bisikletlerin toplu halde sürüş yaptığı ana grubu sürekli yakından takip ettik. Onun dışında arkada yine üç ambulansla motorize ekip bize destek verdi. Yaralanmalara ve kazalara önce biz müdahale ettik, yaralanma ağırsa veya hastaneye transport gerekiyorsa da ambulansla en yakın hastaneye yönlendirdik. Medikal yönden zengin bir ekip görev yaptı. Bu yılki organizasyonda bir sporcu Manisa parkurunda kaza yaptı. Akciğer yaralanması olmaması şanstı, kazayı sol kaburgada bir iki kırık ile atlattı. İlk yardım hizmetini sağladıktan sonra Manisa Devlet Hastanesi’ne gönderdik. 10 bisikletlinin aynı anda düştüğü kazalar da oldu, küçük tıbbi yardımlarla müdahale ettik, gerekli olanları da hastaneye yönlendirdik. Bu yıl ilginç bir şey daha oldu, pelatonda bisikletliler değil, bu kez arka tarafta turun destek ekipleri arasında yer alan lojistik gruptan iki motosikletli kaza yaptı. Bir sürücüde kırık, diğerinde omuz çıkığı oldu. Bu yaralılarımızı da ilk yardım sonrası bölge hastanelere transport ettik. Adrenalini çok yüksek olan bu üst düzey mücadeleyi genel anlamda sıkıntısız ve başarılı bir performansla tamamlamak tüm ekibimiz için onur verici.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Çelik’e de böyle önemli bir görev sürecinde bizleri yalnız bırakmayarak heyecanımıza katıldığı için kendisine teşekkürlerimiz sunuyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi büyük ve güçlü bir kurum. Üniversitemiz adı altında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gibi uluslararası,  saygın bir spor organizasyonunda ülkemiz adına yer almak, hizmet etmek onur ve gurur vericiydi  ” 

KBB’den Canlı Cerrahi İle Türkiye’ye Eğitim

Tıp eğitiminin yanı sıra tıpta uzmanlık sonrası eğitim faaliyetleri ve cerrahide öncü kurumlar arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı’nın gerçekleştirdiği ulusal bir canlı cerrahi uygulamasına ev sahipliği yaptı.  

deu hastane kulak burun ameliyat canli 1

KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Cenk Ecevit ve ekibi, uyku hastalıkları tedavisi kapsamında iki hastada cerrahi uygulama gerçekleştirdi. ‘Ekspansiyon sfinkter farengo plasti’ ve ‘Anterior pfalato plasti’ ameliyatlarını online olarak Türkiye genelinde 400’e yakın KBB hekimi baştan sona izleyerek pratikte bilgi güncelleme olanağı buldu. Uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyimleri ulusal ölçekte paylaşmak üzere planlanmış interaktif eğitimde Prof. Dr. M. Cenk Ecevit, ülkenin dört bir yanındaki meslektaşlardan gelen soruları yanıtladı. Cerrahi işlem gerçekleştirirken aynı anda yapılan işlemler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. M. Cenk Ecevit’e çok sayıda geri bildirimde bulunuldu.  


Canlı cerrahi uygulamalarının hasta değerlendirme süreçlerine katkıda bulunduğunu, uygun hastalara ne tür cerrahi uygulanacağına ilişkin karar verme süreçlerine önemli katkı sağladığını belirten KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.M. Cenk Ecevit şu bilgileri verdi:

Ülkemizde Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlık sonrası eğitim kapsamında canlı cerrahi uygulamaları yaygın olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, genelde uzmanların öğrenmek istediği güncel konular hakkında sunumlar planlanır. Dokuz Eylül Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı olarak bizler de yıllardan beri uzmanlık sonrası eğitimi faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda kadavra kursları, seminer, sempozyum ve kongreler düzenliyoruz. Bugüne kadar ulusal ölçekte düzenlenen kongrelere geniş katkılı destekler sağladık. Son olarak 3 Ekim 2017’de Rektörlüğümüz ve Başhekimliğimizin de destekleri ile canlı cerrahi uygulamamızı gerçekleştirdik. Uyku hastalıkları tedavisinde, hastaların bir kısmına tedavisinde cerrahi uygulamalar yapıyoruz. Bu cerrahiler, KBB hastalıkları alanında geniş olarak merak edilen ve öğrenilmesi istenilen bir konudur.

Kliniğimizde de uzun yıllardır uyku hastalarının takip tanı ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Edinilmiş bilgi ve deneyimleri ulusal ölçekte paylaşmak için iki hastamızın cerrahi yayınını planlayarak uygulamaya koyduk. Ameliyathane 5 B ve 5 C salonlarında tüm Türkiye’den meslektaşlarımızın izleyebileceği şekilde bağlantı sağlandı ve soru cevaplarla uygulamalarımızı aktardık. İlk aşamada hastalar hakkında bilgilendirme yaptık. Bu cerrahilerin yararlı olabileceği hasta grubu hakkında teorik bilgiler sunduk. Eş zamanlı olarak gelen sorulara da yanıtlar verdik. Ameliyatları yaklaşık 400 meslektaşımız izledi. KBB uzmanlarının hasta değerlendirme süreçlerine katkı sağlaması ve meslektaşlarımızın günlük uygulama becerilerini arttırmaya yönelik katkı sağlaması bakımından böyle kapsamlı organizasyonları önemsiyoruz.

deu hastane kulak burun ameliyat canli 2

 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Karaciğer Naklinde 3D Devrimi

Karaciğer naklinde Türkiye’nin öncü merkezleri arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi, dünyada sadece Amerika’da literatüre geçmiş bir çalışma olan cerrahlara ameliyat öncesi modelleme imkanı sunan karaciğer tomografisini 3D yazıcı ile basarak karaciğer cerrahisine teknik olarak çok önemli katkı sağladı.  

 deu 3d printer karaciger uygulamasi 1

DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Translasyonel Tıp Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini sürdüren Belma Nalbant’ın bitirme tezi olan çalışma, proje hocaları DEÜ Hastanesi Karaciğer Nakil Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tufan Egeli’nin önderliğinde, DEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü’nden Doç. Dr. Alper Selver ve doktora öğrencisi Ali Emre Kavur’un ortak çalışması sonucu devrim yaratan bir yenilik oldu. Yazılımını Türkiye’de hazırlayan, 3D printini ise dünyada sadece Amerika’da bulunan bir cihaz ile gerçekleştiren ekibin hazırladığı modelin, karaciğer nakillerinde cerrahlara ameliyat öncesinde karaciğerin anatomisi ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşma ve ameliyat edilecek karaciğere daha kolay adapte olarak farklı cerrahi teknik bakış açısı getirebilme imkanı sağlayacağı belirtildi.   

Kişiye özel üretilen ve detayların daha görünür olması için gerçeğinin yaklaşık 1,5 kat büyüklüğünde basılan 3D basımı modellerin, ameliyatın teknik olarak dizaynını daha net şekilde yaparak cerrahide yeni ufukların açılmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu, dünyada 3D yazıcı ile organ basımına ilişkin önemli çalışmalar yapıldığını, 3D yazıcı ile karaciğer modeli basımını ise ABD’den sonra dünyada ikinci kez Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Astarcıoğlu, “Bu çalışma Türkiye ve Avrupa için bir ilk. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Translasyonel Tıp alanında yüksek lisans yapan genç arkadaşımız Belma Nalbant’ın bitirme tezi olarak yürüttüğü proje, genel cerrahiden radyolojiye çeşitli bölümlerle yapılan multidisipliner çalışma sonunda tamamlandı. Şahsım ve Yrd. Doç. Dr. Tufan Egeli, bu projenin biyoteknolojik bir ürüne dönüşmesi konusunda yardım ettik. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden ekibimizin de işbirliği ile 3 boyutlu yazıcıdan karaciğer anatomisini gösteren modeli elde ettik. Bu yenilik, karaciğer nakillerinde yeni ufuklar için önemli bir basamaktır. Şu anda dünyada 3D printer ile basılan 2,5 milimetreküp karaciğer filizi var. İlaçların karaciğer üzerine toksik etkisini araştırmaya yarıyor. İnsan denek kullanmaya gerek olmuyor. İnsanın kök hücresinin özel kültür ortamında karaciğer hücresine dönüşmesi sağlanıyor. Küçük damar ve safra yolları ile birlikte 10 kilo bir bebeğe takılabilecek karaciğerin 100 gram olduğunu düşünürsek, daha bu konuda alınacak çok mesafe var. Dünyada 7 ülke bu konuda sonuca ulaşmak için çalışıyor. Böbrek basıldı, kalp var, ama en kompleksi karaciğer. Akciğer basımı da planlanıyor. Kısacası dünya tüm organları basarak organ sıkıntısına son vermeyi ve organ reddini önlemek için kullanılan ve ağır yan etkileri olan ilaçların kullanılmasına da son vermeyi hedefliyor” dedi.

Belma Nalbant’ın proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Tufan Egeli de, Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansa başlayan Belma Nalbant ile yürüttükleri çalışmayı şöyle özetledi:

Yüksek lisans tezi için oluşturduğumuz düşünceyi ekip olarak başarıya ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karaciğer ameliyatlarından önce karaciğerin özellikle karmaşık damarsal yapısının iyi anlaşılması için biz bilgisayarlı tomografiden ve zaman zaman MR’dan faydalanıyoruz. Bu projede de şöyle düşündük; günümüzde teknoloji ile artık 3 boyutlu yazıcılar sayesinde maddeleri modellemek ve bu şekilde daha farklı geometrik bakış açısı sağlamak ve emniyetli cerrahi teknik uygulamak mümkün oluyor. O nedenle özellikle karaciğer naklinde, karaciğer vericisi olacak kişilerin karaciğer anatomisini tomografideki verileri bir yazılımla dönüştürerek 3 boyutlu yazıcıdan bir model elde edebilmek mümkün olabilir.

Üniversitemiz bünyesinde görev yapan elektrik elektronik mühendisliğinden arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Radyoloji bölümümüzdeki öğretim üyesi ve uzman arkadaşlarımızla görüştük. Bir canlı verici adayı hastamızın bilgisayar tomografi verilerini elde ettik ve bunları elektronik mühendisliğinin desteği ile bir yazılıma dönüştürdük. Türkiye çapında 3 boyutlu yazıcı anlamında hizmet veren firma ile bağlantıya geçerek bu projeyi gerçekleştirmenin mümkün olabileceğini öğrendik. Tek eksik, basımı yapacak cihazın Türkiye’de olmaması, sadece Amerika’da bulunmasıydı. Biz de üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne (BAP) başvurarak buradan destek aldık ve nihayetinde canlı karaciğer vericisine ait karaciğerin bilgisayar tomografi verilerinden 3 boyutlu model elde etmeyi başardık. Dünyada literatüre geçmiş tek örnek Cleveland Clinic’te var.  Biz bu uygulama ile cerrahların ameliyat öncesinde çalışacakları, ameliyat edecekleri karaciğere daha kolay adapte olmaları, daha farklı bakış açısı getirebilmeleri ve belki ilerde daha da yaygın uygulanabilir bir yöntem olabileceğini ortaya koymuş olduk. Üniversitemizin ismini böyle bir çalışma ile uluslararası platforma taşımış olmaktan onur duyuyoruz.

 

Rektör ve Başhekimden Külliye ve Anıtkabir Ziyareti

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Üniversiteler 2017-2018 Akademik Yılı Açılış törenine, DEÜ’yü temsilen 10 farklı bölümden 11 öğretim üyesi ve 5 farklı fakülteden öğrencilerle birlikte katıldı. Ankara’da tüm üniversite rektörlerinin yanı sıra ilgili Bakanlar, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler, devlet protokolünden birçok kişi ile üniversiteleri temsilen belli sayıda akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı ziyarette, DEÜ üst yönetiminden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Hüseyin Çatal ile DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer yer aldı. 

Dokuz eylül Üniversitesi Anıt Kabir Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç akademik yıl açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Saraç, “Araştırma Üniversiteleri” başlığının önemini vurguladı. Araştırma üniversitesinin; misyonunu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen bir kurum olduğu ifade edildi. Üniversitenin yalnızca araştırma başlığında mükemmeliyeti amaçlamayacağı, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da en iyiyi hedefleyeceği belirtildi.   

Dokuz eylül Üniversitesi Külliye Ziyareti

Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik ve Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer, külliye ziyaretinde farklı üniversitelerin rektörleri ile ikili işbirlikleri çerçevesinde görüşmeler yaptı. Profesör Edizer, DEÜ Hastanesi adına diğer üniversitelerle ortak çalışmalar gerçekleştirme konusunda fikir alışverişinde bulundu. Heyet, akademik yıl açılış töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret etti, “Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız” diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı. 

 

Başhekimlikte Plaketli Devir Teslim

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde üst yönetim değişti. Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik’in atadığı Başhekimlik görevine Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Edizer getirildi. Başhekim Yardımcılıklarına da; Prof. Dr. Aynur Akay (Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD), Prof. Dr. Recep Bekiş (Nükleer Tıp Anabilim Dalı), Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan (Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD), Prof. Dr. Bahri Akdeniz (Kardiyoloji Anabilim Dalı), Prof. Dr. Sedat Yanturalı (Acil Tıp AD), Doç. Dr. Serdar Bayrak (Onkoloji Enstitüsü Klinik Onk. Bilim Dalı) atandı.

deu hastane yonetim devir teslim orta 1

Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer, Başhekimlik Toplantı Salonu’nda düzenlenen tören ile önceki Başhekim Prof. Dr. Erkan Derebek, Sağlık Yerleşkesi Koordinatörü Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken, önceki Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Ender Ellidokuz, Prof. Dr. İbrahim Öztura, Prof. Dr. Özlem Gencer Kıdak ve Doç. Dr. Özhan Özdoğan’a birer teşekkür plaketi verdi.

Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik de toplantıya katılarak yeni yöneticilere başarılar diledi, önceki yöneticilere teşekkür etti.

Rektör V. Prof. Erdal Çelik yaptığı konuşmada hastaneyi mali açıdan borçlu değil karlı seviyeye getirmeye kararlı olduklarını belirterek şöyle konuştu:

Mali sıkıntıyı gidermeyi hedefliyoruz. Buna bağlı olarak adaptasyon konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Borcun giderilmesi için bir kriz masası oluşturacağız. Geçmişte çalışan hocalarımız, mevcut hocalarımız bu konu ile ilgili kim varsa toplayıp, nasıl çözebileceğimize yönelik bir ekip oluşturacağız. Bu kapsamda en kısa zamanda hastanenin borcunu sıfırlamak değil merkez bankasına dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bunlar hakikaten gerçekleştirebileceğimiz konular. Buna ilişkin yüzde 70 civarında tasarruf sağlayan firmalar var. YÖK Başkanı ile konuşup bilgilendireceğiz. Dolayısıyla gerçekten güzel şeyler yapılacak. Ben sizlerden yüksek derecede desteklerinizi bekliyorum. İnsanlara değil, problemlere odaklanacağım. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Problemleri çözmeye çalışacağız. Burada sizlerin desteği çok önemli olacak.” 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik de Rektörlük olarak hastanedeki süreçleri her zaman yakından takip ettiklerini belirterek, “Erdal hocamız kavrayıcı ve kapsayıcı yaklaşımı ile burada. Uzmanlık alanımız tıp değil ama sizler bize anlatacaksınız biz anlayacağız. Rektörümüz de ben de her türlü desteği vermek için buradayız. Hocam ekip çalışmasına çok önem veriyor. Hiçbir şey tek başına yapılamaz. Dokuz Eylül Üniversitesi çok büyük bir yapı ve amiral gemisi de hastane. Dolayısıyla bu yapıda bir şeyleri tek başımıza, birkaç kişi ile başarmamız hiçbir zaman mümkün değil. O yüzden ekiple, destekle hareket etmek çok önemli. Sizlerin desteğini bizlerden esirgemeyeceğine inanıyoruz, teşekkür ederiz” dedi.

deu hastane yonetim devir teslim orta 2

Başhekimlik görevini Profesör Edizer’e devreden Prof. Dr. Erkan Derebek de, toplantıda kurumun mali ve idari yapısını, gelir gider dengesi, maliyetler, ödemeler, insan kaynakları, yenilenen ve yenilenecek bölümler, klinik araştırmalar, bilgi sistemleri, ilaç, tıbbi malzeme, klinik araştırmalar ve eğitim gibi ana başlıklarda toparladığı kapsamlı bir sunum yaptı. Profesör Derebek, yataklı servislerin kademe kademe 2’şer kişilik odalara dönüşeceğini, hastane içindeki yemekhanenin de tüm Sağlık Yerleşkesi mensuplarının tek merkezde yemek yiyecek şekilde hastane dışına taşınması yönünde proje hazırlayıp ihale aşamasına geldiklerini belirtti, yapılan işlerin iyi bir idari takiple aksamadan bitebileceğini dile getirdi. Yeni Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer, tüm çalışmaların çok değerli olduğunu kaydederek, “Çok çalışılmış ve emek verilmiş. Elbette bizler de işlerin sıkı takipçisi olacağız. Çıtamız daha da yükseldi.  Daha iyi şeyler yapmaya birlikte devam edeceğiz. Değerli hizmetleri için tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.       

