Geriatri

Tetkik sonuçlarım   kalite   tup bebek   labaratuvar   hasta haklari  

Birim Hakkında:

 

Geriatri Bilim Dalı (BD), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2012 yılında kurulmuştur. Mart 2015'e kadar BD Başkanlığı Prof.Dr. M. Refik MAS tarafından yürütülmüştür. Bu tarihten itibaren BD Başkanlığı Prof.Dr. Ahmet Turan IŞIK tarafından yürütülmektedir. BD bünyesinde 2015 yılında “Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi” kurulmuştur. Bu ünite Prof.Dr. Ahmet Turan IŞIK öncülüğünde Türkiye’nin ilk beyin bankası olarak kurulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak beklenen yaşam süresi ve dünya nüfusu belirgin bir şekilde artmaya başlamış ve yirminci yüzyılın başlarında geriatri disiplininin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaşlanma bir hastalık değil, doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden doğal bir süreçtir. Sıklıkla yaşlıların hastalık ve şikâyetleri önemsenmez, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşünülür. Yaşlı hastaların, hastalığa yaklaşımı da genelde benzer şekildedir. Bu nedenle semptomlar göz ardı edilir ve doktora bildirilme oranı düşüktür. Tüm bunlar tanıda ve tedavide gecikmeye neden olur. Oysa organ sistemlerinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler sonucu oluşan yaşlanma ile hastalıklara bağlı bulgular karıştırılmamalıdır.

İlerleyen yaş ile birlikte;
•  Ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerin hastalık bulguları ile karışması
•  Fonksiyonellikte gerileme
•  Artan komorbidite (eşlik eden kronik hastalıklar) ve buna bağlı olarak polifarmasinin (çoklu ilaç kullanımı) sıklığı
•  Hastalıkların atipik prezantasyonları (değişken bulgular göstermesi)
•  Kırılganlığın ortaya çıkması
• Tanı ve tedavideki güçlükler: Geriatrik olguların hastalıklarının takip ve tedavisinde birden çok klasik uzmanlık alanı bilgisinin ortak kullanımının gerekliliği; dolayısı ile bu hastaların yönetimi için farklı branşlardan hekimlerin müdahalesine ihtiyaç duyulması
•  Sağlık kaynaklarının fazla kullanımı
•  Etik problemler
•  Bunların doğal sonucu olarak da tedavi maliyetlerinin artması
gibi durumlar GERİATRİ bilim alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ayrıca, ilerleyen yaşla ilgili yukarda belirtilen değişimler nedeniyle genel hipokratik tıp, yerini sendromal tıbba bırakarak “GERİATRİK SENDROMLAR” ortaya çıkmıştır:

• Demans (Bunama)
• Deliryum
• Tremor
• Depresyon
• İnkontinans
• Düşmeler
• Polifarmasi (Çoklu İlaç Kullanımı)
• Malnutrisyon (Beslenme Bozukluğu)
• Bası yaraları
• Sarkopeni
• Kırılganlık (Frailty)
• Bakıcı tükenmişliği

Geriatrik olguların sağlık problemlerini GERİATRİ başlığı altında toplarken; tanı, takip ve tedavi konusunda hekim, hasta ve hasta yakınlarının yaklaşım ve beklentilerinin farklılık göstermesi olguların değerlendirilmesinin klasik hipokratik tıp yaklaşımından farklı bir yaklaşımı geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Klasik hastalık bilgisi yanında ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan ve yaşlı sağlığını etkileyen fiziksel, kognitif, afektif, sosyal, finansal ve inançla ilgili değişimleri ve bunların karşılıklı etkileşimlerinin de tespit edilmesi gerekmektedir. İşte bu beklentilerin karşılanması amacıyla “Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme” geliştirilmiştir ve milenyum ile birlikte bütün dünyada yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme (AGD), geriatrik olguların değerlendirilmesinde temel yöntem olarak kabul edilmiştir ve Geriatrik sendromların tam olarak değerlendirilmesi AGD ile mümkün olabilmektedir.
Klasik değerlendirme yöntemlerinin yanında AGD şunları içermektedir;
•   Kapsamlı medikal değerlendirme
•   Mobilitenin değerlendirilmesi: Denge-Yürüme, düşmeler, yürüme hızı
•   Kas gücü, miktarı
•   Beslenmenin değerlendirilmesi: Gıdaya ulaşım, çiğneme, yutma
•   Fonksiyonelliğin değerlendirilmesi: Günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi
•   Duygu durum değerlendirilmesi: Depresyon, Anksiyete, Bakıcı tükenmişliği
•   Kognitif değerlendirme: Bellek, Davranış
•   İlaçların değerlendirilmesi
•   İnkontinans değerlendirilmesi
•   Ağrı değerlendirilmesi
•   Uykunun değerlendirilmesi: Süre, zaman, kalite, seyir
•   Yaşanılan ortamın değerlendirilmesi: Sosyal, ekonomik, mimari.