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yeni Binasına Taşındı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2001 yılında kurulan ve yıllar içinde eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında gelişimini sürdüren Aile Hekimliği Anabilim Dalı yeni hizmet binasına taşındı.
Aile hekimliği tüm ülkelerde birinci basamak sağlık hizmetinin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin merkezinde yer almaktadır. Aile Hekimliği Anabilim Dalı da yeni hizmet binasında; Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Polikliniği, Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği ve Obezite polikliniği ile hastalarına hizmet vermektedir.
DEÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı, kurulduğu günden beri mezuniyet öncesi eğitimde yerini almış, 2003 yılında ilk uzmanlık öğrencisinin kabulüyle de uzmanlık eğitimi vermeye başlamıştır. 2006 yılında üniversite hastanesi bünyesinde aile hekimliği polikliniği açılmış, daha sonra sigara bırakma tedavisi ve obezite poliklinikleriyle hizmet alanı genişletilmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetleri çerçevesinde gerçekleşen yasal düzenlemeler sonrasında 2016 yılında Anabilim Dalı’na bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri hizmete başlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte Aile Hekimliği Anabilim Dalı yeni binasına taşınmış ve burada Balçova Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ni hizmete geçirmiştir.

 deu hastane aile hekimligi yeni yerine tasindi deu 1

Aile hekimliği nedir?

Genel Pratisyenlik/Aile Hekimliği, kendi eğitim yapısı, araştırma süreci ve hekimlik uygulamaları olan, birincil sağlık hizmetine dayalı ve tanımlanmış temel ilkeler üzerine kurulu akademik ve bilimsel bir disiplindir. Topluma dayalı, bireye ve ailesine yönlenmiş, süreğenlik gösteren sağlık bakımı verirken sağlığı koruyucu ve geliştirici hizmetler ile hastanın gereksinim duyduğu akut ve kronik sağlık sorunları ile aynı anda ilgilenir.

Vizyon ve misyonumuz
Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı olarak vizyonumuz; dünyadaki mevcut akademik Aile Hekimliği birimleri arasında eğitim, araştırma, sağlık hizmeti üretiminde en iyiler arasında yer almaktır. Misyonumuz; mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimini çağdaş eğitim düzeyinde gerçekleştirerek; toplum sağlığını ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerlere, toplum lideri niteliğine, mesleki yeterliliğe sahip hekim ve uzman hekimler yetiştirmeye katkıda bulunmak, birinci basamak sağlık hizmeti konusunda ülkemizin ihtiyaçlarını önceleyen araştırmalar yapmak, aile hekimliği disiplininin yenilikçi gelişimini, sürekli iyileştirme ve geliştirilmesini sağlamak, birinci basamak sağlık hizmetlerini disiplinin kuramlarına uygun seviyede gerçekleştirecek sağlık hizmetini üretmek, bireyin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltecek uygulama ve politikaların üretilmesine iyi bir yapılanma ve ekip çalışmasıyla katkıda bulunmaktır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı bilimsel araştırma ve yayınlar konusunda Türkiye’de aile hekimliği alanında birçok başarıya öncülük etmeye devam etmektedir. Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde ve ulusal dergilerde çok sayıda makale, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildiri, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan fonlanmış çok sayıda proje ile akademik çalışmalarını yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde aktif rol oynayarak üniversitemizi temsil etmektedir.
Türkiye’de üniversite aile hekimliği anabilim dalları içinde en yüksek sayıda uzmanlık öğrencisi yetiştiren birimlerden biri olup, ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı kadrosunda olan uzmanlık öğrencileriyle, Türkiye’deki aile hekimliği uzmanlık eğitimine katkı vermektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı gerek asistan eğitimi ve mezuniyet öncesi eğitim; gerekse sağlık hizmetleri anlamında yeni binasında çalışmalarına devam etmektedir. 2017 yılında hizmete giren Dokuz Eylül Üniversitesi Balçova 6 No’lu Eğitim Aile Sağlığı Merkezimiz başta hastane personelimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere herkesin yararlanabileceği yeni birim olarak hizmet vermeye başlamıştır.

 deu hastane aile hekimligi yeni yerine tasindi deu 2

DEÜ EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI!

Aile hekimliği tüm dünyada, birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetlerinde anahtar bir yer rol oynamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde Sağlık Bakanlığı ve Üniversite arasında imzalanan protokol kapsamında hizmet vermeye başlayan Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri bu hizmetleri verecek aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin temel eğitim ortamıdır. Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin bir kısmı da eğitim hastanelerinde ve farklı sağlık kurumlarında yapılan rotasyonlardan oluşmaktadır. Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitimin, toplum tabanlı olarak verilmesine olanak sağlamalarının yanı sıra birinci basamak sağlık hizmeti için model oluşturma, hizmet kalitesinin arttırılması, kayıtlı nüfusun sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi için fırsatlar sunan önemli eğitim ve araştırma ortamlarıdır.


Dokuz Eylül Üniversitesi Balçova 6 No’lu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde, hasta muayene ve tedavisinin yanı sıra enjeksiyon, pansuman, gebe, çocuk ve erişkin aşılama, sağlam çocuk izlemi, gebe ve loğusa takibi, obezite, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların takibi, periyodik muayene, sağlık eğitim ve danışmanlığı gibi tedavi edici, koruyucu ve sağlığı geliştirme hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığının kanser tarama programlarında yer alan kolon kanseri, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri taramaları yapılmaktadır.

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde Verilen Hizmetler
1. Hasta muayenesi ve tedavisi
2. Laboratuvar tetkikleri
3. Yaşa özel periyodik muayeneler
4. Kronik hastalıkların izlemi
5. Gebe – Lohusa – Sağlam – Çocuk Takipleri
6. 15-49 yaş kadın izlemleri
7. Bağışıklama hizmetleri (gebe-çocuk-erişkin)
8. Aile planlaması danışmanlığı
• Hap, kondom, aylık/üç aylık iğne, rahim içi araç uygulaması
• Sağlıklı cinsel yaşam danışmanlığı
9. Genel danışmanlık hizmetleri (Emzirme-Beslenme-Üreme sağlığı danışmanlığı)
10. Tek hekim sağlık raporu
• Evlilik raporu
• Ehliyet raporu
• İşe giriş raporu
11. Acil sağlık hizmetleri
12. Küçük cerrahi müdahaleler
13. Enjeksiyon-pansuman
14. Organ bağışı danışmanlığı
15. Ulusal kanser tarama programı
• Kolon Kanseri için gaytada gizli kan tayini
• Rahim ağzı kanseri için smear tetkiki
• Meme kanseri için meme muayenesi ve mamografi

Nasıl kayıt olabilirim?
 DEÜ Balçova Aile Sağlığı Merkezine doğrudan başvurabilirsiniz.
 Aile Hekimliği Kayıt Formu doldurup imzalanarak DEÜ Balçova Aile Sağlığı Merkezine (Sağlık Yerleşkesi-Aile Hekimliği AD binası) teslim edebilirsiniz.
 Eş ve çocukların kayıt olması için imzaları gerekmektedir. 18 yaşında küçük çocukları için formları ebeveynleri imzalayabilir.

İletişim bilgileri
Çalışma saatleri: 8:00-17:00
Adres: Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi BALÇOVA 6 NOLU EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi Balçova/İZMİR
Tel: 0232 4124961
Fax: 0232 4124959
Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

AKADEMİK KADROMUZ
Prof. Dr. Dilek GÜLDAL
Prof. Dr. Vildan MEVSİM
Prof. Dr. Nilgün ÖZÇAKAR
Prof. Dr. Mehtap KARTAL
Doç. Dr. Tolga GÜNVAR
Uzm. Dr. Ediz YILDIRIM
Uzm. Dr. Makbule Neslişah TAN
Uzm. Dr. Gizem LİMNİLİ

Yaşam Boyu Devam Eden Serebral Palsi Tedavisinde Deneyimli Merkez DEÜ Hastanesi

Türkiye’de yaklaşık 300 bin kişide bulunan ve 3-18 yaş grubu verilerine göre de 108 bin kişinin tedavi edildiği serebral palsi hastalığında Dokuz Eylül Üniversitesi hastanesi 16 yıldır süren hizmet ve deneyimleri ile Ege Bölgesi’nde referans merkez oldu. Çocukluk çağında engelliliğe neden olan, tedavisi ömür boyu süren ve aktivite kısıtlaması, postür bozuklukları, güç kaybı, denge sorunları gibi belirtilerin öne çıktığı serebral palsi hastalığı; fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji anabilim dalları ve çocuk nörolojisi bilim dalı’nın ortak çalışmaları ile tedavi ediliyor. DEÜ Hastanesi, alanında deneyimli akademik kadro önderliğinde 2001 yılından itibaren sunduğu tedavi hizmetleri ile bu alanda öne çıkarken, “Ege Bölgesi Serebral Palsi Çalışma Grubu”nun kurulmasına da önderlik ederek deneyimlerini diğer kurumlarla paylaştı. Çocuğun erken gelişim döneminde hasara neden olan; doğum öncesi veya doğum dönemlerinde ortaya çıkabilen serebral palsi tedavisinde haftada iki gün poliklinik ve botilinum toksin uygulama hizmetiyle 1000’i aşkın hastanın arşivlerinde olduğu ve izlendiği belirtildi.

deu hastane serabral palsi tedavi deu

Ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile çocuk nörolojisi uzmanları ve fizyoterapistlerin yer aldığı Ege bölgesi Serebral Palsi Çalışma Grubu’nun yılda dört kez yapılan toplantılarına, İzmir’deki tüm üniversite ve eğitim hastanelerinin yanı sıra Celal Bayar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Pamukkale Üniversiteleri’nin katıldığı belirtildi. DEÜ Hastanesi serebral palsi ekibi, çalışmalarını halen Prof. Dr. Haluk Berk ve Prof. Dr. Can Koşay (Ortopedi ve Travmatoloji AD), Prof. Dr. Özlen Peker, Prof. Dr. Özlem El, Doç. Dr. Ebru Şahin (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD) ve Doç. Dr. Erhan Bayram’dan (Çocuk Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı) oluşan akademik kadro ile yürütüyor.

Sağlıkta pek çok ilki gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, özellikli tedavilerde de birçok sağlık kuruluşuna örnek olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman, “Tedavi olanaklarımız uluslararası standartlarda. Akademik bilgi ve birikimimizle sürekli güncellediğimiz dinamik yapımızla en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz” dedi.

DEÜ hastanesi başhekimi Prof. Dr. Erkan Derebek de çocukluk çağından itibaren ömür boyu tedavi ve izlem gerektiren serebral palsi hastalığında yaşam kalitesini artıracak en uygun tedavi hizmetlerini çok deneyimli bir ekiple sunduklarını ifade etti, erken tanı ve tedavinin, zamanında ve sürekli tedavi yaklaşımlarının çok önemli olduğunu belirtti.

deu hastane serabral palsi tedavi deu

Serebral Palsi bulguları nelerdir?

Serebral palsi çocukluk çağında engelliliğe neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Hastalarda mevcut olan motor fonksiyon bozuklukları tabloya eklenen duyu, kognitif fonksiyon, iletişim, algılama problemleri ve epileptik nöbetlerin varlığı ile çok daha ağırlaşmakta ve engellilik daha da artmaktadır. Ayrıca çocuğun büyümesi ile birlikte klinik durumda değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Çocuğun erken gelişim döneminde oluşan hasar kavramı serebral palsi’de temeldir ve hasarın ortaya çıkışı için hayatın doğum öncesi, hamilelik süreci ve doğum sonrası dönemlerinde olabilir. Pratik açıdan serebral palsi’ye neden olan bozukluk, etkilenen fonksiyon gelişmeden ortaya çıkmaktadır. Bu, serebral palsi’yi çocuklarda daha geç olarak ya da erişkin dönemde ortaya çıkan ve klinik görünüm olarak serebral palsi’ye benzeyen durumlardan ayırmaktadır.

Görülme sıklığı 2-2,5 /1000 olarak literatürde bildirilmektedir. Türkiye’den yapılmış bir çalışmada, sıklığı 1000 canlı doğumda 4.4 olarak bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonuçları göz önüne alındığında Türkiye’de yaklaşık 300 bin serebral palsili bireyin bulunduğu, 3-18 yaş grubu nüfus verilerine göre ise bu yaş grubunda 108 bin serebral palsili bireyin olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiler ile yoğun bakım ünitelerinde çok düşük doğum ağırlıklı ve çok erken doğan bebeklerin bakımı çok iyi yapılmaktadır. Bu bebekler serebral palsi için yüksek riskli olduğundan serebral palsi’nin görülme sıklığında bir azalma olmamaktadır.

Hastalığa sebep olan öncül faktörler neler?
Miadından önce veya sonra doğum, hamilelikteki vasküler sorunlar (preeklampsi, intrauterin büyüme geriliği), çoğul gebelik (erken doğum, ikiz eşi ölümü), anneye ait faktörler (alkol, kokain, ilaç kullanımı) enfeksiyonlar (TORCH), genetik faktörler (trombofili, inflamasyon ve koagülasyon proteinlerini kodlayan genlerde polimorfizm) gibi öncül faktörler mevcuttur. Doğum sırasında ve sonrasında çocuğun hipoksik (oksijensiz) kalması önemli bir nedendir.

Yaşam boyu sürüyor, yaşlılıkta artıyor

Yaşam boyu devam eden bu hastalık sürecinde disabilitenin yaşlanma ile arttığı bilinmektedir. Bunun en önemli nedeni beyindeki hasara bağlı kas tonusu değişiklikleri, denge sorunları, güç kaybı ve seçici hareket yetersizliği gibi birincil sorunların neden olduğu kontraktürler ve kemik deformiteler gibi ikincil sorunlardır. Ayrıca epileptik nöbetler, yutma sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan beslenme bozuklukları, görme ve işitme sorunları da hem başlangıçta ve hem de ilerleyen süreçte artmış disabilitenin önemli nedenleridir.

Erkan tanı ve tedavi çok önemli

Hastalığın farklı klinik görünümleri mevcuttur ve buna göre spastik, diskinetik, ataksik ve mikst tip şeklinde sınıflandırılmaktadır. Hastalık ayrıca gövde ve ekstremiteleri de farklı şekilde etkiler ve buna göre hemiplejik, diplejik ya da tüm vücut tutulumu olabilir. Tanının erken konması rehabilitasyon sürecinin olabildiğince erken başlaması için çok önemlidir. Emme güçlüğü, etraftan gelen uyarılara yanıt vermeme, havale geçirme, huzursuzluk ilk aylarda dikkati çekecek bulgular olabilir. Yine sırt üstü yatırılan çocuğun vücudunda anormal kasılma olması, 3 aylık bir bebeğin baş kontrolünün yetersiz olması, ifadesiz yüz şekli, elini sürekli yumruk pozisyonunda ve baş parmağı avuç içinde tutma, 8-9. aylarda halen dönememe, bacakların belirgin çaprazlaması, sesli ve görsel uyaranlara tepkisizlik, bir yaş öncesinde el dominansının gelişmesi önemli bulgulardır.

Serebral palsili çocukların değerlendirme ve izlem süreci pek çok disiplinin yer aldığı bir süreçtir ve hasta ve ailenin de içinde olduğu disiplinler arası yaklaşım temeldir. Çocuğun düzenli olarak izlenmesi, gelişiminin takibi ve ortaya çıkan yeni tedavi gereksinimlerinin zamanında fark edilmesi açısından önemlidir. Pediatrik nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, göz hastalıkları, çocuk psikiyatrisi, KBB uzman hekimleri, diş hekimleri, fizyoterapist, konuşma ve iş uğraşı terapisti, özel eğitim uzmanı ve ortotist bu ekibin elemanlarıdır.

Günümüzde serebral palsili hasta rehabilitasyonunda başarılı olmanın ön koşulları olarak; zamanında, yoğun, sürekli ve aile merkezli bir tedavi yaklaşımı gerektiği bilinmektedir. Tedavi planı yapılırken kısa sürede ulaşılabilecek hedefler seçilmesi ve bu sürecin objektif olarak izlenmesi, hastanın mevcut fonksiyonel durumunun değerlendirilmesi ve tedavi hedeflerinin yaşa göre planlanması önemlidir. Böylece çocuğun sağlıklı kalmasını sağlamak ve çocuk ve ailenin yaşam kalitesini arttırmak mümkün olabilmektedir.

Kanser Savaşçısı DEÜ Hastanesi Tümör Konseyleri İle Fark Yaratıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, çağı-mızın zorlu hastalığı kanser tedavisinde 26 yıldır hizmet veren “Tümör Konseyleri” ile Türkiye öncüsü oldu. Birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiren hastalıkların tedavisinde birden fazla disiplinin ortak de-ğerlendirme ile ortak karar alarak tanı ve tedavi süreçlerini yönlendirdiği (multidisipliner) yaklaşımlarla kansere savaş açan DEÜ Hastanesi, 10 ayrı konseyle yönettiği tedavi süreçlerinde yüksek başarı oranları ile fark yarattı. Onkoloji alanında pek çok ilki gerçekleştiren kurum; sürekli güncellenen modern cihaz parkı, hekim kalitesi, bilgi, deneyim ve üstün nitelikleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapsamlı Onkoloji Merkezi” olarak tanımlandı. Kansere meydan okuyan DEÜ Hastanesi’ni dünya standartlarında başarıya taşıyan en önemli unsur da alanlarında Türkiye çapında en iyi akademisyenlerin yer aldığı Tümör Konseyleri oldu. Her biri en az 10 akademisyenden oluşan Tümör Konseyleri, kanserle mücadelede DEÜ Hastanesi’ni zirveye taşıdı.

deu hastane radyoterapi tumor konseyi toplantılarına devam ediyor

En fazla konsey DEÜ Hastanesi’nde

Halen ülke genelinde en fazla konsey ile çalışan üniversite hastanesi olan Tümör Konseyleri hakkında şu bilgiler verildi: 1992 yılında Meme Tümörleri Grubu, Baş-Boyun Tümörleri Grubu, Kolorektal Tümörler Grubu, Akciğer Tümörleri Grubu, Pediatrik Tümör Grubu, Jinekolojik Onkoloji Grubu adı altında altı tümör grubu kurularak başlatıldı. 26 yıl öncesinde multidisipliner çalışmalara önderlik eden kurum, takip eden yıllarda liderliği sürdürdü. Ürolojik Tümör Grubu (Prostat, Mesane Kanserleri), Kemik-Yumuşak Doku Tümörleri Grubu, Santral Sinir Sistemi Tümörleri Grubu, Üst-GİS Tümör Grubu-1 (Karaciğer-Safra Kesesi, Pankreas Tümörleri), Üst-GİS Tümör Grubu-2 (Özefagus, Mide Tümörleri), Endokrin Tümörler Grubu kuruldu ve gruplar konseylerde aktif çalışmaya başladı. DEÜ Hastanesi’nde aktif çalışan 10 ayrı tümör konseyinde hastalar yüksek başarı oranları ile tedavi edilirken, dünya literatürüne uygun, uzun ve kaliteli yaşam şansına kavuştu.”

Hızlı ve doğru karar çok önemli

Hastaneye başvurudan itibaren başlayan süreçte, kanser tanısı almış tüm hastalar, tanı aldıkları tarihten itibaren bu konseylere sunuluyor. Tanı ve tedavi süreçleri bir hekimin kararına bırakılmadan konseye katılan en az 10 öğretim üyesinin katılımı ile belirleniyor. Her konseye, ilgili alanda özelleşmiş, genel cerrahi uzmanı (meme, tiroid, kolorektal, karaciğerpankreas, özefagus –mide), kadın hastalıkları ve doğum uzmanı (jinekolojik onkolojik cerrah), üroloji uzmanı, gastroenteroloji uzmanı, kulak
burun boğaz uzmanı, ortopedi uzmanı, beyin cerrahisi uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, pediatrik onkoloji uzmanı, radyoloji ve patoloji uzmanı, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji uzmanı, nükleer tıp uzmanı, tıbbi genetik uzmanı öğretim üyeleri (profesör, doçent, yardımcı doçent) ve uzmanlık öğrencileri katılıyor. Her hasta kurumumuza başvurusu sonrası bu konseylerde tanı süreçlerinden başlayarak ayrıntılı olarak tartışılıyor ve uygulanacak tedaviler konusunda ortak karar alınıyor. Bu şekilde hasta için en doğ-ru tedavi kararı alınarak en hızlı biçimde tedaviler başlatılıyor. Hastaya evreleme amaçlı olarak yapılacak tetkiklere bile ortak karar verilerek gereksiz, yararsız tetkiklerin yapılması engelleniyor. Kanserde tedavi kararının doğru ve hızlı bir
şekilde alınması ve en hızlı şekilde uygulanması önem taşıyor. İlk tedavi planının yanlış, eksik ve gecikmeli olması ise tedavi sonuçlarını çok kötü etkiliyor.”

deu hastane radyoterapi tumor konseyi toplantılarına devam ediyor

Tedavi sürecinde neler var?

“Hastaya ameliyat gerekip gerekmedi-ği, ameliyat yapılacak ise yapılacak ameliyatın türü konseylerde belirleniyor. Hastalar ameliyat sonrasında; ameliyat bulguları, patolojik tanı, evreleme amaçlı yapılan görüntüleme bulguları ile tekrar tartışılıyor. Her hasta için hastalıkla ilgili tüm faktörler belirlendikten sonra uygulanması gereken ek tedavi kararı ortak olarak veriliyor, uygulanacak radyoterapi ve/veya kemoterapinin gerekçeleri konsey üyelerine açıklanıyor. Daha sonra kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanacak olan hastalar hızlı bir şekilde ilgili kliniklere yönlendiriliyor. Konsey kararları hastalara ilgili klinikte çalışan uzmanlar tarafından ayrıntılı olarak açıklanıyor ve kararlar hasta ile de tartışılıyor.”

Modern cihazlarla yüksek başarı

“Son derece modern cihaz parkı sayesinde radyoloji kliniğimizde mamografik tomosentez ile meme kanserinde daha hassas ve daha doğ-ru tanı konabiliyor. Erkeklerde kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ikinci sırada olan prostat kanseri tanısında multiparametrik MR ile prostat bezi içindeki tümör odağı yüksek doğruluk ile belirlenebiliyor. Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda yapılan PSMA PET tetkiki ile tüm metastatik odaklar saptanabilirken, Luthesium PSMA ile bu metastatik odaklar hedeflenerek ortadan kaldırılabiliyor. Girişimsel Radyoloji ünitesinde, ulaşılması zor bölgelere yerleşen tümörlerde yüksek başarı ile biyopsi yapılı-yor. Radyasyon Onkolojisi Kliniğimizde en son teknoloji ürünü olan cihazlar ve alanında deneyimli hekimlerle klasik yoğunluk ayarlı radyoterapi, volümetrik ark tedavileri, sterotaktik radyocerrahi, sterotaktik beden radyoterapileri yüksek doğrulukla uygulanıyor ve uygun hastalarda cerrahi uygulanamayacak bölgelerdeki tümörler radyasyon tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi ediliyor. Alanında son derece deneyimli cerrahi kadro ile en zor operasyonlar, laparoskopik kanser cerrahileri yüksek başarı ile uygulanıyor. Bütün bu deneyimli kadronun bir arada toplandığı konseylerde 26 yıllık tecrübe ile uluslararası standartlarda en iyi tedavi olanakları sunuluyor.”

DEÜ Hastanesi İnme Tedavisinde Türkiye’ye Rol Model

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 20 yıldır hizmet veren ve 2016 yılında yenilenerek Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından akredite edilen İnme Ünitesi, özellikli tedavilerde Türkiye’nin gözde merkezi oldu.

dokuz eylul hastane inme tedavisi orta resim 1

Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde güçlü akademik kadro önderliğinde yüksek kalitede hizmet veren DEÜ Hastanesi İnme Ünitesi, tersiyer merkez olarak (bu olanaklara sahip olmayan çevre merkezlerden hasta kabul edilen) gerekli bütün tıbbi tedavi, girişim ya da ameliyat gibi uygulamaların gerçekleştirildiği bir ünite olarak tüm ülkeye örnek oldu. Türk Nöroloji Derneği, DEÜ Hastanesi İnme Ünitesi’ni, bu yıl ‘Özellikli tedavilerin öğrenileceği eğitim merkezleri arasında’ göstererek bu alanda görev yapan nöroloji uzmanlarına eğitim bursları da sağladı. Uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyimleri ile sağlık sektörüne hem tedavi hem de eğitimde büyük katkı sunan Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşad Kutluk ve ekibi, başarılı çalışmaları ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin ulusal ve uluslararası platformdaki gücüne güç kattı.

Prof. Dr. Kürşad Kutluk, inme ünitelerinin, sadece inme hastalarının kabul edildiği, genel nöroloji servisi ile yoğun bakım arasında bir yapılanma gösteren, ayrı doktoru ve hemşiresi olan, hastaların yaşamsal fonksiyonlarının yakın takip edildiği özel birimler ollduğunu belirtti. İnme hastalarının bakımında deneyimli bir etkibin çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Kutluk, dünya genelinde ikinci ölüm nedeni olan inme hastalığı, tedavisi ve korunma yollarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“İnme, damar tıkanması ya da yırtılmasına bağlı olarak beyinde oluşan hasar ve bunun meydana getirdiği ani gelişen tablodur. Hastalarda felç ya da konuşma bozukluğu gibi nörolojik belirtiler görülür. Dünya genelinde ikinci ölüm nedeni, eriş-kin çağda birinci engellilik nedenidir. Türkiye’de inme, toplam ölümler içinde %15 sıklığıyla ikinci sıradadır. İnme hastalarında ilk birkaç saat çok önemlidir. Bu süre içinde, damar içine uygulanan pıhtı çözücü tedavilerle hastaların sağ kalma ve bağımsız yaşama şansları yükselmektedir. Bunun dışında kateterle pıhtı çekme yöntemi de son yılların önemli gelişmeleri arasındadır. Hastaları inmeden korumak ise en önemli konudur ve toplum bilincinin risk faktörleri konusunda arttırılması gerekmektedir. İnme için en önemli risk faktörleri; başta hipertansiyon olmak üzere, diyabet, sigara içmek, hareketsiz yaşam, obezite ve kan yağlarındaki dengesizliktir. Bunların kontrolü, inmeden korunmak için esastır.

Ülkemizde inme tedavisini yüksek kalitede veren kapsamlı inme merkezleri olmakla birlikte yeterli sayıda değil ve düzenli, denetimli bir planlama içinde geliştiği söylenemez. Konuyla ilgili yetkililerle inme tedavisi yapan hekimler arasında işbirliğinin sağlanması, yapılandırılmış sevk sistemleri kurularak hastane öncesi hizmetlerin çabuklaştırılması ve iyileştirilmesi, hastane içi organizasyonların planlanması, sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi ve yazılı protokollerin oluşturulması gerekir. Biz, 1997 yılında açılan ve 2016 yılında yenilenen kapsamlı inme merkezimizde tedavilerin yanı sıra nöroloji uzmanlarına eğitim veriyoruz. Burada amaç, merkezimizde yapılan uygulamaların planlı ve programlı biçimde altyapıları uygun olan diğer merkezlerde de yapılmasını sağlamak.”

Prof. Dr. Bahri Akdeniz: “Kalp sağlığında düzenli kontrol hayat kurtarır”

Akut Koroner Sendroma Dikkat    

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahri Akdeniz: “Kalp sağlığında düzenli kontrol hayat kurtarır”

deu hastane erken mudahale ara resim 1

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahri Akdeniz, kalp krizi için risk grubundaki sağlıklı kişilerin 40’lı yaşlardan itibaren düzenli kontroller yaptırarak kalbin ciddi olarak hasarlanması anlamına gelen “Akut Koroner Sendrom”dan korunabileceklerini belirtti. Kalp krizinin, “Akut Koroner Sendrom”un ‘bir alt grubu olduğunu ve krizin de tiplerinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akdeniz, “Akut Koroner Sendrom, kalbi besleyen koroner damarlarının ani olarak tıkanması ya da ciddi oranlarda daralması sonucunda kalbin hasarlanması durumudur. Yani kalp krizini de kapsayan geniş bir yelpazeyi ifade ediyor. Damarların ani tıkanması kalp kasını besleyen miyokardın tehlikede olmasına yol açar ve dolayısıyla hastanın yaşamı tehlikeye girer. Damar sertliği yapan aterosklerotik plaklar aslında 20’li 30’lu yaşlardan itibaren oluşmaya başlar ve yaklaşık 50’li yaşlardan itibaren de damarı daraltmaya başlar. 5-10 dakikayı geçmeyen ve daha çok efor sırasında gelen ağrılar koroner damarın kalp kasını geçici olarak yeterince besleyemediği durumdan kaynaklanan ağrılardır, stabil (kararlı) koroner damar hastalığı olarak adlandırdığımız bu durum kalp krizi değildir. Ancak koroner damar içindeki plağın aniden yırtılması veya zedelenmesi ile kısa zaman içinde damar içinde pıhtı oluşması ve damarı tıkaması akut koroner sendrom dediğimiz duruma neden olur. Koroner damar hastalıklarında yıllardan beri bilinen beş risk faktörü vardır. Hipertansiyonu, şeker hastalığı olanlar, sigara içenler, kolesterol yüksekliği olanlar ve beşincisi de ailesinde erken yaşta kalp ve damar hastalıklarından birini (inme dahil) geçirmiş olanlar. Günümüzün hareketsiz yaşam koşulları ve bel bölgesinde yoğunlaşmış obezite de riski artıran diğer unsurlardır. Bu faktörlerden bir kaçının birlikte olması riski de katlamalı olarak artmaktadır. O nedenle bu grupta olanların belli aralıklarla kontrole gelmeleri, risk faktörlerini azaltmak için çok önemli. Özellikle sigara içmek, satüre yağ dediğimiz doymuş yağlı gıdalarla beslenmek, stres, fazla kilolar, uykusuz kalmak da riski artırır. Kalp sağlığı için riskli hasta grubunda 40’lı yaşlardan itibaren yılda bir kez kontrol koruyucu yaklaşımlar için çok önemlidir. Kan tahlili ile şeker ve kolesterol ölçümü, EKG ve efor testi ile değerlendirmeler yaparak gerekli önlemleri alabiliyoruz” dedi.

Akut Koroner Sendrom belirtileri nelerdir?

Prof. Dr. Bahri Akdeniz, Akut Koroner Sendromun belirtilerini, hastanede yapılan uygulamaları ve sağlıklı bireyler için koruyucu önlemleri şöyle anlattı:
“Ağrı genellikle göğüs bölgesinde, halk arasında iman tahtası denilen sternum kemiğinin altında baskı hissi ve sıkışma tarzında olmaktadır, bazen sırtta, iki kürek kemiğinin arasında da olabilir, çeneye sol kola yayılabilir, bazen de kolda uyu-şukluk şeklinde tezahür edebilir. Kalbin arka cidar enfarktüslerinde olduğu gibi mide ağrısı, bulantı şeklinde de gelebilir. Göğüsteki ağrıya; bulantı hissi, nefes darlığı, solukluk, çarpıntı, fenalık hissi eş-lik ediyorsa kesinlikle kalp krizi olma riski yüksektir. Ağrı 20 dakikayı geçiyorsa dilaltı hapına yanıt vermiyorsa belki geçer diye beklemek çok zaman kaybıdır. Vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Bunun için de en iyi yöntem 112’yi aramaktır. 112 hizmetinde, en yakın sağlık kuruluşları ile hızlı koordinasyon sağlandığı için zaman kaybetme riski azalır.”

Hastanede ne gibi işlemler yapılıyor?

“Hasta hastaneye geldiğinde bu damarın bir an önce açılması önemlidir. Damarın açılması da; ya damardan verilen ilaçla olur ya da hastanın anjiyoya alınıp, tıkalı damara stent takılması ile mümkün olabilir ki, bu yöntem daha etkilidir. Hastaneye en kısa sürede gelmek ne kadar önemliyse, hastanın acil servisten bir an önce anjiyo laboratuvarına intikali ve burada damarının açılması da o kadar önemlidir. Çünkü burada da ‘zaman eşittir kalp kası’ demektir. Her geçen dakika kalp kasından geri dönüşümsüz olarak bir şeyler alıp götürür. Çok erken müdahale kalp krizini önleyebilir. Çok geç gelirseniz de o damarı açsanız bile artık giden kas geri gelmez. Bu durumda hastalar ileriki yaşamlarında kalp yetmezliği olarak karşımı-za gelebilirler. Damar açıldıktan sonra büyük oranda ani ölüm riski veya aritmiler sona ermiştir. Hastanın acil servise nakli ve buradan da acil olarak primer perkutan koroner girişim yapacak ekibin toplanması 112 ekibinin de dahil olduğu bir organizasyonu gerektirir. İzmir’de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir organizasyon ile hastanın oturduğu bölgeye göre 112 ekipleri hastayı hangi hastaneye getireceğini, nerede anjiyo laboratuvarının ve ekibin uygun olduğunu ve koroner yoğun bakımda boş yer olup olmadığını görebilmekte ve ona göre hastayı en yakın sağlık kuruluşuna getirmektedir.”

Koruyucu önlemler neler?

Prof. Dr. Bahri Akdeniz koruyucu önlemleri de şöyle özetledi:
“Akut Koroner Sendrom ile ilgili en önemli koruyucu faktörlerin başında sigarayı bırakmak geliyor. İkincisi beslenme önemli. Özellikle yağlı, kolestrolü yüksek besinlerden, satüre yağ dediğimiz doymuş yağlı gıdalardan uzak durulmalı. Hatta bu konuda Türk Kardiyoloji Derneği’nin sunduğu bir de yemek tarifleri kitabı var. Kilolu bireylerin ve şeker hastalı-ğına meyilli olanların özellikle glisemik indeksi yüksek karbonhidratlı gıdalardan uzak kalması gerekli. İdeal kiloda beden kitle endeksi 25 civarında olmalı. 30’un üzerinde olanlara diyet ve düzenli egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Düzenli egzersiz, haftanın 5 günü 30’ardan 150 dakika şeklinde aşırı yorulmadan yapılmalı. Belli bir tempoda kalp hızı yaklaşık 130 civarında nefes nefese kalmadan tempolu yürüyüş olabilir. Stresten uzak durmak, geceler boyunca uykusuz kalmamak önemli. Biz buna yaşam şartlarını düzenlemek diyoruz. Düzenli yaşam ile riski son derece azaltmış oluyorsunuz.”

deu hastane erken mudahale ara resim 2


Göğsünde ağrı şikayeti ile DEÜ Hastanesi’ne getirilen ve burada anjiyo yapılarak damarı stentle açılan 67 yaşındaki Ali Elçi, başarılı müdahale ve Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Prof. Dr. Bahri Akdeniz, “Hastamız çok kısa sürede hastanemize getirildiği için bu olayı çok az bir hasarla atlatmış oldu” dedi.   