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr. Ahmet Turan IŞIK (Bilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Derya KAYA

Araştırma Görevlileri (Yandal Uzmanlık Öğrencileri):

Uzm.Dr. Saadet KOÇ OKUDUR
Uzm.Dr. Bilge Müge GÖKÇEKUYU
Uzm.Dr. Özge DOKUZLAR
Uzm.Dr. Esra BULUT
Uzm.Dr. Süleyman Emre KOÇYİĞİT
Uzm.Dr. Ali Ekrem AYDIN

Psikolog

Cansu UŞAREL

Hemşireler:
Uzm. Hemşire Şule BAYSAK (Sorumlu Hemşire)
Uzm. Hemşire Özay AKYOL
Hemşire Şükran DİNÇER
Hemşire Sıdıka Merve TAYLAN
Hemşire Aylin ÖZTÜRK
Hemşire Yasen TÜFEKÇİ 
Hemşire Rüya KESKİN

Sekreterya:
Şehriban BAHAR (Bilim Dalı Sekreteri)
Serdar EREN (Poliklinik Sekreteri)
Funda ERSÖZ (Klinik Sekreteri)

AÇIKLAMA:

Sağladığımız Hizmetler:

geriatri dokuz eylul universitesi 3

Bilim Dalı bünyesinde hastalarımıza yukarıda belirtildiği gibi ayrıntılı geriatrik değerlendirme uygulanmakta, geriatrik sendromların tanısı konularak tedavi ve takibi yapılmaktadır.

BİRİMLERİMİZ:

1) Geriatri Poliklinik Hizmetleri:

 • Herhangi bir kronik hastalığı olmayan ancak düzenli sağlık kontrollerini yaptırarak ya da aşılama, meme muayenesi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanarak  ‘Başarılı Yaşlanmak’ isteyenler,
 • İdrar kaçırma (inkontinans), depresyon, düşme, beslenme bozukluğu, bası (yatak) yaraları, çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi), uyku problemi, sarkopeni ve kemik erimesi olan hastalar,
 • Bakıma muhtaç yakınlarının bakımından sorumlu olan kişilerde ortaya çıkan bakıcı tükenmişliği olan hastalar bu günlerde poliklinik hizmetlerimizden faydalanabilir.
 • Ayrıca, hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, kansızlık, vitamin eksiklikleri gibi sağlık kontrollerinin takip ve tedavisi ileri yaşın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

 

Salı ve Perşembe günleri:  “Unutkanlık-Bunama (Demans-Alzheimer) Polikliniği”

2) Geriatri Klinik Hizmetleri:

13 yataklı kliniğimizde akut ve subakut bakım kapsamında yatarak tedavi edilmesi gereken hastalarımızın tıbbi durumlarının önceliğine göre bir sıralama ile klinik yatışları yapılmaktadır.

3) Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi bünyesinde;