 

Aşırı Sıcakta İş Kazaları 4 Kat Artıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) Başkanı Prof. Dr. Arif Çımrın, aşırı sıcakta, iş kazaları ve sıcağa bağlı gelişen hastalıklarda çarpıcı artış görüldüğüne dikkat çekti, basit önlem olarak da yeterli düzeyde sıvı almanın büyük önem taşıdığını belirtti.

deu hastane asiri sicak

Prof. Dr. Çımrın, tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgasının artan nemle birlikte hissedilen sıcaklığı 50 derecelere çektiğini belirterek sıcakta stres yönetimi ve alınacak önlemlerle ilgili bilgi verdi. Çalışma nedeniyle artan vücut sıcaklığı düşünüldüğünde özellikle inşaat işçileri, tünel, asfalt işçileri ve tarım çalışanları gibi açık havada uzun süre çalışanların çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Arif Çımrın şöyle konuştu: 

İdrarınızın rengini kontrol edin

“Yapılan çalışmalarda, sıcağın etkisiyle dikkatsizlik, halsizlik, yorgunluk ve kişisel koruyucu donanımların düzensiz kullanımı nedeniyle iş kazalarında 4 ila 6 kat artış görülmektedir. Amerika, tarım işçilerinde yapılan araştırmada 15 yıllık süre içinde 423 tarım işçisinin sıcaklığa bağlı öldüğünü bildirmiştir. Sıcak çarpması, sıcak yorgunluğu, kramplar, halsizlik ve yorgunluk gibi erken bulgular, dikkat edilmemesi halinde ölümle sonuçlanabilir. 35,5 dereceden sonra her bir derece sıcaklık artışı bu hastalıkların ortaya çıkışını 12 kata kadar artırmaktadır. Bunun yanında aşırı sıcaklarda çalışan performansının düştüğü ve iş kalitesinin azaldığı da bilinmektedir. Sıcaktan korunmak için açık renk ve vücudu tamamen kaplayan, terletmeyen kıyafetler tercih edilmeli, mümkünse yüksek koruma faktörlü güneş kremleri sürülmeli ve özellikle 11.00-14.00 arası çalışmaya ara verilmelidir. Sıcaklara bağlı hastalıklardan korunmanın en önemli yolu yeterli sıvı alımıdır. Çalışanların susamasa bile 15 dakikada bir su içmesi önerilmektedir. Basitçe idrarınızın rengini kontrol ederek vücudunuzun su ihtiyacını anlayabilirsiniz.”  

 

DEÜ Hastanesi’nde Gebe Okulu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı “Anne Dostu Hastane” uygulamasına hazırlık kapsamında, normal doğumu teşvik etmeye yönelik eğitim programlarını içeren “Gebe Okulu” açıldı.

Yirmi yıldır bu alanda önemli bilimsel çalışmalara imza atmış olan DEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile DEÜ Hemşirelik Fakültesi’nin birlikte hayata geçirdikleri uygulama ile anne adayları 4 haftalık “Doğuma Hazırlık Kursu’na katılıyor. Hamilelik sürecinin 24. Haftasından itibaren başlayan kurslarda; haftada 2’şer saatlik eğitimle anne ile bebeğin konforunun ön plana çıktığı egzersizler, nefes alıp verme teknikleri ve psikolojik destek gibi normal doğuma faydalı olacak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Dünya standartlarındaki doğuma hazırlık kurslarına anne adaylarının yanı sıra eşleri de katılabiliyor.

Heyecanlı süreci en doğru şekilde yönetmeye yönelik kanıta dayalı pratik bilgiler veriliyor, Gebe Okulu’na katılan anne adaylarının kendi ifadeleri ile bebeklerini “gülerek” karşılamalarına yönelik keyifli bir program uygulanıyor. DEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erbil Doğan, “Tüm dünyada ve ülkemizde artan sezaryen oranları alarm verici düzeyde. Biz kadın doğum hekimleri olarak anne adayları ve bebekler için en güvenli ve rahat yoldan doğumu gerçekleştirmeliyiz. Türkiye’de son 15 yılda anne ve bebek ölüm hızlarında çok anlamlı azalmalar oldu. Buna karşılık sezaryen oranlarında kabul edilemez artışlar var. Biz ülke olarak anne ve bebek ölüm hızlarındaki bu azalmaları da koruyarak artık sezaryen oranlarımızı daha makul düzeylere çekmeliyiz. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi olarak da uzun yıllardır elde ettiğimiz birikimi ve deneyimi kullanarak bu yönde adımlar atmak istiyoruz. Bu kapsamda” Gebe Okulu” uygulamamızı başlattık. Sağlık Bakanlığı’nın “Anne Dostu Hastane” projesine katılmak için de hastane ve bölüm olarak hazırlıklarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

2009 yılında “Doğuma Hazırlık”, 2015’te de “Doğal Doğum” isimli iki kitabı yayınlanan, 20 yıldır sayısız anne adayı ile doğal doğuma yönelik eğitim çalışmaları yapan Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Okumuş da şu bilgileri verdi:

“Sezaryen doğumların artışı ülkemizde anne, bebek ve toplum sağlığını etkileyen önemli bir problemdir. Giderek artan sezaryen oranlarını iyileştirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Anne Dostu Hastane’ uygulaması başlatılmıştır. Hedefimiz, bu unvanı alacak ilk üniversite hastanesi olmak ve toplumumuza hizmet sunmak. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi, doğum hizmetinde kanıta dayalı uygulamaları kullanma ve gebe okulu gibi uygulamalar sağlık profesyonellerinin yürüttüğü önemli girişimlerdir. Kanıta dayalı uygulamaların sonuçlarını başarılı ve ümit verici buluyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, bu eğitimlerde uluslararası sertifikaları bulunan öğ-retim üyeleri ile önemli bir kimliğe sahip ve bu eğitim programlarını 1998 yılında ilk başlatan, halen de sürdürmekte olan bir fakültedir. Kursiyerimiz olan anne baba adaylarına, program sonunda birer sertifika ile katılımları için teşekkür ediyor, ileride çocuklarına, onlara verdikleri değeri gösteren bir belge sunuyoruz.”

deu hastane gebeli okulu

Meslek Hastalıklarında DEÜ’den Sanayiye İşbirliği Çağrısı

deu sanayi isbirligi orta resim 2

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulan ve iki yıldır poliklinik hizmeti de veren Türkiye’nin İlk Meslek Hastalıkları Bilim Dalı; dünya standartlarındaki bilgi birikimi, bilimsel ve teknik altyapısı ile öne çıkan kaliteli hizmet anlayışını toplumun her kesimine ulaştırmak için sanayi kuruluşlarına işbirliği çağrısı yaptı.      

İş ve Meslek Hastalıkları alanında Türkiye’de önemli bir referans merkezi olduklarını,  tüm sektörlerden meslek hastalıklarına yönelik testler ve risk analizleri yönünde başvurular aldıklarını belirten Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Demiral, uluslararası standartlardaki hizmet sunumu ile sanayinin ihtiyaçlarına yanıt vermeye hazır olduklarını belirtti.  

deu sanayi isbirligi orta resim 3

Türkiye’de halen bir üniversite bünyesinde bu kapasitede hizmet veren tek merkez olduklarını ifade eden Prof. Dr. Çımrın ve Prof. Dr. Demiral çalışmalarını şöyle özetledi:     

“Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde iş sağlığı konusunda, koordinasyon içinde çalışan dört farklı yapı var. Bunlar; İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi  (İSAMER), İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş Sağlığı Doktora Programı ve İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi. Öncelikli araştırma alanlarımız; iş yeri ortamında toz, gürültü, ağır metaller ve psikososyal riskler. İtalya ve Hollanda gibi ülkelerle ikili araştırmalar ve eğitim projeleri yürütüyoruz. Ayrıca hastanemizde laboratuvar hizmeti olarak rutin hematolojik ve biyokimyasal testler yapılıyor. İşyeri ortamında ölçümler yapmak üzere yapılandırılan iş hijyeni laboratuvarının geliştirilmesi çalışmaları da devam ediyor. Ağır metaller ve diğer mesleksel toksik maddelerin ölçümlerinin yapılması için çalışmalarımız var. İşitme (Odyoloji) laboratuvarının yanı sıra çağdaş bir altyapıya sahip Radyoloji (radyodiagnostik) bölümü çalışmalarımıza büyük destek sağlıyor.”

deu sanayi isbirligi orta resim 1

Üç yılda 1000 hasta değerlendirildi

“Hemen tüm sektörlerden meslek hastalığı kuşkusu gelen başvurular doğrultusunda son üç yılda İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Kliniğimizde1000’in üzerinde olguyu değerlendirdik. Astım ve toza bağlı akciğer hastalığı (pnömokonyoz) gibi solunum sistemi, kas iskelet sistemi, dermatolojik sorunlar başta olmak üzere hemen tüm sistemlerle ilişkili mesleksel hastalık ortaya çıktığını gözledik. Bu meslek hastalıklarının varlığı, İşyerlerinde sağlık sorunlarının ortaya çıkmaması için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini gösteren bir sonuç. 10 yıldır İtalya İş Hijyenistleri Derneği ile ortak geliştirilen uluslararası akredite edilmiş ‘İş Hijyeni” eğitimleri ve OSHNET-School adı verilen eğitimleri yürütüyoruz. Üniversitemizin mühendislik bölümleri ile de iş hijyeni ve iş güvenliği alanlarında işbirliği içindeyiz. Tüm bu çalışmalar ve deneyimler ışığında, üniversitemiz bünyesinde son 5 yıldır yapılan ‘Risk Analizleri ve Çalışanların Sağlığının İzlemi’ daha da genişletildi. Amaç, tüm üniversiteye İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerinin verileceği merkezi bir birimin kurulması. İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimimiz de Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Anabilim Dallarının yaptığı protokolle devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye’nin ilk Meslek Hastalıkları Uzmanlık öğrencisini  bölümümüzde yetiştirmekten mutluyuz.”   

DEÜ Hastanesi’nde Kanser Hastaları Kemoterapi İçin Artık Sıra Beklemeyecek

Türkiye’nin sağlıkta lider kuruluşlarından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, daha çok kanser hastalarının tedavi edildiği Gündüz Tedavi Merkezi’nde son yıllarda artan hasta yoğunluğuna bağlı olarak oluşan sıra bekleme sorunu, yeni mesai düzenlemesi ile çözüldü. 

Daha önce hafta içi her gün saat 08.00 ile 16.00 arasında tedavi hizmeti sunulan merkezde, randevuların bir haftalık sürelere uzaması üzerine Başhekimlik yeni mesai düzenlemesini hayata geçirdi. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte planlanan yeni uygulama kapsamında tedaviler, saat 08.00 ile 18.00 arasındaki zaman diliminde gerçekleştirilecek şekilde düzenlendi. Daha önce günde ortalama 90-100 hastaya hizmet verilirken, yeni yapılan düzenleme ile birlikte kazanılan iki saatlik ek süre sayesinde yüzde 20 oranında daha fazla hastaya tedavi olanağı sunulmaya başlandı. Böylece, bir haftaya kadar uzayan tedavi randevuları da iki güne çekilmiş oldu. Hasta konforunun en üst düzeyde tutulduğu, alanında deneyimli hekim ve hemşirelerin büyük özveri ile hizmet sunduğu ünitedeki işleyiş, hasta ve hasta yakınlarının yüzünü güldürdü.  

deu kanserli hastalar beklemeyecek

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Öztop da kanser tedavilerinin sadece onkolojik tedavi ile sınırlı olmadığını, beraberinde psikolojik destek, sosyal destek ve beslenme desteği ile birlikte bir bütün olarak verilen kapsamlı bir tedavi gerçekleştirilmekte.

Adli Tıp Anabilim Dalı Yeni Poliklinik Binasına Taşındı

20 yıllık güçlü bilgi, deneyim, eğitim ve hizmet altyapısı ile alanında Türkiye’nin en önemli referans merkezleri arasında yer alan ve son yıllarda rutin hizmet üretiminde büyük artış sağlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda poliklinik hizmetleri, Adli Tıp binası girişinde düzenlenen yeni ünitede verilmeye başlandı. İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde yer alan poliklinikte, hastanemizin diğer servislerinden istenen adli olgulara konsültasyon hizmeti, adli makamlarca gönderilen ve bireysel başvuru yapan olgulara görüş bildirilmesi hizmetleri verilirken, hastanemiz Acil Servisi’nde araştırma görevlileri ve uzmanlar tarafından ilgili öğretim üyesi danışmanlığında 7 gün 24 saat konsültasyon hizmeti de verilmektedir.

Acil Servis’te adli olgu niteliği taşıyan hastaların adli olgu bildirimi yapılmakta ve resmi makamlardan yazılı talep geldiğinde bu hastaların adli raporları düzenlenmektedir. Tıbbi Malpraktis, İnsan Hakları İhlalleri, Cinsel Şiddet, Çocuk ve Yaşlı İstismarı konularında taraflara danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.  

Adli belge inceleme (imza vb) konularında bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti, Özel Bilirkişilik (Uzman Bilimsel Mütalaa) hizmetleri ve hukukçulara yönelik tıbbi bilirkişilikle ilgili özel danışmanlık hizmetleri de Anabilim Dalımız bünyesinde verilmektedir.   

deu adli tip haber 1

Plastik Cerrahi Polikliniği’nde Fiziksel Alanlar İyileştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 1989 yılında kurulan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nın fiziksel altyapısı baştan aşağı yenilenerek daha modern ve konforlu bir ünite olarak hasta hizmet sunumuna başladı.    

Klasik operasyonlar dışında, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kranio-Maksillofasiyal Cerrahi, Yara Bilim Dalı ve Endoskopik Cerrahi için gerekli tüm olanakların mevcut olduğu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uluslararası standartlarda sunulan poliklinik hizmetleri, güçlü akademik kadro önderliğinde bölgede çok önemli bir ihtiyaca yanıt vermektedir.   

deu plastik cerrahi haber 1

 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi’nde Ek Birim Hizmete Açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı Polikliniği Ek Ünitesi, Erişkin Poliklinikler binasında hizmete girdi. Çocuk ruh sağlığı alanında 1986 yılında hizmet vermeye başlayan ve 1995 yılından itibaren de Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı olarak hasta hizmet sunumunu sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin ruhsal problemleri değerlendirilerek tedavi olanakları sunuluyor. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çocuk araştırmalarının artması ve bu alandaki gelişmelere paralel olarak hızla artan gereksinime yanıt vermek üzere geliştirilen ünitede randevulu ve acil olgular değerlendirmektedir.  

deu cocuk psikiyatri haber 1

Tıbbi Onkoloji Polikliniği Yenilendi

Kanser tedavilerinde Türkiye’nin referans merkezleri arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniği, çağın koşullarına uygun şekilde modernize edildi. Güçlü akademik kadrosu ve yoğun deneyimi ile bölgenin en önemli tedavi merkezleri arasında yer alan Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, DEÜ Hastanesi Poliklinikler Binası’ndaki modern fiziki alanda hizmet sunumuna devam ediyor. Bekleme salonundan poliklinik ve hekim odalarına kadar tüm hizmet alanlarının yenilendiği ünitede, onkoloji hasta ve yakınlarına daha ferah bir ortamda daha konforlu bir hizmet sunulmaya devam edilmektedir.    

tibbi onkoloji deu hastane 1

Kalpten Bağış Hastalara Şifa Olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2016 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle 7 ay süreyle tedavi gören hayırsever Ethem Gürbüz, kendisi gibi şifa bekleyen hastalara destek olmak için yaptığı bağış ile Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi’ne 4 yataklı bir Günübirlik Servis kazandırdı. Anjiyoya alınan kardiyoloji hastalarının aynı gün içinde taburcu olmalarına hizmet edecek şekilde düzenlenen Günübirlik Servis törenle hizmete açıldı.

ethem gurbuz dokuz eylul universite hastanesi bahis haber 1

Törene eşi Gülser Gürbüz ile birlikte katılan 78 yaşındaki bağışçı Ethem Gürbüz, kendisini sağlığına kavuşturan hekimlere ve tüm sağlık personeline müteşekkir olduğunu belirterek, “Bu vatanın bir evladı olarak sağlığa böyle bir yardım yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Doktorlarımız daha rahat koşullarda çalışsın, hastalarımız da mağdur olmasın istedim. Bu bağışı yapmama vesile olan doktorum Prof. Dr. Özer Badak’a teşekkür ediyorum. Katkılarım bununla sınırlı kalmayacak, bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.  

Hayırsever Ethem Gürbüz’e bir plaket vererek teşekkür eden Başhekim, bu güzel davranış ve duyarlılığın herkese örnek olmasını dileyerek şöyle konuştu: “Sayın Gürbüz hastanemiz için gerçekten önemli bir katkı sağladı. Bu önemli yaklaşım ve iyiliğin diğer hayırseverlere de örnek olmasını diliyorum. Kardiyolojide yatış gerekmeyen hastalarımızın günübirlik hizmet almalarına uygun bir ünite hazırladık ve açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bağışçımızın yeni katkılarını da bekliyoruz.”    

ethem gurbuz dokuz eylul universite hastanesi bahis haber 2

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahri Akdeniz de günübirlik hastalar için oluşan bir ihtiyacın böyle anlamlı bir bağış ile karşılanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “4 yataklı ünitemizde hastalarımızın günübirlik girişini erkenden yapabiliyoruz ve aynı gün hiç mağdur olmadan taburcu edebiliyoruz. Böyle bir üniteye gerçekten gereksinim vardı, bağışçımız Ethem Gürbüz’e ve ailesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Hastanemizden Güncel Haberler

Üniversitemizin 36. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Üniversitemizin 36. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Görkemli Bir Törenle Kutlandı... Üniversitemizin 36. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Görkemli Bir Törenle Kutlandı...
Haberi Oku

Üniversitemizin Yeni Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar Göreve Başladı...

Üniversitemizin Yeni Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar Göreve Başladı...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, görevine başladı. Rektör Hotar, DEÜ’nün yeni dönemde Türkiye’nin kazanımlarına katkı sağlayacak proje ve söylemlerle öncü olacağını söyledi.
Haberi Oku

Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü Öğrencileri Onkoloji Hastalarını Ziyaret Etti...

Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü Öğrencileri Onkoloji Hastalarını Ziyaret Etti...İtalya’da yapılan Miss Future Star yarışmasında birinci olan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Bale Anasanat Dalı 5. Sınıf öğrencisi Ada Özdirek kazandığı para ödülünü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji – Onkoloji Bölümü kliniğine bağışladıi.
Haberi Oku

DEÜ, Namık Hocasını Unutmadı...

Namık Çevik'in İsmi Fakültede YaşayacakNamık Çevik'in İsmi Fakültede Yaşayacak
Haberi Oku


DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Bir İlke İmza Attı...

DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Bir İlke İmza Attı...Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği, geçtiğimiz günlerde Karın içi tümörleri kanser cerrahisi alanında çok önemli bir başarıya imza attı.
Haberi Oku

DEÜ’lü Hemşireler, Hemşireler Günü’nde Doyasıya Eğlendiler

Acı KaybımızDokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘Hemşirelik Haftası’nı kutlamak üzere kahvaltı etkinliği düzenlendi...
Haberi Oku

DEÜ Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı...

Karşılıksız Sevginin Vücut Bulduğu Tüm Annelerimizin, Anneler Günü Kutlu Olsun... Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde her yıl düzenlenen yangın tatbikatı bu kez Psikiyatri Servisinde yapıldı. Hastanemiz Sivil Savunma Birim Sorumlusu Mesut Dibek tarafından organize edilen tatbikatta, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gerçek bir yangın görünümü oluşturdular...
Haberi Oku

Dayanışma ve Birlik Buluşması etkinliği...

Dayanışma GünüRektörlüğümüzün düzenlediği ‘Dayanışma ve Birlik Buluşması’ etkinliğinde Üniversitemiz bünyesinde görev yapan şehit yakınları, gazilerle ile bir araya gelen Başhekimimiz Prof. Dr. Mete Edizer, gazilerimize, Hastanemizde yapılacak tedavilerinde öncelik verileceğini müjdeledi.
Haberi Oku


DEÜ’den Dev Sağlık Yatırımı...

12-18 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası Kutlu Olsun...Türkiye’nin yükseköğretimdeki marka kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İnciraltı’nda bulunan Sağlık Yerleşkesinde Hemşirelik Fakültesi derslik binası için temel atma töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, “DEÜ, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını insana ve altyapıya yaptığı yatırımlarla karşılamaya devam ediyor” dedi.
Haberi Oku

Nehir’in Adı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Oyun Odasında Yaşayacak

Acı KaybımızDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde KAÇUV ve ÇOYAK’ın desteğiyle yenilenen çocuk oyun alanı hizmete açıldı. DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, hastanenin diğer bölümlerinde de yapısal yenilemelerin devam ettiğini, sponsor ve bağışçıların desteğiyle maliyetin üniversite bütçesine olan yükünün mümkün olduğunca düşürüldüğünü söyledi...
Haberi Oku

Rektör V. Erdal Çelik Sağlıkta Şiddeti Kınadı...

12-18 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası Kutlu Olsun...Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, geçtiğimiz hafta sonu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde hasta yakınlarının fiziki saldırısına uğrayan doktorları ziyaret etti. Olaya tepki gösteren Çelik, “ Akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan bu saldırı üniversite yönetimi olarak bizleri derinden üzmüştür. Olaya sebep olan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmış olup bu süreç tarafımızca yakından takip edilecektir” dedi.
Haberi Oku

Acı Kaybımız

Acı KaybımızTürk bilim dünyasına sayısız değerler kazandıran, binlerce akademisyen ve öğrenci yetiştiren Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ikinci Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik son yolculuğuna uğurlandı...
Haberi Oku


Bowling Turnuvasında Buluşması...

Kişisel Gelişim Seminerler Eğiticilerine İçten Teşekkürler... Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çalışanları Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Bowling Turnuvasında Buluştu...
Haberi Oku

Dayanışma Günü

Dayanışma GünüRektörlüğümüzün düzenlediği ‘ Dayanışma ve Birlik Buluşması’ etkinliğinde Üniversitemiz bünyesinde görev yapan şehit yakınları, gazilerle ile bir araya gelen Başhekimimiz Prof. Dr. Mete Edizer, gazilerimize, Hastanemizde yapılacak tedavilerinde öncelik verileceğini müjdeledi.
Haberi Oku

Nefroloji Bilim Dalı Resertifikasyon Sınavı

Nefroloji Bilim Dalı Resertifikasyon Sınavına Katılacak Personel ListesiNefroloji Bilim Dalı Resertifikasyon Sınavına Katılacak Personel Listesi
Haberi Oku

Nefroloji Bilim Dalının Diyaliz Eğitim Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalının Diyaliz Eğitim ProgramıDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Merkezine 21.05.2018 tarihinde başlamak üzere Hekimler/Hemşireler için Hemodiyaliz, Hemşireler İçin Periton Diyalizi Hemşireliği eğitimi başlatılacaktır.
Haberi Oku


Kişisel Gelişim Seminerler Eğiticilerine İçten Teşekkürler...

Kişisel Gelişim Seminerler Eğiticilerine İçten Teşekkürler... Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi‘nde, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Aynur Akay önderliğinde başlayan ve ‘İlişkiler arası Çatışmada Kriz Yönetimi’, ‘Stres ve Başa Çıkma Yolları ile Ekip Çalışması’, ‘İletişim’ ve ‘ Psikodrama Uygulamaları’ başlıklarıyla yaklaşık beş hafta süren ‘Kişisel Gelişim Seminerleri’ başarıyla tamamlandı.
Haberi Oku

Akupunktur ve Moksibüsyon “Geleneksel Tıbbın Yeniden Keşfi”

Akupunktur ve Moksibüsyon Geleneksel Tıbbın Yeniden KeşfiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İkuei Medical College ve Japonya İzmir Kültürlerarası Dostluk Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Akupunktur ve Moksibüsyon Semineri” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Konferans Salonu’nda yapıldı.
Haberi Oku

Öğretim Üyesi Özel Randevu Sistemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel HaberlerHastanemizde öğretim üyesi muayeneleri polikliniklerde yapılmaktadır. Çağrı Merjezi: 0(232) 412 98 98
Haberi Oku

Nehir'in Adı DEÜ Hastanesi Oyun Odasında Yaşayacak...

Nehir'in Adı DEÜ Hastanesi Oyun Odasında Yaşayacak...Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde KAÇUV ve ÇOYAK’ın desteğiyle yenilenen çocuk oyun alanı hizmete açıldı.
Haberi Oku


Romatoloji’de Son İki Yıl 19-22 Nisan 2018 Ilıca Hotel - Çeşme, İzmir...

Romatoloji’de Son İki Yıl 19-22 Nisan 2018 Ilıca Hotel - Çeşme, İzmirHer zaman olduğu gibi yine derneğimizin çatısı altında düzenlenecek olan “Romatoloji’de Son İki Yıl” toplantısındaki hedefimiz...
Haberi Oku

DEÜ’de hizmete açılan KİTVAK Abdulrezzak Sancak Konukevi...

>DEÜ’de hizmete açılan KİTVAK Abdulrezzak Sancak KonukeviDEÜ’de hizmete açılan KİTVAK Abdulrezzak Sancak Konukevi için hasta yakınlarından sonsuz teşekkür...
Haberi Oku

Doğdukları Kente En Anlamlı Armağan...

Doğdukları Kente En Anlamlı Armağan...İzmirli Hayırseverler Ergun ve Reyhan Seval çiftinin bağışlarıyla baştan aşağı yenilenen Diyaliz Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik, Bağışçılar Reyhan Seval – Ergun Seval...
Haberi Oku

DEÜ Hastanesi Servisler Girişi tadilatla yenilendi

DEÜ Hastanesi Servisler Girişi tadilatla yenilendi!Hastanemiz yenilenmesini sürdürüyor...
Haberi Oku


Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer’den tedavi gören küçüklere yeni yıl morali...

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, yeni yıl öncesinde yatarak tedavi gören küçük hastaları Çocuk Servisi’nde düzenlenen sürpriz eğlencede ziyaret ederek moral verdiDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, yeni yıl öncesinde yatarak tedavi gören küçük hastaları Çocuk Servisi’nde düzenlenen sürpriz eğlencede ziyaret ederek moral verdi.
Haberi Oku

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne büyük onur

Yılın Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Ödülü DEÜ’lü Yönetici Seyyare Kurt’a verildi.Yılın Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Ödülü DEÜ’lü Yönetici Seyyare Kurt’a verildi...
Haberi Oku

Karaciğer Naklinde 3D Devrimi...

DEÜ Karaciğer Naklinde 3D DevrimiKaraciğer naklinde Türkiye’nin öncü merkezleri arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi, karaciğer naklinde 3 Devrimi...
Haberi Oku

DEÜ’de hizmete açılan KİTVAK Abdulrezzak Sancak Konukevi...

DEÜ’de hizmete açılan KİTVAK Abdulrezzak Sancak Konukevi...DEÜ’de hizmete açılan KİTVAK Abdulrezzak Sancak Konukevi için hasta yakınlarından sonsuz teşekkür...
Haberi Oku


DEÜ Hastanesi çalışanlarına Kişisel Gelişim Seminerleri

DEÜ Hastanesi’nde Gebe Okulu!DEÜ Hastanesi çalışanlarına Kişisel Gelişim Seminerleri...
Haberi Oku

DEÜ Hastanesi’nin sevilen çalışanı Özler Dündar...

DEÜ Hastanesi’nin sevilen çalışanı Özler Dündar gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandıDEÜ Hastanesi’nin sevilen çalışanı Özler Dündar gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı.
Haberi Oku

Rektör ve Başhekimden Külliye ve Anıtkabir Ziyareti

Rektör ve Başhekimden Külliye ve Anıtkabir ZiyaretiCumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç akademik yıl açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.
Haberi Oku

Başhekimlikte Plaketli Devir Teslim

DEÜ Hastanesi’nde Gebe Okulu!Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde üst yönetim değişti. Rektör V. Prof. Dr. Erdal Çelik’in atadığı Başhekimlik görevine Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Edizer getirildi.
Haberi Oku


KBB’den Canlı Cerrahi İle Türkiye’ye Eğitim

Meslek Hastalıklarında DEÜ’den Sanayiye İşbirliği ÇağrısıKulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı’nın gerçekleştirdiği ulusal bir canlı cerrahi uygulamasına ev sahipliği yaptı.
Haberi Oku

Nefes Kesen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Gözdesi Dokuz Eylüllü Doktorlar

Yaşam Boyu Devam Eden Serebral Palsi Tedavisinde Deneyimli MerkezDEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yanturalı ve ekibi, tüm dünyanın izlediği 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda Acil Sağlık ekibi olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.
Haberi Oku

DEÜ Hastanesi İnme Tedavisinde Türkiye’ye Rol Model

DEÜ Hastanesi İnme Tedavisinde Türkiye’ye Rol ModelDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından akredite edilen İnme Ünitesi, özellikli tedavilerde Türkiye’nin gözde merkezi oldu.
Haberi Oku

DEÜ Hastanesi’nde Gebe Okulu!

DEÜ Hastanesi’nde Gebe Okulu!Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı “Anne Dostu Hastane” uygulamasına hazırlık kapsamında “Gebe Okulu” açıldı.
Haberi Oku


Meslek Hastalıklarında DEÜ’den Sanayiye İşbirliği Çağrısı

Meslek Hastalıklarında DEÜ’den Sanayiye İşbirliği ÇağrısıTürkiye’nin İlk Meslek Hastalıkları Bilim Dalı; dünya standartlarındaki bilgi birikimi ile kaliteli hizmet anlayışını topluma ulaştırmak için sanayi kuruluşlarına işbirliği çağrısı yaptı.
Haberi Oku

Yaşam Boyu Devam Eden Serebral Palsi Tedavisinde Deneyimli Merkez

Yaşam Boyu Devam Eden Serebral Palsi Tedavisinde Deneyimli MerkezTürkiye’de yaklaşık 300 bin kişide bulunan ve 3-18 yaş grubu verilerine göre de 108 bin kişinin tedavi edildiği serebral palsi hastalığında Dokuz Eylül Üniversitesi hastanesi 16 yıldır süren hizmet ve deneyimleri ile Ege Bölgesi’nde referans merkez oldu.
Haberi Oku

Prof. Dr. Bahri Akdeniz: “Kalp sağlığında düzenli kontrol hayat kurtarır”

Prof. Dr. Bahri Akdeniz Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Salığı 40’lı yaşlardan itibaren düzenli kontroller yaptırarak “Akut Koroner Sendrom”dan korunabilir...
Haberi Oku

Aşırı Sıcakta İş Kazaları 4 Kat Artıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği Prof. Dr. Arif Çımrın, aşırı sıcakta, iş kazaları ve sıcağa bağlı gelişen hastalıklarda çarpıcı artış görüldüğüne dikkat çekti...
Haberi Oku


Çocuk Psikiyatri Ek Birimi Açıldı

adli tip ara resim haber icinÇocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı olarak hasta hizmet sunumunu sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin ruhsal problemleri değerlendirilerek tedavi olanakları sunuluyor.
Haberi Oku

Kanser Savaşçısı DEÜ Hastanesi Tümör Konseyleri İle Fark Yaratıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel HaberlerDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, çağımızın zorlu hastalığı kanser tedavisinde “Tümör Konseyleri” ile Türkiye öncüsü oldu.
Haberi Oku

Kanser Hastaları Kemoterapi İçin Artık Sıra Beklemeyecek...

cocuk psikaytri ara resim haber icinTürkiye’nin sağlıkta lider kuruluşlarından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, daha çok kanser hastalarının tedavi edildiği Gündüz Tedavi Merkezi’nde son yıllarda artan hasta yoğunluğuna bağlı olarak...
Haberi Oku

Arpaboyu Dergisi'nin 64. Sayısı Yayınlandı...

plastik cerrahi ara resim haber icinDokuz Eylül Üniversitesi Düzenli Olarak Dönemsel Hazırladığı Arpaboyu Dergisinin son sayısı çıkmıştır.
Haberi Oku


Meslek Hastalıklarında DEÜ’den Sanayiye İşbirliği Çağrısı

adli tip ara resim haber icinTürkiye’nin İlk Meslek Hastalıkları Bilim Dalı; dünya standartlarındaki bilgi birikimi ile kaliteli hizmet anlayışını topluma ulaştırmak için sanayi kuruluşlarına işbirliği çağrısı yaptı. 
Haberi Oku

Öğretim Üyesi Özel Randevu Sistemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel Haberler Hastanemizde öğretim üyesi muayeneleri polikliniklerde yapılmaktadır. Çağrı Merjezi: 0(232) 412 98 98
Haberi Oku

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi’nde Ek Birim Hizmete Açıldı

cocuk psikaytri ara resim haber icinÇocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı olarak hasta hizmet sunumunu sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin ruhsal problemleri değerlendirilerek tedavi olanakları sunuluyor.
Haberi Oku

Plastik Cerrahi Polikliniği’nde Fiziksel Alanlar İyileştirildi

plastik cerrahi ara resim haber icinDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 1989 yılında kurulan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nın fiziksel altyapısı baştan aşağı yenilenerek daha modern ve konforlu bir ünite olarak hasta hizmet sunumuna başladı.
Haberi Oku


Adli Tıp Anabilim Dalı Yeni Poliklinik Binasına Taşındı

adli tip ara resim haber icinDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda poliklinik hizmetleri, Adli Tıp binası girişinde düzenlenen yeni ünitede verilmeye başlandı.
Haberi Oku

Tıbbi Onkoloji Polikliniği Yenilendi!