 • Demans Tanı ve Tedavi Birimi
 • Laboratuar
 • Kognitif Değerlendirme Birimi: Her türlü kognitif yıkım için değerlendirme yapılabilmektedir.
 • BOS Analiz Birimi: Özellikle PreAlzheimer ve erken evre hastaların değerlendirilmesi için beyin omurilik sıvısında Amiloid beta, total tau ve fosfo Tau ölçümleri yapılmaktadır.
 • Bakım Veren Birimi: Demans hasta yakınları başta olmak üzere diğer hastalıklar nedeniyle yaşlılara bakım veren hasta yakınlarında gelişen Bakıcı Tükenmişliği ile mücadele edilmektedir.
 • Beyin Bankası: Alzheimer başta olmak üzere bütün demansların kesin tanısı için beyin dokusunun incelenmesi şarttır. Bunun dışında yapılan değerlendirmelerle demansa neden olan nörodejeneratif süreçler ancak “olası” ya da “muhtemel” tanılar olmaktadır. Bu nedenle hem kesin tanı için hem de hasta yakınları için potansiyel net riskin anlaşılması için takibini yapmış olduğumuz hastalarımız ve yakınları rızaları olduğu takdirde vefat sonrası beyinlerini bağışlamaktadırlar. Bu beyinlerin incelemesiyle hastalığın kesin tanısı mümkün olmaktadır. Böylece hasta yakınları için gerçek (mevcut) risk faktörleri ile mümkün olduğunca mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde bir ilktir.

geriatri dokuz eylul universitesi 2 

Hastalar İçin Bilgiler:

Kimler geriatri polikliniğine başvurabilir?

65 yaş ve üstünde olan ve zaten iç hastalıkları kapsamında olan hipertansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların yanı sıra osteoporoz, idrar ya da gaita kaçırma, yine bu yaş grubunda sık rastlanan unutkanlık şikayetlerine neden olan bellek bozukluğu [yaşa bağlı unutkanlık ya da Alzheimer Hastalığı ve diğer demanslar (bunama)], depresyon, düşme, beslenme bozukluğu, bası (yatak) yaraları, çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi) olanlar ve aşılama gibi koruyucu hekimlik için bilgilenme ve önleyici yaklaşımların uygulanması arzusunda olup “Başarılı Yaşlanma” sürecine dahil olmak isteyenler Geriatri Ünitemize başvurabilirler.

Geriatrist kimdir?

Geriatrist (Geriatri Uzmanı); temel olarak yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı hastalıklara odaklanmış bir şekilde; hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve mümkün ise psikolog ile birlikte çalışmalıdır. Geriatri uzmanı gerekli gördüğü durumlarda ilgili ana bilim dalları ile konsültasyon yapmaktan çekinmez. Sonuç olarak amaç; yaşlının sağlığını korumak, hastalığında tedavi etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Böylece yaşlı bireylerin sağlık problemlerinin takip ve tedavisi yanında her yaşta üretkenliğinin devam ettirilmesi geriatri uzmanının temel hedeflerindendir.

Polikliniğe gelirken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli husus: 

Hastalarımızın her muayeneye gelişlerinde varsa işitme cihazı, gözlük ve bastonu ile daha önceden yapılmış olan kan, idrar ve görüntüleme tetkiklerini, ayrıca kullandığı tüm ilaçlarını –özellikle kutularıyla birlikte- getirmeleri son derece önemlidir.

 • Bilim Dalımız tarafından hastalarımız için hazırlanan bilgilendirme broşürlerine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
 • Geriatri Bilim Dalı
 • Başarılı Yaşlanma
 • Demans (Bunama ) - Alzheimer Hastalığı Ne Kadar Biliyoruz?
 • Yaşlılarda Aşı
 • Yaşlılarda İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)
 • Yaşlı Bakımı ve Bakıcı Tükenmişliği

Sizler İçin Hazırladığımız Çeşitli Broşürler

Başarılı Yaşlanma

Demans (Bunama ) Alzheimer Hastalığı Ne Kadar Biliyoruz

Geriatri Bilim Dalı

Yaşlı Bakımı ve Bakıcı Tükenmişliği

Yaşlılarda Aşı

Yaşlılarda İdrar Kaçırma

 

Poliklinik Bilgileri:

Poliklinik Çalışma Saatleri

Günler

Başlangıç

Bitiş

Pazartesi 08:30:00 16:30:00
Sali 08:30:00 16:30:00
Çarşamba 08:30:00 16:30:00
Perşembe 08:30:00 16:30:00
Cuma 08:30:00 16:30:00

Poliklinik Telefon Bilgisi

 

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

satin alma logoo 1  satin alma logoo  cocuk hastanesi kalite tup bebek labaratuvar   hasta haklari arpaboyu

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Balçova
Adres: Mithatpaşa cad. no 1606 inciraltı yerleşkesi 35340 Balçova / İzmir
Telefon: +90 (232) 412 22 22
Faks: +90 (232) 412 97 97