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel Haberler Kanser tedavilerinde Türkiye’nin referans merkezleri arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniği, çağın koşullarına uygun şekilde modernize edildi.
Haberi Oku

Öğretim Üyesi Özel Randevu Sistemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel HaberlerHastanemizde öğretim üyesi muayeneleri polikliniklerde yapılmaktadır. Çağrı Merjezi: 0(232) 412 98 98
Haberi Oku

Kalpten Bağış Hastalara Şifa Olacak

kalpten sifa haber 1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2016 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle 7 ay süreyle tedavi gören hayırsever Ethem Gürbüz, kendisi gibi şifa bekleyen hastalara destek olmak için yaptığı bağış ile Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi’ne 4 yataklı bir Günübirlik Servis kazandırdı.
Haberi Oku


Tıbbi Onkoloji Polikliniği Yenilendi

tibbi onkoloji deu hastane mini haber 1Kanser tedavilerinde Türkiye’nin referans merkezleri arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniği, çağın koşullarına uygun şekilde modernize edildi.
Haberi Oku

Böbrek Nakilli Hastadan Anlamlı Bağış

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel Haberler Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2010 yılında böbrek nakli yapılarak hayata tutunan 58 yaşındaki Kasım Hacıfettahoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören hastalara şifa olmak için 7500 TL bağış yaptı.
Haberi Oku

DEÜ Hastanesi Yönetim Hizmet Binası Törenle Açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel HaberlerDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Servisler Girişi yanına inşaa edilen 5 katlı Başhekimlik Hizmet Binası törenle açıldı.
Haberi Oku

İngiliz Hasta Gloria Rhodes DEÜ Hastanesi’nde Şifa Buldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel HaberlerKuzey Kıbrıs Türk Türk Cumhuriyeti’nde(KKTC) yaşayan İngiliz uyruklu hasta Gloria Karabina Rhodes (66), geçen yıl tanı aldığı akciğer kanseri tedavisi sürecinde geldiği DEÜ Hastanesi’nde başarılı bir ameliyat geçirerek şifa bulmanın sevincini yaşadı.
Haberi Oku


Tüp Bebekte Yeni Teknolojiye KOSGEB Desteği

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel Haberler Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (DEPARK Sağlık) 2015 yılında bünyesine kattığı firmalardan “Koek Biyoteknoloji”nin, bebek özlemi çekenler için geliştirdiği “Mikro akışkan çip teknolojisi”, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kuruluşu olan KOSGEB’den (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tam destek aldı.
Haberi Oku

Kalp Hastalarına Lions Desteği

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel Haberler Sağlık, eğitim ve çevre konularında topluma hizmet ve yardımı ilke edinen İzmir Bahar Lions Kulübü Derneği üyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavi gören hastalar için bir oda tanzim etti, Anjiyo bölümünde nübirlik hastaların kalabileceği bir ünite kurulması için de seferber oldu.
Haberi Oku

Türkiye’nin En Modern Geriatri Servisi DEÜ Hastanesi’nde Hizmete Girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel HaberlerDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Geriatri Bilim Dalı bünyesinde açılan Türkiye’nin en modern Geriatri Servisi, 13 yatak kapasitesi ile Ocak 2015’ten itibaren hizmet sunumuna başladı.
Haberi Oku

Türkiye’nin ilk Meslek Hastalıkları Bilim Dalı ve Kliniği DEÜ Hastanesi’nde kuruldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel HaberlerDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın 2012 yılında uzmanlık alanı kabul ettiği Meslek Hastalıkları uzmanlığı ve hizmeti konusunda ilklere imza attı.
Haberi Oku


DEÜ Hastanesi’nde Dünya Standartlarında Tüp Bebek Tedavisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel Haberler Tüp bebek tedavisinde 2002 yılından itibaren Türkiye’nin örnek merkezleri arasında hizmet veren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, ülkemizde yeni yaygınlaşan “Yumurta dondurma” uygulaması ile çocuk sahibi olmak isteyenlerin yeni umut ışığı oldu.
Haberi Oku

Öğretim Üyesi Özel Randevu Sistemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Güncel HaberlerHastanemizde öğretim üyesi muayeneleri polikliniklerde yapılmaktadır. Çağrı Merjezi: 0(232) 412 98 98
Haberi Oku


Küçük Bedenleri DEÜ Hastanesi’nde Hayata Tutundu

Nedeni bilinmeyen doğumsal safra kanalları gelişim bozukluğu ve doğumsal karaciğer yetmezliği nedenleriyle Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde son bir yıl içinde karaciğer nakli yapılan 1-5 yaş arasındaki Defne Aygün, Memiş Arda Bahar, Agadayı Nuriyev (Azerbaycanlı) ve Abdil Akkaş, başarılı geçen operasyonların ardından sağlıklarına kavuşarak ailelerinin yüzünü güldürdü. Sağ kalım oranı en riskli olan 10 kilogram altındaki küçüklerin operasyonunu, DEÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu önderliğindeki Karaciğer Nakli Ekibi ve başarılı bir multidisipliner çalışma sergileyen Anesteziyoloji, Gastroenteroloji, Çocuk Yoğun Bakım, Radyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları ekipleri gerçekleştirdi. Küçük bedenlerin yaşam mutluluğunu tüm ekip kutladı. 

İzmir’de yaşayan Aygün ailesinin kızı Defne Aygün’e; henüz 4 ay 10 günlükken, 05.011.2015 tarihinde, doğumsal safra kanalları gelişim bozukluğu (Konjenital biliyer atrezi) nedeniyle nakil yapıldı. Babasından alınan sol lob karaciğer grefti, ameliyat sırasında iki kez küçültülerek hastaya nakledildi. Ameliyat sırasında 6 kg olan Defne, şimdi 14 aylık ve ağırlığı 9 kg 100 grama ulaştı.

Memiş Arda Bahar; henüz 1 yaşındayken 18.02.2015 tarihinde, nedeni bilinmeyen doğumsal karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil oldu. Babasından alınan sol lob karaciğer grefti, ameliyat sırasında küçültülerek hastaya nakledildi. Ameliyata girerken 7.5 kg olan Memiş Arda şu anda 18 aylık ve 10.5 kilogram.

Azerbaycan Bakü doğumlu olan Agadayı Nuriyev’e de 22.12.2015 tarihinde 4 yaşındayken nedeni bilinmeyen doğumsal karaciğer yetmezliği nedeniyle DEÜ Hastanesi’nde nakil yapıldı. Nuriyev’e, babaannesinden alınan sol lob karaciğer grefti ile karaciğer nakli yapıldı. Ameliyat sırasında 13 kg olan Agadayı Nuriyev şimdi 4 yaş 9 aylık ve 14 kilogram.

 Abdil Akkaş; ilaç toksisitesine bağlı gelişen akut karaciğer yetmezliği nedeniyle 09.01.2016 tarihinde 3,5 yaşındayken DEÜ Hastanesi’nde acil operasyona alındı. Hastaya annesinden alınan sol lob karaciğer ile acil canlı vericili karaciğer nakli yapıldı. Ameliyata girerken 17 kilogram olan Abdil, şimdi 4 yaş 2 aylık… Dört küçük, baba ve annelerinden karaciğer nakli yapılarak yaşama sarılırken, vericilerin de sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Türkiye’de ilk canlı vericiden sağ karaciğer naklini DEÜ Hastanesi’nde  (1999) gerçekleştiren ve yıllardır bu alanda çalışmalarını sürdüren DEÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu, çocuk yaştaki organ nakilleri ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Çocuklarda en sık doğuştan safra yolları gelişmemiş olan hastalara ön ameliyatlarla kilo kazandırıp, 10 kiloyu bulduktan sonra nakil olma şansı verilmek isteniyor. Kilo artırma şansı verilemeyenlere de 6 – 6.5 kilogram civarında nakil yapılıyor. Çocuk hastalar içerisinde 10 kilo barajı çok önemli. 10 kilogramın altında ciddi komplikasyon ve mortalite (ölüm oranı) artıyor. Çocuk cerrahlarının bu işe el atmaları lazım ya da erişkin grubun içerisinde çocuk cerrahlarının ve çocuk yoğun bakımcılarının birlikte olması lazım. Bugün ülkemizde yılda 1200’ün üzerinde karaciğer nakli yapılıyor ve bunun yüzde 10’u çocuk nakilleri. Bu da yılda ortalama 150 kadar çocuk anlamına geliyor. 10 kilo altındaki nakilleri zor, 10-20 kilo arası orta derecede, 20 kilogramın üzeri ise daha avantajlı olarak ifade edebiliriz. Türkiye bu konuda iyi durumda, ancak kamu sektörü ve özel sektörde nakilleri gerçekleştirenler arasında gelir anlamında özel sektörde çalışanlar lehine ciddi bir dengesizlik olduğu için Kamu Hastanelerinde bir süre sonra nakiller iyice azalacak ve bu alandaki önemli bir eğitim kaynağı da yitirilmiş olacaktır.. Üniversite hastanelerinin nakil merkezleri, özel merkezler ile rekabet edemez duruma geldi. Yılda 100’ün üzerine çıkmayı hedeflediğimiz karaciğer nakilleri son 4-5 yıldır tüm kamu hastanelerinde ciddi oranda düştü. Dört yıldır, yılda yaklaşık 25 nakil yapabiliyoruz. Özetleyecek olursak; bugün yılda yapılan 1200’ün üzerindeki nakilin yüzde 75’i canlı verici kaynaklı ve yüzde 60’a yakını özel nakil merkezlerinde yapılıyor. Yüzde 9’u yabancı hastalar. Yabancı hastalara canlı verici kaynaklı nakil yapılıyor, kadavra sisteminden organ verilmiyor. Onlara, kendi vericilerinden aldığımız karaciğerler takılıyor. Bir başka özellik de; şu anda tüm nakillerin yüzde 40’ına yakını İstanbul’da yapılıyor. Bu nakillerin de yüzde 95’i özel nakil merkezlerinde yapılıyor.”

DEÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu önderliğindeki Karaciğer Nakli Ekibi ve multidisipliner ekipler, şu anda 14 aylık olan karaciğer nakilli Defne Aygün ve 18 aylık Memiş Arda Bahar’ı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu aileleri ile paylaştı. Keyifli buluşmaya; Doç. Dr. Tarkan Ünek, Yrd. Doç. Dr. Mücahit Özbilgin, Öğr. Gör. Uzm. Dr. Tufan Egeli, Uzm. Dr. Cihan Ağalar’dan oluşan Genel Cerrahi ekibi, Anestezi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sevda Özkardeşler, Prof. Dr. Leyla İyilikçi, Doç. Dr. Ferim Günenç, Gastroenteroloji’den Prof. Dr. Mesut Akarsu, Enfeksiyon Hastalıkları’ndan Prof. Dr. Vildan Avkan Oğuz, Çocuk Gastroenterolojosi’nden Prof. Dr. Yeşim Öztürk, Uzm. Dr. Betül Aksoy, Çocuk Yoğun Bakım’dan Prof. Dr. Tolga Köroğlu, Radyoloji’den Prof. Dr. Funda Obuz, Uzm. Dr. Canan Altay’dan oluşan geniş kadro katıldı.  

 

14 aylık Defne Aygün’ün anne babası Bircan- Hüseyin Aygün ile 18 aylık Memiş Arda Bahar’ın annesi Nazmiye Bahar, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından DEÜ Hastanesi doktorlarına ve tüm sağlık personeline teşekkür etti. 

Böbrek Nakilli Hastadan Anlamlı Bağış

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2010 yılında böbrek nakli yapılarak hayata tutunan 58 yaşındaki Kasım Hacıfettahoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören hastalara şifa olmak için 7500 TL bağış yaptı. “Dokuz Eylül Böbrek Hastalarına Yardım ve Dayanışma ile Bilimsel Araştırmaları Destekleme Derneği”ne bağışını ileten Kasım Hacıfettahoğlu, Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin düzenlediği törende teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.   

Diyaliz Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Çamsarı duyarlı yaklaşımı için Hacıfettahoğlu’na teşekkür etti. Profesör Çamsarı, “Kasım Bey, 6 yıl önce böbrek transplantı yaptığımız hastamız.

Kendisi hayırsever bir insan. Zaman zaman derneğimize bağış yapıyor. Derneğimizin kasası boştu. Yapılan bağış, hastalar, hastane ihtiyaçları ve bilimsel araştırmalar için kullanılıyor. Örnek insan ve hayırsever Kasım Bey’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Şifa bulduğu Dokuz Eylül Üniversitesi hekimleri ve sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür eden Kasım Hacıfettahoğlu da hastalara derman olmak için katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Prof. Dr. Taner Çamsarı, “Kasım Bey bizim 2010 yılında transplant yaptığımız hastamız. Hayırsever bir insan. Zaman zaman hastaneye, derneğimize bağış yapıyor. Derneğimizin de şu sıralarda kasası boştu adeta. Kendisi bize 7500 TL bir bağış yaptı. Bu para bilimsel araştırmalar için, hastalar ve hastane ihtiyaçları için kullanılacak. Sizlerin huzurunda Kasım beye yaptığı bağış ve örnek davranış için çok teşekkür ediyoruz.

Teşekkür belgesi sundu. 

Kasım Hacıfettahoğlu Kimdir;

Kasım Hacıfettahoğlu (58) hastanemizde 2010 yılında böbrek nakli yapıldı.  Normalde bu kuruma yapılan bir bağış olduğu için duyurmak istedik.  

Hem bilimsel araştırmaları destekliyor, hem hastalara yardımcı oluyor. Bağış bu amaçla kullanılacak.

Türkiye’nin Merkezi Tek Endoskopi Ünitesi DEÜ Hastanesi’nde Yenilenerek Hizmete Açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin yenilenerek modern cihazlarla donatılan Türkiye’nin multidisipliner özellikli tek Endoskopi ve Bronskoskopi Ünitesi törenle hizmete açıldı. 10 yıl önce multidisipliner yapıya kavuşturularak Erişkin ve Çocuk Gastroenteroloji ile Göğüs Hastalıkları’nın tüm endoskopi işlemlerinin tek merkezde yapılabilmesi farklılığı ile ülkeye model oluşturan birim, hem teknik altyapısı hem fiziksel alanları geliştirilerek revize edildi.  

Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın önderliğinde gerçekleştirilen modernizasyon sonrasında; Gündüz Hastanesi içerisinde yer alan Endoskopi ve Bronskoskopi Ünitesi’nin daha önce 4 olan işlem oda sayısı 8’e yükseltildi, Endoskopi ve Bronskoskopi cihazları üst modelleri ile geliştirildi, uluslararası standartlara uygunluk sağlandı.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atalay Arkan, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Akpınar ve Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Rektör Füzün, üniversite üst yönetimi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, şehir dışında olan Başhekim Mas’a Vekalet eden Başhekim Vekili Prof. Dr. Yücel Arısoy, en yeni tekniği içeren tıbbi cihazları üniversite hastanesinde kullanıma sunan Japonya merkezli Fujifilm’in Türkiye Başkanı Jun Higuchi’nin yanı sıra  Ege Üniversitesi’nden duayen Gastroenterolog emekli Prof. Dr. Hanefi Çavuşoğlu, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Tören, Prof. Dr. Hale Akpınar‘ın bölüm hakkındaki genel bilgi ve yıllar içindeki gelişimini özetlemesi ile başladı. Profesör Akpınar, ünitenin geliştirilmesindeki büyük katkıları için Rektör Füzün ve Başhekim’e teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Füzün açılış konuşmasında, “20. Yüzyılda tıbbın yaptığı en önemli gelişmelerden biri endoskopidir. Endoskopi Ünitesi’ne muhteşem bir anlam yüklemeye çalışıyorum. Hepimizin bildiği gibi tanı çok önemli ama tanının tedavi edilebilir hale gelmesi daha da önemli. Dolayısıyla endoskopi büyük önem taşıyor. Her ne kadar üniversite hastaneleri olarak maddi sıkıntı içinde olsak da varolmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Rektörlüğün desteği ile ünitemizi yenilemenin gururunu yaşıyorum. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, akciğer kanserleri ve öncelikli tümörlerin insan yaşamını sınırlayan hastalıklar olduğunu, bu anlamda böyle bir ünitenin varlığının çok önemli olduğunu ifade etti.

Başhekim Vekili Prof. Dr. Yücel Arısoy da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kendisi de bir Gastroenterelog olan Başhekimimiz Prof. Dr. Refik Mas adına özetle şöyle söyleyebilirim; özel kurumların giderek daha çok pay aldığı sağlık sisteminde tüm birimlerimizin güncellenip yenilenmesi rekabet açısından büyük önem taşıyor. Biz de bölüm bölüm bu yenilemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun.”  

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Endoskopi Ünitesi içinde önemli bir bileşen olarak bulunduklarını ifade ederek düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Merkezi Endoskopi Ünitemiz Türkiye’de bir ilk. Böyle bir merkezde çalışmak, işletme ve insan kaynağını iyi değerlendirme anlamında çok büyük avantajlara sahip. Bu ünitenin bize kazandırılmasında Rektörümüz ve Başhekimimiz önderliğinde başhekim yardımcıları çok önemli çabalar gösterdiler. Göğüs Hastalıkları’nın tüm önemli girişimleri bu merkezde yapılabiliyor. Bu da Türkiye’de referans merkezi haline gelmemizde çok önem taşıyor. Türkiye’nin her yerinden hasta akışı var.”

Fujifilm Türkiye Başkanı Jun Higuchi, “Bu seremoniye katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Bu ünite Türk tıbbı için önemli bir katkı sağlayacak. Teknolojimizi Türkiye’ye üç yıl önce İstanbul merkezi ile aktarmaya başladık. Bu üniteye katkı sunmamıza müsaade edildiği için teşekkür ediyorum” dedi.

NELER YAPILIYOR ? 

 “Yemek borusundan, kalın bağırsağa, safra yollarından soluk borusuna kadar pek çok görüntüleme Merkezi Endoskopi Ünitesi içerisinde yapılıyor. Bu işlemler, anestezi desteği ile hastalar uyutularak gerçekleştirildiği için hasta konforu en üst seviyede sağlanıyor. Merkezi yapı ve rutin anestezi uygulaması, DEÜ Hastanesi Endoskopi Ünitesi’ni Türkiye’deki diğer endoskopi ünitelerinden farklı kılan en önemli iki özellik olarak öne çıkıyor. Diğer sağlık kuruluşlarında bütün disiplinlerin endoskopi üniteleri ayrı ayrı yer alıyor. Yani Pediatrik Gastroenteroloji’nin,  Genel Cerrahi, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları’nın Bronskoskopi üniteleri farklı yerlerde konumlanmış durumda. Tek merkezli yapılanma; hem cihaz donanımı, hem de fiziksel alanların verimli kullanımını sağlaması, hem de zaman açısından avantajlı olması bakımından büyük önem taşıyor.

Anestezi desteği Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan liderliğinde, sedasyon analjezisi ile hastalar uyutularak son derece konforlu bir şekilde gerçekleştiriliyor. Tüm bu özellikleri birarada taşıyan Türkiye’de başka bir Endoskopi Ünitesi yok.  Endoskopi anlamında ülkemizdeki tüm tedavi hizmetleri, DEÜ Hastanesi Endoskopi Ünitesi’nde mevcut. Gastroenterolojik incelemede, yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı, kalın bağırsağa bakılıyor. İnce bağırsağın hemen tümü çift balon enteroskopi yöntemi ile incelenebiliyor. Bu şekilde tüm gastrointestinal kanalı görmek, herhangi bir patolojik durum varsa bunun biyopsi ile parça alarak tanısını koymak ve tedavi yapma imkanı sağlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Kanayan bir ülser varsa, o ülserin kanamasını durdurmak, polip varsa polibi çıkarmak, darlık varsa stent adı verilen tüpler yerleştirmek, yemek borusundan kanayan herhangi bir varis varsa oraya bant atmak tedavi olanakları arasında. Safra yolları ve karaciğer hastalıklarının tedavisiyle ilgili olarak da en modern endoskopik imkanlar ve bilimsel altyapı mevcut. Safra yollarından taş çıkarılması, safra yolları darlıklarının giderilmesi ve yine endoskopik ultrason yöntemiyle hem mide hem pankreas hastalıklarının özellikle tanı ve tedavisinde son derece önemli işlemler yapabiliyor. Göğüs hastalıkları (bronkoskopi) ve pediatrik işlemler de yine bu ünitede gerçekleştirilmektedir.

Bronskopik işlemlerle tüm soluk borularına bakılabilmekte, gereğinde biopsi yapılabilmektedir. Ayrıca iki akciğer arasında yer alan “mediasten” denen boşlukta ki lenf bezelerinden “EBUS” diye bilinen yöntemle biopsi yapılabilmektedir. 

Tanı ve Tedavide Önemli Moleküler Patoloji Ünitesi Hizmete Girdi

Hizmet sunumunda uluslararası standartlara uygunluğu ile akredite edilen ve Türkiye’de bu alanda ilk ve tek merkez olma özelliğini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, dünya çapında önem taşıyan bir yeniliğe daha imza attı.

Bugüne kadar modern laboratuvar teknik parkı,  fiziksel koşulları ve çalışma ofisleri ile güçlü bir altyapısı bulunan bölümde;  özellikle kanser hastalarının tedavisine yönelik entegre raporların hazırlanabileceği “Moleküler Patoloji” Ünitesi hizmete açıldı.
Tanısal özellik taşıyan cihazların yer aldığı yeni sistem sayesinde tedaviye yönelik 8 saat içinde hızlı sonuç alınabildiği belirtildi.  Sadece bölgemiz değil Türkiye için önem taşıyan yeni ünitenin açılışı; Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Patoloji Anabilim Dalı’nın duayen Öğretim Üyesi ve Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr.  Şerefettin Canda, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Başhekim Yardımcıları, Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdener Özer, öğretim üyeleri ve idari personelin katıldığı törenle yapıldı. 

Kurulan yeni altyapı ile dünyada patoloji hizmeti veren kurumlarla rekabet edebilecek duruma geldiklerini belirten Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdener Özer şu bilgeleri verdi:

“Patoloji Anabilim Dalı olarak kuruluşundan bu yana her zaman yenilik ve gelişmelere adapte olmaya çalıştık. Rektörlüğümüz, dekanlığımız ve başhekimliğimizin katkısı ile önce fiziki şartları düzenledik. Daha sonra ofislerimizi ve çalışma alanlarımızı güncelledik, insan odaklı bir ortam sağladık. Bölümümüzde yapılan tüm işlemler ve yöntemlerin hepsi kalite güvencesi altında devam etmekte. Türkiye’de hala tekiz. Bu da yetmedi, rektörlüğümüzün de katkısı ile en son projemizi hayata geçirdik.

Moleküler teknikleri uygulayabilecek yeni bir altyapı geliştirdik. Artık özellikle kanser hastalarımıza sadece basit düzeyde prognostik bilgi ya da histolojik tanı dışında aynı zamanda morfomoleküler yani hastanın tedavisine yönelik entegre rapor çıkararak hizmet vermek için alt yapımızı tamamlamış olduk. Bu cihazın bu hastanedeki diğer benzeri cihazlardan üstün tarafları var. Bir tanesi yeni cihazımız, IVD dediğimiz tanısal amaçlı kullanılmaya uygun. 8 saat gibi çok hızlı zamanda sonuç verebiliyor, ayrıca açık kanalı bulunduğu için birçok yeni gelişmeye uygun olarak da dizayn edilebiliyor. Yeni bir laboratuvar parkı ile patolojiye gelen materyallerin daha nitelikli raporlanması için altyapımızı tamamlamış olduk. Hem bilimsel açıdan kendimizi geliştirmemiz, hem de verimlilik açısından kurumumuza artı değer sağlayacak bu projenin uygulanmasında destek veren başta Rektörümüz olmak üzere tüm üst yönetim ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Patolojinin tıpta en zor ve önemli branşlardan birisi olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Üniversite yıllarında en zor iki dersten biri Patoloji diğeri klinikte Çocuk branşı idi. Meslek yaşamında Patolojinin önemini yurtdışındaki deneyimlerimde çok daha iyi anladım. Şüphesiz ki olmazsa olmaz bir branş. Böyle önemli bir alanda kurumumuzu ne kadar geliştirsek azdır. Ümit ediyorum bu ivme ile çok daha büyük başarılara imza atacaksınız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” diye konuştu.

Duayen Profesör Şerefettin Canda bölüm olarak tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek duygularını şöyle ifade etti: “Bu anabilim dalına biz Tülay Canda ile beraber 1979 yılında geldik. O günden bu güne Patoloji Anabilim Dalı’na emek veren burada olan ve olmayan tüm arkadaşlarımıza, bugünlere ulaşmamızda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Sağlam temeller üzerinde kurulmuş bir bölümüz. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum.

Rektörümüz Mehmet Füzün’e destekleri için çok teşekkür ediyorum.”
Dekan Prof. Dr. Tülay Canda, “Patolojinin tüm bu mekânsal açıdan, araç gereç, kadro açısından gelişimi Rektörümüzün desteği ile oldu. Büyük bir onarım geçirdi. Uzun ve masraflı bir süreç oldu. Burada amaç hocalarımızın daha konforlu bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıydı. Bütün akademik kadrolarımız verildi. Laboratuvar donanımlarımız çağdaş teknolojiyi ülke bazında yakaladı ve geçti.

Ekibimiz genç ve özverili. Türkiye’de benim bildiğim en hızlı en doğru rapor çıkaran tek merkez. Özelde bile böyle bir hizmet verilmiyor. Raporlar günü gününe çıkıyor. Hangi koşulda olursa olsun bizim amacımız hastanın işini aksatmadan işimizi yapmak. Ben rektör hocamıza, Başhekimimize tüm katkıları için Erdener Bey’e de girişimleri için teşekkür ediyorum. Umarım yakın gelecekte Moleküler Patoloji Bilim Dalı olarak YÖK tarafından da onanır. Ben herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Türkiye’nin Patolojide en iyi merkezlerinden biri konumunda olduklarını belirten Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas da, “Yeni metodlar gelişse de başarılı bilim insanları sayesinde bu çalışmalar anlam ve değer kazanıyor. İyi ki varsınız. Bölümümüz Türkiye’nin en iyilerinden olmaya devam edecek” dedi. Laboratuvarın yapılandırılmasına tez çalışması ile katkı veren Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Ünlü de projenin hayata geçirilmesini sağlayan Rektör Füzün’e teşekkür etti.

Türkiye’nin En Modern Geriatri Servisi DEÜ Hastanesi’nde Hizmete Girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Geriatri Bilim Dalı bünyesinde açılan Türkiye’nin en modern Geriatri Servisi, 13 yatak kapasitesi ile Ocak 2015’ten itibaren hizmet sunumuna başladı. Başarılı ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik tedavilerinin gerçekleştirildiği ünite, uluslararası standartlarda hazırlanan altyapısı ile diğer sağlık kuruluşlarına örnek yapı teşkil etti. DEÜ Hastanesi önceki Başhekimi ve Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas ile Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık’ın önderliğinde kurulan klinik; özel hijyenik hasta banyo sistemi, müzik terapisi için özel ses sistemli hasta odaları, acil durumlar için çift yönlü kapı sistemleri gibi çeşitli özellikleriyle ülkemizdeki en donanımlı geriatri kliniği olarak öne çıkıyor.
DEÜ Hastanesi Geriatri Bilim Dalı ve Geriatri Kliniği’nin çalışmaları, hasta profili ve hizmet sunumuna ilişkin ayrıntılar şöyle: 

Yirminci yüzyıl başlarından itibaren ortalama insan ömrünün uzaması ile geriatri kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır. Tahmin edileceği gibi MÖ 5000 yıllardaki gibi beklenen yaşam üresinin 25-30 civarında olduğu bir dönemde geriatriden bahsetmek mümkün değildir.

Yapılan çalışmalar;

 • 60-65 yaş ve sonrasının hastalıklarının erişkinlerden farklı bir seyir izlemesi ve farklı bulgularla ortaya çıkabilmesi
 • Bu yaş grubunda ilaç etkileşimlerinin çok daha fazla görülmesi
 • Normal yaşlanma süreci ile hastalık bulgularının birbiri ile karıştırılabilmesi
 • Bu yaş grubunun tedavisinde yer alan hekim sayısının artması ile gerek aşırı/yanlış tedavi oranlarının artması ve gerekse sağlık maliyetlerinin artmasının saptanması

bu yaş grubunun hastalıklarının pediatri gibi bir ayrı branş olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyması ile Geriatri Bilim Dalı ortaya çıkmıştır.

Geriatri; 60-65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalı olup iç hastalıklarının bir yan dalıdır. Geriatri Uzmanı ünvanı, hekimlere 4 yıllık iç hastalıkları uzmanlık eğitimi üzerine, içerisinde zorunlu nöroloji ve psikiyatri rotasyonların olan 3 yıllık geriatri yan dal eğitiminden sonra verilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Kimler Geriatri Ünitesine başvurabilir?

 • -65 yaş ve üstünde olup hipertansiyon, şeker hastalığı gibi dahili hastalıkları olanlar
 • -Osteoporoz
 • -İdrar ya da gaita kaçırma
 • -Unutkanlık şikayetlerine neden olan bellek bozukluğu (Alzheimer Hastalığı, yaşa bağlı unutkanlık ya da diğer demanslar (Bunama))
 • -Depresyon
 • -Düşme
 • -Beslenme bozukluğu
 • -Bası (yatak) yaraları
 • -Çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi)
 • -Uyku problemi olanlar
 • -Herhangi bir kronik hastalığı olmayan ancak düzenli sağlık kontrollerini yaptırarak ya da aşılama, meme muayenesi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanarak  ‘Başarılı Yaşlanmak’ isteyenler
 • -Bakıma muhtaç yakınlarının bakımından sorumlu kişilerde ortaya çıkan bakıcı tükenmişliği olan hastalar,
  Geriatri Ünitemize başvurabilirler. Polikliniğimize başvuran her hastaya ayrıntılı geriatrik değerlendirme yapılmaktadır.

Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme:

Çok kapsamlı bir hikaye alma ve dahili, nörolojik ve mental muayeneyi kapsayan ayrıntılı fizik muayeneye ek olarak; banyo, giyinme gibi temel günlük yaşam aktiviteleri; telefon kullanma, alışveriş, yemek hazırlama gibi enstrümental günlük yaşam aktiviteleri; görme değerlendirme testi; işitme testi, mobilite, denge ve düşmelerin değerlendirilmesi beslenme durumunun değerlendirilmesi; istemsiz idrar ve büyük abdest kaçırmanın sorgulanması; unutkanlık başta olmak üzere yalılarda sık görülen Alzheimer Hastalığı gibi bunama nedenlerinin araştırılmasına yönelik yönelik geriatrik kognitif değerlendirme; geriatrik depresyonun değerlendirilmesi ve ayrıntılı ilaç sorgulaması yapılır.

Buna ilave olarak yapılan aile görüşmesi ile de yaşlının evdeki durumu hakkında da bilgi edinilir. Bu kadar kapsamlı bir inceleme birçok hastalığın daha belirti vermeden önce dahi teşhis ve tedavisini mümkün kılar. Bir hastaya ayrılan süre ortalama 45 dakika olmaktadır. 

Türkiye’de aktif çalışmakta olan 8 merkezden birisi olan DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı bünyesinde “Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi” de barındırmaktadır. Bu ünite, özellikle Yaşlılarımız ve yaşlı yakınlarının korkulu rüyası haline gelmiş olan kognitif bozukluklardan Demans ve Alzheimer Hastalığı ile ilgili konularda oldukça yetkindir. Bu konuda gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarda yer almaktadır.

DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, Ocak 2015 itibariyle 13 yataklı son derece modern bir klinikte yatan hastalarına hizmet sunmaya başlamıştır. Bu klinik düşmelerin önlenmesine yönelik uygulamalar, özel hijyenik hasta banyo sistemi, müzik terapisi için özel ses sistemli hasta odaları, acil durumlar için çift yönlü kapı sistemleri gibi çeşitli özellikleriyle ülkemizdeki en donanımlı geriatri kliniği olma özelliğini taşımaktadır.

Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi bünyesinde

 • Demans Tanı ve Tedavi Birimi
 • Laboratuar

Nörokognitif Değerlendirme Birimi:

Her türlü kognitif yıkım için değerlendirme yapılabilmektedir

BOS Analiz Birimi:

Özellikle yüksek riskli hastalardan PreAlzheimer ve erken evre hastaların değerlendirilmesi için beyin omurilik sıvısında Amiloidβ1-42, total Tau ve fosfo Tau ölçümleri yapılmaktadır.

• Bakım Veren Birimi

Sadece demans hasta yakınları için değil yaşlılarda ki diğer hastalıklar nedeniyle gelişen Bakıcı Tükenmişliği ile mücadele edilmektedir.

• Beyin Bankası

Alzheimer başta olmak üzere bütün demansların kesin tanısı için beyin dokusunun incelenmesi şarttır. Bunun dışında yapılan değerlendirmelerle demansa neden olan nörodejeneratif süreçler ancak “olası” ya da “muhtemel” tanılar olmaktadır. Bu nedenle hem kesin tanı için hem de hasta yakınları için potansiyel net riskin anlaşılması için takibini yapmış olduğumuz hastalarımız ve yakınları rızaları olduğu takdirde vefat sonrası beyinlerini bağışlamaktadırlar. Bu beyinlerin incelemesiyle hastalığın kesin tanısı mümkün olmaktadır. Böylece hasta yakınları için gerçek (mevcut) risk faktörleri ile mümkün olduğunca mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde bir ilktir.

Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK   Geriatri Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Refik MAS
Yrd. Doç. Dr. Derya KAYA

Geriatri Bilim Dalı Yan Dal Araştırma Görevlileri:

Uzm. Dr. Pınar SOYSAL
Uzm Dr Saadet KOÇ OKUDUR
Uzm Dr Esin AVŞAR

Hafta içi her gün saat 08:30-16:00 saatlerinde poliklinik hizmeti verilmektedir. Salı ve Perşembe günleri Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK tarafından, unutkanlık yakınması olan ya da başta Alzheimer Hastalığı olmak üzere bütün demans (bunama) hastaları için ve Cuma günleri de Bakım Verenler (Yaşlılara bakım veren yakınları için) için özel olarak poliklinik hizmetleri yürütülmektedir.

Hastalarımız poliklinik randevularını, çalışma saatleri içinde geriatri poliklinik sekreterimize başvurarak kendileri ya da yakınlarıyla alabilecekleri gibi, 0 232 412 43 45 numaralı telefonu arayarak da alabilirler.

Ayrıca, hastanemiz web sitesinden de (http://hastane.deu.edu.tr) online olarak randevu alınabilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

DEÜ Hastanesi’nde Dünya Standartlarında Tüp Bebek Tedavisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Tüp bebek tedavisinde 2002 yılından itibaren Türkiye’nin örnek merkezleri arasında hizmet veren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, ülkemizde yeni yaygınlaşan “Yumurta dondurma” uygulaması ile çocuk sahibi olmak isteyenlerin yeni umut ışığı oldu. 13 yıldır yüzlerce aileye anne baba olma sevinci yaşatan modern ünitede şimdi de; yumurta rezvervini kaybetme riski ile karşı karşıya olan ya da genç yaşta kanser tedavisi görmesi gereken hastalar için yasal uygulamalar kapsamında yumurta dondurma işlemi yapılmaya başlandı.

DEÜ Tüp Bebek Ünite Sorumlusu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erbil Doğan, dünya standartlarındaki başarı oranı ile tüm bölgeye hitap eden çalışma koşullarına sahip olduklarını belirterek şu bilgileri verdi:
“Günümüzde kadınların işgücüne artan oranda katılımı, kariyer isteklerinin artması, evlenme ve çocuk sahibi olma isteklerinde ertelemeye yol açarken bu durum kadınlarda doğurganlığın azalmasına neden olmaktadır. Bu ve benzeri nedenlerle tüp bebek için merkezimize başvuranlara en modern koşullarda hizmet sunuyoruz. Eylül 2014’ten itibaren devletin yasal olarak başlattığı yumurta dondurma işlemini de uygulamaya başladık. 

Özellikle genç yaşta kanser olmuş, radyoterapi ve kemoterapi alacağı için yumurtalık fonksiyonları duracak olan hastalar, yumurtalık rezervi azalmış, yumurtalık cerrahisi geçirmiş olan hastalar ya da erkeklerde sperm sayısını azaltacak hastalıklarda bu yöntemi uyguluyoruz. Bu işlem, dünyada 2013’den sonra deneysel olmaktan çıkarak rutin bir tedavi haline girdi. Artık dondurulmuş oositler kullanılarak elde edilen embriyolar ile konvansiyonel yöntemle elde edilen embriyoların gebelik oranları da aynıdır. Türkiye’de de önceleri sadece embriyo dondurma işlemi vardı. Yasal altyapı tamamlandıktan sonra yöntem, yumurta ve sperm dondurma şeklinde geliştirildi.

Biz, merkezimizde iki Kadın Doğum hekimi, üç embriyolog ve üç hemşireden oluşan uzman kadromuzla haftanın 7 günü uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Yumurta toplama işlemi takip isteyen bir işlem ve laboratuvarımızda bu takibi yapıyoruz. Örneğin kanser tedavisine başlayacağı için doğurganlığını kaybedecek hastanın kemoterapiye başlamadan önce yumurtalarını dondurup ileride tedavisi bittiğinde kullanabilecek şekilde saklıyoruz. Hasta menopoza girmiş olsa bile dondurulmuş yumurtalar kullanılarak bu hastalardan gebelik sağlanıyor. Üniversite hastanesi olarak SGK ile anlaşmamız olduğu için maliyet yüksek değil. İlaçlar ve tedavinin bir kısmını devlet karşılıyor.

Devlet daha önce iki deneme için ödeme yapıyordu, şimdi üç denemeye yükseldi.  Bugüne kadar pek çok ilki gerçekleştirdiğimiz merkezimizde çocuk sahibi olmayı arzu eden çiftlerin mutluluklarını paylaşmak bizleri de çok sevindiriyor ve heyecanlandırıyor.” 

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Tüp Bebek Merkezi’ne kimler başvurmalı?

“Bir yıllık evlilik süresini dolduran ve korunmasız ilişkiye rağmen gebelik durumu olmayanlar merkezimize başvurabilir. Bu süre, 35 yaşın üzerindeki kadınlarda 6 ay ve daha erken olmalı. Temel testler yapıldıktan sonra direkt tüp bebek mi yoksa diğer tedavi yöntemlerinden mi yararlanılacak buna karar verilir. Tüplerin ikisi de çalışmaz durumda ise erkekte ciddi sperm bozuklukları varsa direkt tüp bebek yapılır. Bunun dışında bazı hastalarda cerrahi gerekebilir, bazılarında basit yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar vermek uygundur, hafif erkek faktöründe aşılama tedavisi de faydalı olabilir.”

Türkiye’nin İlk Meslek Hastalıkları Bilim Dalı ve Kliniği DEÜ Hastanesi’nde Kuruldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın 2012 yılında uzmanlık alanı kabul ettiği Meslek Hastalıkları uzmanlığı ve hizmeti konusunda ilklere imza attı. 2013 yılında Meslek Hastalıkları Bilim Dalı’nı kurarak uzmanlık eğitimine başlayan ve Türkiye’nin ilk Meslek Hastalıkları Uzmanlık öğrencisini alan DEÜ Tıp Fakültesi, bu süreçte Meslek Hastalıkları Polikliniği’ni hizmete açtı. 1,5 yıldır devam eden hizmet sunumu ile yaklaşık 400 hasta değerlendirildi, 20 Nisan 2015’ten itibaren de Türkiye’nin ilk Meslek Hastalıkları Kliniği 3 yataklı olarak hizmete girdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Meslek Hastalıkları Polikliniği’nde; Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın ile birlikte, Türkiye’de bu alanda yetişmiş ilk Uzman hekim Ayşe Çoşkun Beyan ile Uzm. Dr. Nur Şafak Alıcı ve Dr. Ayşe Vasfiye Ertuğrul görev yapıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Kalp Hastalarına Lions Desteği

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Sağlık, eğitim ve çevre konularında topluma hizmet ve yardımı ilke edinen İzmir Bahar Lions Kulübü Derneği üyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavi gören hastalar için bir oda tanzim etti, Anjiyo bölümünde günübirlik hastaların kalabileceği bir ünite kurulması için de seferber oldu.

Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu 2015-2016 Genel Yönetmeni Mevlüt Güven ve önceki dönem Federasyon Yönetmeni Nasuhi Öndersev eşliğinde DEÜ Hastanesi’ni ziyaret eden İzmir Bahar Lions Kulübü üyeleri; Hastane Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahri Akdeniz, Hastane Başmüdürü Tevfik Eser ve Hastane Müdürü Yaşar Akar’ın ev sahipliğinde Kardiyoloji Servisi’nde hizmete giren odanın açılışını yaptı. Profesör Akdeniz ve Başmüdür Eser, modern hasta odasının tefrişatı için bağışta bulunan Bahar Lions Kulübü Üyesi Neval Hallaç’a değerli katkıları nedeniyle plaket vererek teşekkür etti.

Şifa bekleyen hastalara faydalı olabilmenin büyük onur ve mutluluğunu yaşayan üyeler, günübirlik hasta ünitesinin de en kısa sürede açılması için harekete geçeceklerini belirtti. Hayırsever üye Neval Hallaç, “Bizlere bu fırsatı verdiği için üniversite ve hastane yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında anlamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Mevlüt Güven, “Ben Alanya’dan geliyorum. İzmir Bahar Lions Kulübü üyelerimiz örnek bir faaliyette bulundu. Ne mutlu ki dünya çapında çok iyi doktorların hizmet verdiği bir ülkede yaşıyoruz. Lions Dernekleri Federasyonu olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne destek çalışmamız, 2010-11 döneminde başlamıştı, şimdi yeni bir çalışma ile sosyal sorumluluk faaliyetimizi sürdürüyoruz.  Lionsların ana hedefi; sağlık, eğitim, çevre, görme engelliler ve çocuklarla ilgili projeleri hayata geçirmektir. Bu bağlamda Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve Hastane Başhekimi başta olmak üzere tüm yöneticilere sundukları fırsat için teşekkür ederiz” diye konuştu. Konuklara Kardiyoloji Servisi ve diğer üniteler ile ilgili bilgi veren DEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahri Akdeniz, Lions üyelerinin desteği ile şifa bekleyen hastalara önemli katkı sağlanmış olacağını belirtti. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Tüp Bebekte Yeni Teknolojiye KOSGEB Desteği

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (DEPARK Sağlık) 2015 yılında bünyesine kattığı firmalardan “Koek Biyoteknoloji”nin, bebek özlemi çekenler için geliştirdiği “Mikro akışkan çip teknolojisi”, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kuruluşu olan KOSGEB’den (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tam destek aldı.  2012’de mütevazı miktarda üretilen mikro çiplerin tüm dünyada daha fazla tanıtılıp tüketici ile buluşturulmasına yönelik DEPARK öncülüğünde seferberlik başlatıldı.

Tüp bebek uygulamalarında çığır açan ve Koek Biyoteknoloji tarafından üretimi sürdürülen mikro akışkan çip teknolojisinin, gebelik oranını yükselterek özellikle erkek kısırlığından kaynaklı sorunlarda çiftlerin bebek özlemini sonlandırmada büyük başarı yakaladığı belirtildi. Yurt içi ve yurt dışında sayısız merkezde uygulama alanı bulduğu ifade edilen teknik sayesinde, normal yollardan bebek sahibi olamayan çiftler için dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de ileri teknoloji yöntemler kullanılmaya başlandığı vurgulandı.  Firma yetkilisi Emre Memo yeni uygulamayı şöyle özetledi: “Döllenme için en verimli spermlerin seçilmesi alanında uygulanan yöntemlerin başında mikro akışkan ve biyoteknolojik çipler geliyor.

Türkiye’de İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Muğla, Konya, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Samsun, Antalya, Kırklareli, Van, Mersin ve KKTC’deki merkezler ile birçok gelişmiş ülkede başarıyla uygulanan bu yeni yöntem, eski yöntemlere karşı avantajlarıyla farkını ortaya koyuyor. Önceki yıllarda, tüp bebek tedavisinde spermlerin seçiminde santrifüj adı verilen yöntem daha yaygın olarak kullanılıyordu.

Bu yöntemde; bir makine içerisine konulan sperm hücreleri, yüksek bir devirde döndürülmesi sonrasında mikroskobun altında el girişimi ile ayrıştırılıyordu. Ancak yöntemde; başarılı sonuçların yanı sıra sperm hücrelerinin dakika 3 bin devir hızla dönmesi nedeniyle hücrelerin DNA ve yapılarında bazı bozulmalar meydana gelebiliyordu. Geliştirilen mikro akışkan ve biyoteknolojik çip (mikroçip) uygulaması ise tüp bebek tedavisinde kullanılacak spermlerin en iyisini, en kalitesini seçme ve kullanabilmeyi mümkün hale getiriyor. 

Bu sistemde sperm hücreleri, tıpkı doğal ortamındaki gibi çiplerin üzerindeki mikroskopik kanalların başında bırakılıyor ve bir anlamda yarıştırılıyor. Kanalların özel dizaynı sayesinde sadece en sağlıklı, DNA’sı hasar görmemiş spermler kanalın sonuna ulaşırken, zayıf spermler ise ayrı bir yerde toplanıp, iyilerden ayrıştırılıyor. Böylece, seçilen en sağlıklı spermler ile sağlıklı gebelik ve sağlıklı embriyolar elde ediliyor.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

İngiliz Hasta Gloria Rhodes DEÜ Hastanesi’nde Şifa Buldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Kuzey Kıbrıs Türk Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan İngiliz uyruklu hasta Gloria Karabina Rhodes (66), geçen yıl tanı aldığı akciğer kanseri tedavisi sürecinde geldiği DEÜ Hastanesi’nde başarılı bir ameliyat geçirerek şifa bulmanın sevincini yaşadı.

Ocak 2015’te akciğerindeki kitle nedeniyle KKTC’de kemoterapi tedavisi uygulanan ve rahatsızlığı kontrol altına alınan Gloria K. Rhodes, daha sonra cerrahi işlem yapılmak üzere tavsiye ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Rhodes, DEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Şanlı ve ekibi tarafından ameliyat edildi ve akciğerinin sağ üst lobu alındı, yaklaşık bir ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olacak duruma geldi.

Öneri üzerine geldiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çok iyi hizmet aldığını, moralinin yüksek olduğunu belirten Gloria Karabina Rhodes duygularını şöyle ifade etti: “14 yıldır Kıbrıs’ta yaşıyorum. Oradaki doktorlar, Türkiye’de akciğer cerrahisi alanında uzmanlaşmış bir hastaneye gidebileceğimi belirtti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi önerilince İzmir’e geldim.

Bu kente ilk kez geliyorum. Türk doktorların ve sağlık görevlilerinin yakın ilgi ve desteği beni çok mutlu etti. Burada her şey mükemmel. Doktorum ameliyatımın başarılı geçtiğini söyledi. Kendisine ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bu hastaneyi herkese öneririm.” 

DEÜ Hastanesi Yönetim Hizmet Binası Törenle Açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Servisler Girişi yanına inşaa edilen 5 katlı Başhekimlik Hizmet Binası törenle açıldı. 4667 metrekarelik alana inşaa edilen Hastane yeni hizmet binasında; Başhekimlik , Hastane Müdürlüğü ve bağlı birimleri, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve toplantı salonları yer alıyor. 

Yara İyileştirmede Bir İlk; Elektrikle Acısız Tedavi

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde yaklaşık iki yıl önce hizmete açılan Türkiye’nin kamudaki ilk Yara İyileştirme Polikliniği’nde, “Elektrikle acısız tedavi” yöntemi uygulanmaya başladı.  

Birçok Avrupa ülkesinden önce DEÜ Hastanesi’nde sunulan bu yeni hizmet ile özellikle diyabetik ayak gibi kapanmayan yaralara ağrısız, iltihapsız ve ucuz şifa olanağı sağlandı.

Dünyada 1800’lü yıllardan itibaren uygulanan elektrikle yara tedavisinin yakın zamana kadar artı ve eksi elektrik kablolarının yaraya uygulanarak akım verilerek sağlandığını ifade eden  Balkan Ülkeleri Yara Dernekleri Konfederasyonu Başkanı ve DEÜ Tıp Fakültesi Yara İyileşmesi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Barutçu uygulanan yeni tedaviyi şöyle anlattı:

“Danimarkalı bir bilim adamı tarafından 2012'de icat edilen kablosuz elektrik stimülatöründe kablo yok. Yunanistan’da da kullanılan bu cihaz, verdiği ışıkla havanın oksijen ve atomundaki yükleri değiştiriyor. Negatif yükle yüklenen oksijenler yara yüzeyine yapışıyorlar. Yaranın derinindeki pozitif yükle yara yüzeyinde oluşan negatif arasında elektrik akımı başlıyor. Deride elektrik akımı oluyor ve böylelikle iyileşme sağlanıyor. Açık yaralar ağrısız, iltihapsız ve ucuz maliyetle iyileşiyor. Bu yöntem, deri yaralarının yanı sıra diyabet hastalarında ve kemik iyileşmesinde kullanılabiliyor.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Bacağı kesilmekten kurtuldu

Yara İyileştirme Polikliniği’nde elektrikle tedavi yönteminin uygulandığı ilk hasta olan Maruf Aslan (50) DEÜ Hastanesi’nde yapılan tedavi sayesinde bacağının kesilmekten kurtulduğunu belirterek şöyle konuştu: “1995 yılından bu yana venöz yetmezliği ile mücadele ediyorum. Ozon tedavisi dahil bir çok yöntem denendi, ancak bacağımdaki yaralar geçmedi, en son doktorlar bacağımın kesileceğini söyledi. Son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Yara İyileştirme Polikliniği’ne geldim, burada elektrikle tedaviye başlandı. Önce yaraya ameliyatla yama yapıldı, ağrısız ışık yöntemiyle de tedavim tamamlandı. Bacağımı keseceklerini söylemişlerdi, şimdi kurtuldum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum.”

cocuk hastanesi   kalite   tup bebek   labaratuvar   öğretim üye randevu   hasta haklari   arpaboyu

İletişim Bilgilerimiz

world-map

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

Adres: İnciraltı mahallesi Mithatpaşa caddesi no:56 Balçova/İZMİR
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info[@]deu.edu.tr

Otobüs ile Ulaşım : >> 5 | 6 | 7 |8 | 82 | 209 | 305 | 320 | 554 | 725 | 730 | 735 | 736 | 950 | 971
Gemi Hatları | Hava Limanından Ulaşım

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97
E-posta: info@deu.edu.tr